งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 16/12/571

2 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ โดยสถาบันเกษตรกร 16/12/572 ขบวนการสหกรณ์.....ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีความสำคัญในการ บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก ซึ่งทำนาข้าว มีอยู่จำนวนประมาณ 1 ล้านคน การสนับสนุนสินเชื่อรวบรวม ข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร จะเสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่ม และสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตการตลาดข้าว ในภาพรวม ความสำคัญ เจ้าภาพหลัก : กสส. และ ธ. ก. ส.

3 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ โดยสถาบันเกษตรกร 16/12/573 1. เพื่อช่วยชะลอปริมาณ ข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาด ในช่วงที่ข้าวออกมามาก 2.เพื่อเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป 3.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ แปรรูปเป็นข้าวสาร วัตถุประสงค์เป้าหมาย สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และเพื่อการแปรรูป รวมเป็นวงเงิน ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท - เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อ จำหน่ายจำนวน 3 - 4 ล้านตัน ข้าวเปลือก วงเงิน 18,000 ล้าน บาท - เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเก็บไว้ แปรรูป 400,000 ตันข้าวเปลือก วงเงิน 2,000 ล้านบาท

4 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ โดยสถาบันเกษตรกร 16/12/574 (1) ชี้แจงสหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมความ พร้อมเบื้องต้น แผนการรวบรวมข้าวเปลือกปี การผลิต 2557/58 เป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก (2) ชี้แจงจังหวัดหวัดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวิอร์ กรุงเทพ ฯ เพื่อให้ทราบมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และแผนการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (3) จัดประชุมประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง 226 กรมส่งเสริม สหกรณ์ ผลิต ปี 2557/58 แก่ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ การเตรียมโครงการฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

5 5 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ โดยสถาบันเกษตรกร 1.สถาบันเกษตรกร จะต้องเปิดวงเงินกู้เครดิตเงินสดกับ ธ.ก.ส.ใหม่ ตามโครงการนี้ 2.กรณีที่เปิดวงเงินและสหกรณ์ได้กู้เต็มวงเงินแล้ว สหกรณ์สามารถขอขยายวงเงินกู้ ได้อีก 3. คุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร (1) จดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาแล้วไม่ตำกว่า 1 ปี (2) มีผลกระกอบการดี 4. สถาบันเกษตรกรจ่าย ดบ.ร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.2557 –30 ก.ย.2558 5. รูปแบบการดำเนินธุรกิจข้าวเปลือก ให้สหกรณ์ใช้วิธี ซื้อมา-ขายไป เว้นแต่สหกรณ์ ที่มีโรงสี หากจะเก็บข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป ต้องมีการประกันยุ้งฉางโดยรัฐจ่ายเบี้ย ประกัน 6. การกำกับดูแลโครงการฯ ให้มีคณะกรรมการบริหาร โครงการฯ 2 ชุด (1) คณะกรรมการส่วนกลาง (2) คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด - ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน การซักซ้อมโครงการฯ

6 616/12/57 1. สหกรณ์จังหวัดวางแผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปีการผลิต 2557/58 ร่วมกับสถาบัน เกษตรกรในจังหวัด แผนรวบรวมฯ 563 แห่ง 4.096 ล้านตัน 2. สถาบันเกษตรกร จะต้องเปิดวงเงินกู้เครดิตเงินสดกับ ธ.ก.ส. ใหม่ ตามโครงการนี้ 3. กรณีที่เปิดวงเงิน และสหกรณ์ได้กู้เต็มวงเงินแล้ว สหกรณ์สามารถขอขยายวงเงินกู้ ได้อีก 4. ให้สหกรณ์เตรียมจัดทำข้อมูลเปิดวงเงินเครดิตเงินสด เพื่อขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส 5.ให้สหกรณ์ตรวจสอบวงเงินกู้ยืมฯ นายทะเบียนสหกรณ์ 6.ให้สหกรณ์จังหวัดให้คำแนะนำการจัดทำโครงการ (แผนธุรกิจตามแบบ ธ.ก.ส.) แก่สหกรณ์ 7.ให้สหกรณ์จังหวัดให้คำแนะนำเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม แปรรูป และการตลาด ข้าวแก่สหกรณ์ 8.ให้สหกรณ์จังหวัดกำกับดูแลการดำเนินโครงการฯ ให้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย ระดับจังหวัด โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ โดยสถาบันเกษตรกร

7 716/12/57 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ โดยสถาบันเกษตรกร กลยุทธ์ / แผนงาน / กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง ปี 2557 ปี 2558 ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการ ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดจุดใน การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จำนวน 5 จุด ได้แก่ 1.1 ภาคเหนือ จำนวน 1 จุด 1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 1 จุด 1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 1 จุด 1.4 ภาคกลาง จำนวน 1 จุด 1.5 ภาคใต้ จำนวน 1 จุด 1.6 เปิดตัวโครงการ (KICK OFF) 1 จุด กสส./กตส./ ธ.ก.ส./กสก. 3. กำหนดหลักเกณฑ์และคู่มือปฏิบัติงาน - จัดทำคำชี้แจง/วิธีปฏิบัติ คณะ ประสานงาน กสส./กตส./ ธ.ก.ส. 4. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและยื่น เอกสารการขอกู้เงิน 4.1 ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของ ผู้เข้าร่วมโครงการ (ลูกค้ารายใหม่) 4.2 ตรวจสอบเอกสารการขอกู้เงิน พร้อม วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการให้สินเชื่อ ธ.ก.ส./กสส. คณะอนุกรรม การบริหาร โครงการฯ แผนปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (Action Plan)

8 816/12/57 กลยุทธ์/แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง ปี 2557ปี 2558 ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พมี.ค.เม.ยพ.คมิ.ย.ก.คส.ค.ก.ย. 5. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ธ.ก.ส. 6. อบรมพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพข้าวกสส./ธ.ก.ส. 7. จัดทำรายงานผลโครงการกสส./ธ.ก.ส. 8. ติดตามตรวจเยี่ยม กสส./กตส./ ธ.ก.ส. 9. ประเมินผลโครงการหน่วยงานอิสระ ภายนอก แผนปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (Action Plan) (ต่อ) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวฯ โดยสถาบันเกษตรกร

9 , 16/12/579 แผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2557/58 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกและ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แจ้งแผนรวมข้าว 563 แห่ง จาก 60 จังหวัด แผนรวบรวมข้าว 556 แห่ง 4,097,573 ตัน แผนเก็บ ข้าวเปลือกไว้แปรรูป 103 แห่ง 368,370 ตันข้าวเปลือก ประสงค์ขอกู้จาก ธ. ก. ส. รวม 18,326.88 ล้านบาท

10 10 แผนการรวบรวมข้าวเปลือกปี 2557/58 เขต 3,9 ที่จังหวัดเขต แผนรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 1 ฉะเชิงเทรา 366,550 2 นครนายก 338,000 3 ปราจีนบุรี 325,379 4 สมุทรปรากา ร 35,011 5 สระแก้ว 349,300 6 ชลบุรี 93,000 7 จันทบุรี 91,500 8 ตราด 91,400 9 ระยอง 9- รวม 789,104 16/12/57 ที่จังหวัดเขต แผนการรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 30 กรุงเทพมหานคร - 31 นนทบุรี 1 - 32 ปทุมธานี 1 47,300 33 พระนครศรีอยุธยา 1 67,685 34 สระบุรี 1 34,552 35 ชัยนาท 2 30,354 36 ลพบุรี 2 44,500 37 สิงห์บุรี 2 29,000 38 อ่างทอง 2 35,000 รวม 228,557 เขต 1,2

11 11 แผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2557/58 ที่จังหวัด เข ต แผนรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 39 เชียงใหม่ 1524,000 40 แม่ฮ่องสอ น 15100 41 ลำปาง 1539,500 42 ลำพูน 1515,000 43 เชียงราย 16108,700 44 น่าน 1613,484 45 พะเยา 1659,800 46 แพร่ 1636,701 รวม 397,285 เขต 15, 16 16/12/57 ที่จังหวัดเขต แผนรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 47 ตาก 1712,400 48 พิษณุโลก 1748,500 49 เพชรบูรณ์ 1751,000 50 สุโขทัย 1796,000 51 อุตรดิตถ์ 17278,500 52 กำแพงเพชร 18169,300 53 นครสวรรค์ 18190,000 54 พิจิตร 18112,400 55 อุทัยธานี 1847,000 รวม 1,005,100 เขต 17, 18

12 แผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2557/58 ที่จังหวัดเขต แผนการรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 22 ยโสธร 1357,700 23 ศรีสะเกษ 13151,478 24 อำนาจเจริญ 1345,206 25 อุบลราชธานี 13182,100 26 ชัยภูมิ 1483,100 27 นครราชสีมา 14181,740 28 บุรีรัมย์ 14157,700 29 สุรินทร์ 14174,850 รวม 288,577 เขต 13, 14 16/12/5712 ที่จังหวัดเขต แผนรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 10 หนองคาย 104,000 11 หนองบัวลำภู 1018,750 12 อุดรธานี 10102,600 13 เลย 103,551 14 บึงกาฬ 102,216 15 นครพนม 1164,747 16 มุกดาหาร 1123,700 17 สกลนคร 11103,859 18 กาฬสินธุ์ 1278,920 19 ขอนแก่น 12115,280 20 มหาสารคาม 12102,181 21 ร้อยเอ็ด 12178,300 รวม 1,033,874 เขต 10,11,12

13 13 แผนการรวบรวมข้าวเปลือก ปี 2557/58 ที่จังหวัดเขต แผนรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 56 กาญจนบุรี 435,770 57 ราชบุรี 453,000 58 สุพรรณบุรี 4328,642 59 นครปฐม 4- 60 ประจวบคีรีขั นธ์ 51,250 61 เพชรบุรี 536,411 62 สมุทรสาคร 5- 63 สมุทรสงครา ม 5- รวม 455,073 เขต 4, 5 16/12/57 ที่จังหวัดเขต แผนรวบรวม ปีการผลิต 2557/58 ( ตัน ) 64 นครศรีธรรมรา ช 624,000 65 พัทลุง 61,120 66 ยะลา 8- 67 สงขลา 84,300 รวม 29,420 เขต 6, 8 เขต 6, 7 สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดไม่ได้ รวบรวมข้าวเปลือก คือ กทม. นนทบุรี นครปฐม ชุมพร สุ ราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

14 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวสารสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อเชื่อมโยงข้าวสารของสหกรณ์ที่มีคุณภาพนำไปสู่ ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป้าหมาย : 1.8 แสนตันข้าวสาร งบประมาณ : ใช้งบประมาณปกติ วิธีการ 1. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน จัดหาช่องทางการจำหน่าย ตลาดในและต่างประเทศ 1.1 Contact Farming ระหว่างเกษตรกับผู้ทำข้าวถุง ผู้ประกอบการค้า ข้าวผู้แปรรูป และ Modern Trade 2.2 ให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร นำข้าวไปประมูลข้าวสารที่ตลาดกลาง ประมูลข้าวสาร 2.3 เชื่อมให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้าขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) ในระยะต่อไป 2. เชื่อมโยงตลาด โดยใช้ช่องทางตลาดใหม่ในส่วนราชการ และอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร สถานกักกัน เรือนจำ ฯลฯ ซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ไปบริโภค ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เกษตรกรที่ผลิตข้าวคุณภาพ สามารถขายข้าวขายข้าวเปลือกได้ราคาที่ เหมาะสมตามกลไกตลาด 2. สร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร แปรรูปข้าวสาร เพิ่มขึ้น 3. เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 4. ทำให้ระบบเศรษฐกิจในชุมชนหรือในระดับรากหญ้าเกิดความเข้มแข็งใน ตลาด 16/12/5714

15 มาตรการด้านการผลิตและบริการตลาดข้าว ปีการผลิต 2557/58 15 สรุปบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีอาชีพทำนาไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร รวบรวมข้าวเปลือกให้ได้ตามแผน (4 ล้านตัน ) 3. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร แปรรูปข้าวสารให้ได้ตามแผน (4 แสนตัน ) 4. สนับสนุน ผลักดันการเชื่อมโยงตลาดข้าวสารทั้งในและต่างประเทศ (180,000 ตัน ) 16/12/57

16 จบการ นำเสนอ....... 16/12/5716 ขอขอบคุณ... สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google