งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558
นายประธาน พงษ์ปา สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ 090 –

2 นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาระบบปี 2558
นโยบาย : ยังคงนโยบาย PD First พัฒนาระบบบริการ 1 ขยายบริการ CAPD สู่เครือข่าย รพช. ต่อเนื่อง 2 เพิ่มการบริการ KT โดยให้มีหน่วยบริการ Donor hospital เพื่อหาอวัยวะ 15 แห่ง 3 พัฒนา และควบคุมคุณภาพบริการ ในหน่วยบริการ CAPD และ HD ทุกแห่ง ผ่านกลไก สปสช.เขต 4 ตรวจสอบการจ่ายค่าบริการ /คุณภาพ HD 5 บูรณาการ 3 กองทุน ทั้งสิทธิประโยชน์ การเข้าถึง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และมาตรฐานบริการ

3 สิทธิประโยชน์ & payment 2558

4 สรุปสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยในการบำบัดทดแทนไตตั้งแต่ 1 ต.ค. 57
CAPD ทำ PD ได้ HD ไม่ยอมทำ CAPD (ฟรี) (จ่ายเงินเอง) (ยกเว้นยา EPO) ทำ PD ไม่ได้ ผ.ป.ใหม่ ผ.ป.HD เก่า ผ่าตัด / รับยากดภูมิ ผ.ป.KT มี Contraindication ทำ PD ไม่ได้ (ชั่วคราว / ถาวร) มี Indication เปลี่ยนเป็น HD (ชั่วคราว / ถาวร) การ Shift จาก PD เป็น HD 1) ข้อบ่งชี้ HD ชั่วคราว มีการอักเสบของช่องท้องที่รักษาแล้วไม่ดีขึ้น มีการอักเสบของช่องท้องจากเชื้อรา มีการอักเสบประจำของแผลหน้าท้องที่วางสาย มีการอักเสบของสายต่อของท่อในช่องท้อง มีการอักเสบติดเชื้อภายในช่องท้อง ได้รับการผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง 2) ข้อบ่งชี้ HD ถาวร น้ำยารั่วออกจากช่องท้องประจำไม่สามารถทำ CAPD เยื่อบุช่องท้องเป็นพังผืดไม่สามารถทำ CAPD ภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง ไม่สามารถทำ CAPD การทำ HD เนื่องจากทำ PD ไม่ได้ 1) ข้อห้ามสัมพัทธ์ของการทำ CAPD (เมื่อหมดข้อห้ามแล้วให้กลับมาทำ CAPD ได้) มีสิ่งแปลกปลอมในช่องท้องมาก่อน เช่น ใส่เส้นเลือดเทียม เป็นต้น มีไส้เลื่อนที่ยังไม่แก้ไข หรือมีช่องทางติดต่อระหว่างกับอวัยวะภายนอก อ้วนมาก (BMI>35 กก./ตรม.) มี Recurrent diverticulitis หรือการอักเสบของลำไส้บ่อยๆ มีการผ่าตัดนำกระเพาะหรือลำไส้ออกมาทางหน้าท้อง ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำ CAPD ได้ 2) ข้อห้ามสมบูรณ์ของการทำ CAPD มีรอยโรคบริเวณผิวหนังหน้าท้องที่ไม่สามารถวางสายได้ มีพังผืดภายในช่องท้องไม่สามารถวางสายได้ มีสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรง ซึ่งอาจกระทบต่อการรักษาด้วยวิธี CAPD ความเห็นเพิ่มเติมจากสมาคมโรคไต ผู้ป่วย mental retardation จัดเป็นผู้ป่วยที่มีสภาพจิตบกพร่องรุนแรงฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการรักษาด้วยวิธี CAPD ถือเป็นข้อห้ามสมบูรณ์ ภาวะพังผืดในช่องท้องที่เป็นข้อห้ามสมบูรณ์ ต้องมีหลักฐานทางการแพทย์บ่งบอกชัดเจนว่า มี Peritoneal fibrosis หรือ peritoneal sclerosis หรือมี bowel adhesion ภาวะ Pleuro Peritoneal Fistula ถือเป็นข้อห้ามของการล้างไต ภาวะรอยโรคบริเวณผิวหนังหน้าท้องที่ไม่สามารถวางสายได้นั้น มีความหมาย ถึง รอยโรคที่เป็นถาวรในบริเวณผิวหนังที่จะทำการผ่าตัดวางสาย Tanckhoff ได้แก่ แนว Midline หรือ Para median และผิวหนังบริเวณที่จะทำ Exit site ซึ่งรอยโรคดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อ Healing หรือ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ (ผป.HD เก่า คือผู้ป่วยที่ทำ HD ตั้งแต่ก่อน 1 ต.ค.2551 และ ผป. HD สิทธิอื่น (SSS ,CSMBS) มาก่อนเปลี่ยนเป็น UC 4 4

5 การจ่ายชดเชยค่าบริการ RRT ปี 2558
Temp HD ,500 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 90 วัน /ปี Temp HD สาย TK ผ่านระบบ ผ่าตัดวางสาย ค่าบริการ (หน่วยบริการ) ,000 บาท/ราย/เดือน น้ำยา PD ไม่เกิน 4 ถุง / วัน ผ่านระบบ กิจกรรมอาสาสมัคร (ผ.ป.> 30 ราย) ,000 บาท/ปี ล้างไตหน้าท้อง ค่าบริหารจัดการยา EPO ไม่เกิน 200 บาท/เดือน ยา EPO (ตามระดับ Hct) ผ่านระบบ ยา EPO ผป.CAPD ค่าชดเชยบริการแบบเหมาจ่ายสำหรับหน่วยบริการ ในการให้บริการประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย การดูแลแบบผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน ค่ายาพื้นฐาน และยารักษาโรคอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการบริการCAPDโดยตรง รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงที่เกิดจากการบริการ CAPD (ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยหรือ สปสช.กำหนด) ค่าสนับสนุนตามภาระงานสำหรับแพทย์ พยาบาลCAPD และเจ้าหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของหน่วยไตเทียมหรือ CAPD ที่แยกระบบบริการต่างหาก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติในการดูแลตนเอง การนัดดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง การสนับสนุนและติดตามเยี่ยมบ้าน ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ Temporary HD ภายในระยะเวลารวม 90 วัน จ่ายชดเชยในราคา 1,500 บาท ต่อครั้ง HD หรือตามอัตราตามปกติที่ปรับเปลี่ยนใหม่ กรณีเข้าสู่ HD ถาวร จะได้รับสิทธิประโยชน์ ณ วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการระดับจังหวัด กรณีเจ็บป่วยอื่นๆ หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นนอกเหนือจาก CAPD ให้รับค่าใช้จ่ายตามแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การสนับสนุนหน่วยบริการ PD ปี 2551 และ 2552 ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาการจัดการและจัดบริการCAPD ให้แก่ หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวม 110 แห่ง ปี จะสนับสนุนงบประมาณตามความจำเป็น แก่โรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อมร่วมเป็นเครือข่ายบริการกับหน่วยบริการ CAPD เดิม

6 การจ่ายชดเชยค่าบริการ RRT ปี 2558
ค่าทำvascular access ,000 – 22,000 บาท/ครั้ง เตรียมเส้นเลือด ค่าฟอกเลือด > 60 ปี ,700 บาท/ครั้ง ≤ 60 ปี ,500 บาท/ครั้ง - รายเก่า (ก่อน 1 ตค 51) - รายใหม่(criteria) ค่าบริหารจัดการยา EPO ไม่เกิน 200 บาท/เดือน ยา EPO ผ่านระบบ ยา EPO ผป.HD หมายเหตุ 1) ผู้ป่วยใหม่ที่ต้องทำ TmpHD ก่อนทำ CAPD ให้รวมค่าสาย Temporary Double lumen catheter อยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัว 4,000 บาท / คน/เดือน 2) ผู้ป่วยCAPDที่ต้องทำ TmpHD หลังจากทำ CAPD เนื่องจากมีข้อบ่งชี้ฯ ให้รวมค่าสาย Temporary Double lumen catheter อยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัว 4,000 บาท / คน/เดือน 3) ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการแก้ไข AVF หรือ AVG สามารถเบิกค่าแก้ไขเพิ่มเติมตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาทในระยะเวลา 1 ปี 4) ในกรณีที่หน่วยบริการหรือสถานบริการ มีความจำเป็นต้องใช้รายการต่างๆ หรืออุปกรณ์รักษาเพิ่มเติมจากที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดไว้ และมีค่าใช้จ่ายสูงอย่างชัดเจน หน่วยบริการหรือสถานบริการสามารถอุทธรณ์ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ 5) ปี หมายถึงปีงบประมาณ การชดเชยค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะเหมารวมถึง ค่าตรวจเลือด หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการล้างไตเทียม เช่น CBC BUN Creatinine Electrolyte เป็นต้น ยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่แพทย์สั่งระหว่างการฟอกเลือดได้แก่ Glucose, Analgesic, Antihistamineและ Tranquilizer drug เป็นต้น การล้างไตต้องทำไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ยกเว้น กรณีการล้างไตครั้งแรก กรณีผู้ป่วยไม่ Stable การชดเชยค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่เหมารวมถึง กรณีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการล้างไตที่จำเป็นเร่งด่วน ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามระบบปกติ เช่น กรณีฉุกเฉินผู้ป่วยในให้เรียกเก็บตามระบบ DRG หรือจ่ายตามข้อบังคับมาตรา 7 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการอื่นๆ ให้เบิกจ่ายตามแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายฯ เช่น กรณีส่งต่อ กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ผ.ป.HD รายใหม่ที่จ่ายค่าฟอกเลือดเอง จะได้รับการจ่ายชดเชยเฉพาะค่า EPO) (ผ.ป.HD เก่า คือผู้ป่วยที่ทำ HD ตั้งแต่ก่อน 1 ต.ค.2551และ ผป. HD สิทธิอื่น (SSS ,CSMBS) มาก่อนเปลี่ยนเป็น UC) 6

7 การจ่ายชดเชยค่าบริการ RRT ปี 2558
ผู้ป่วย ผู้บริจาคไต ผู้บริจาคมีชีวิต ผู้บริจาคสมองตาย ค่าผ่าตัดนำอวัยวะออก 32,800 บาท ค่าเตรียมผ่าตัด ,000 บาท ค่าผ่าตัดนำอวัยวะออก 40,000 บาท ค่าเตรียมผ่าตัด ,300 บาท ระหว่างรอ ค่าตรวจ PRA ทุก 3 เดือน ,800 บาท/ครั้ง หลังผ่าตัด ค่ายากดภูมิ 30,000-15,000 บาท/ราย/เดือน ค่าผ่าตัดเปลี่ยนไต ตาม Protocol ผ.ป.KT

8 สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากปี 57
ชดเชยค่าบริการ CAPD ปี 2557 ปี 2558 ชดเชยค่าบริการ ต่อ ผู้ป่วย 1 ราย ต่อ เดือน 4,000 บาท แยกเป็น OP = 2,500 IP = 1,500 3,000 เหมาจ่ายโอนลงหน่วยบริการที่ลงทะเบียนและรับรักษา การเบิกน้ำยาล้างไต 124 ถุง ต่อราย ต่อเดือน 120 ถุง ต่อราย ต่อเดือน = 240 ต่อราย ต่อเดือน = 4 ถุง ต่อ วัน กรณีมากกว่าเมื่อจำเป็น อุทรณ์ ชดเชยค่าบริการ HD ชดเชยค่าฟอกเลือด 3-4 ครั้ง จำกัด ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ การชดเชยยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด CAPD และ HD การชดเชยยา EPO ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์ ยกเลิก BIOYETIN

9 ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ & ปลูกถ่ายตับในเด็ก

10 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด
การจ่ายค่าบริการ เหมือนปี 2557 - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด จะจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียม การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการดูแลหลังผ่าตัด เป็นไปตามแบบแผนการรักษา ( Protocol ) ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอ ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด ค่ายากดภูมิคุ้มกัน

11 การบริหารจัดการ นิ่ว ในทางเดินปัสสาวะ
ปีงบประมาณ 2558

12 การบริหารจัดการเพื่อนำนิ่วออกจากทางเดินปัสสาวะ
อ้างอิงตาม ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายการ หน่วยบริการภาครัฐ หน่วยบริการเอกชน/รัฐที่จ้างเอกชนเหมาช่วง 1.รักษาด้วยวิธีผ่าตัดแบบเปิด จ่ายจากIP เขต ตามค่า AdjRW 2.ผ่าตัดด้วยกล้อง(PCNL) 3.รักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว(ESWL) เหมาจ่าย ครั้งละไม่เกิน 6,500 บาท ไม่เกินไตข้างละ 4 ครั้ง/คน/ปี รพ.เอกชนต้องยื่นความจำนงและ ผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนจากสปสช.เขต จ่ายเมื่อสลายนิ่วสำเร็จไม่เกิน 1 ครั้ง/คน/ข้าง/ปี 16,000 บาท (มีค่า Post Audit ≤ 1,000 บาท /ราย) หมายเหตุ: -เป็นราคาทั้ง IP และ OP -เป็นราคาที่รวมค่าตรวจ ค่าบริการรักษาภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆแล้ว -ในการเข้ารับบริการ หากรับบริการหลายรายการ สปสช.จ่ายให้ในรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดเพียงรายการเดียว -หน่วยบริการทั้งรัฐและเอกชนที่ให้บริการรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว ต้องให้บริการโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และตาม แนวทางเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง-เป็นราคาที่ไม่ต้องหักเงินเดือน

13 ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google