งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุน ระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุน ระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุน ระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ 090 – 197 51 47 1

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE นโยบายและเป้าหมายการพัฒนาระบบปี 2558 ยังคงนโยบาย PD First นโยบาย : ยังคงนโยบาย PD First พัฒนาระบบบริการ 1 ขยายบริการ CAPD สู่เครือข่าย รพช. ต่อเนื่อง 2 เพิ่มการบริการ KT โดยให้มีหน่วยบริการ Donor hospital เพื่อหา อวัยวะ 15 แห่ง 3 พัฒนา และควบคุมคุณภาพบริการ ในหน่วยบริการ CAPD และ HD ทุกแห่ง ผ่านกลไก สปสช.เขต 4 ตรวจสอบการจ่ายค่าบริการ /คุณภาพ HD 5 บูรณาการ 3 กองทุน ทั้งสิทธิประโยชน์ การเข้าถึง ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ และมาตรฐานบริการ

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สิทธิประโยชน์ & payment 2558

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สรุปสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยในการบำบัดทดแทนไตตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ( ผป.HD เก่า คือผู้ป่วยที่ทำ HD ตั้งแต่ก่อน 1 ต. ค.2551 และ ผป. HD สิทธิอื่น (SSS,CSMBS) มาก่อนเปลี่ยนเป็น UC 4 CAPD ทำ PD ได้ HD ไม่ยอมทำ CAPD HD ( ฟรี ) ( จ่ายเงินเอง ) ( ยกเว้นยา EPO) ( ฟรี ) ทำ PD ไม่ได้ ผ. ป. ใหม่ ผ. ป.HD เก่า HD ( ฟรี ) ผ่าตัด / รับยากดภูมิ ( ฟรี ) ผ. ป.KT มี Contraindication ทำ PD ไม่ได้ ( ชั่วคราว / ถาวร ) มี Indication เปลี่ยนเป็น HD ( ชั่วคราว / ถาวร ) ไม่ยอมทำ CAPD

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การจ่ายชดเชยค่าบริการ RRT ปี 2558 Temp HD 1,500 บาท/ครั้ง ไม่เกิน 90 วัน /ปี Temp HD สาย TK ผ่านระบบ ผ่าตัดวางสาย ค่าบริการ (หน่วยบริการ) 3,000 บาท/ราย/เดือน น้ำยา PD ไม่เกิน 4 ถุง / วัน ผ่านระบบ กิจกรรมอาสาสมัคร (ผ.ป.> 30 ราย) 60,000 บาท/ปี ล้างไตหน้าท้อง ค่าบริหารจัดการยา EPO ไม่เกิน 200 บาท/เดือน ยา EPO (ตามระดับ Hct) ผ่านระบบ ยา EPO ผป.CAPD

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ค่าทำvascular access 5,000 – 22,000 บาท/ครั้ง เตรียมเส้นเลือด ค่าฟอกเลือด > 60 ปี 1,700 บาท/ครั้ง ≤ 60 ปี 1,500 บาท/ครั้ง - รายเก่า ( ก่อน 1 ตค 51) - รายใหม่ (criteria) ค่าบริหารจัดการยา EPO ไม่เกิน 200 บาท/เดือน ยา EPO ผ่านระบบ ยา EPO ผป.HD ( ผ. ป.HD เก่า คือผู้ป่วยที่ทำ HD ตั้งแต่ก่อน 1 ต. ค.2551 และ ผป. HD สิทธิอื่น (SSS,CSMBS) มาก่อนเปลี่ยนเป็น UC) 6 ( ผ. ป.HD รายใหม่ที่จ่ายค่าฟอกเลือดเอง จะได้รับ การจ่ายชดเชยเฉพาะค่า EPO) การจ่ายชดเชยค่าบริการ RRT ปี 2558

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การจ่ายชดเชยค่าบริการ RRT ปี 2558 ผู้ป่วย ผู้บริจาคไต ผู้บริจาคมีชีวิต ผู้บริจาคสมองตาย ค่าผ่าตัดนำอวัยวะออก 32,800 บาท ค่าเตรียมผ่าตัด 40,000 บาท ค่าผ่าตัดนำอวัยวะออก 40,000 บาท ค่าเตรียมผ่าตัด 31,300 บาท ระหว่างรอ ค่าตรวจ PRA ทุก 3 เดือน 1,800 บาท/ครั้ง หลังผ่าตัด ค่ายากดภูมิ 30,000-15,000 บาท/ราย/เดือน ค่าผ่าตัดเปลี่ยนไต ตาม Protocol ผ. ป.KT

8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากปี 57 8 ชดเชยค่าบริการ CAPDปี 2557ปี 2558 ชดเชยค่าบริการ ต่อ ผู้ป่วย 1 ราย ต่อ เดือน 4,000 บาท แยกเป็น OP = 2,500 IP = 1,500 3,000 เหมาจ่ายโอนลงหน่วย บริการที่ลงทะเบียนและรับ รักษา การเบิกน้ำยาล้างไต124 ถุง ต่อราย ต่อเดือน 120 ถุง ต่อราย ต่อเดือน = 240 ต่อราย ต่อเดือน = 4 ถุง ต่อ วัน กรณีมากกว่าเมื่อจำเป็น อุทรณ์ ชดเชยค่าบริการ HDปี 2557ปี 2558 ชดเชยค่าฟอกเลือด3-4 ครั้งจำกัด ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ การชดเชยยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด CAPD และ HD การชดเชยยา EPOตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ ยกเลิก BIOYETIN

9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ & ปลูกถ่ายตับในเด็ก

10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 10 เหมือนปี 2557 - - ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผ่าตัด จะจ่ายชดเชยให้แก่หน่วยบริการตั้งแต่ขั้นตอนการ จัดเตรียม การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ และการดูแลหลังผ่าตัด เป็นไปตามแบบแผนการรักษา ( Protocol ) ของสมาคม ปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยเสนอ ค่าใช้จ่ายหลังการผ่าตัด ค่ายากดภูมิคุ้มกัน การจ่ายค่าบริการ

11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารจัดการ นิ่ว ในทาง เดินปัสสาวะ ปีงบประมาณ 2558

12 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE การบริหารจัดการเพื่อนำ นิ่ว ออกจากทางเดินปัสสาวะ 12 อ้างอิงตาม ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อ บริการสาธารณสุข สำหรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ พ. ศ. ๒๕๕๖ รายการหน่วยบริการภาครัฐหน่วยบริการเอกชน/รัฐที่จ้างเอกชนเหมาช่วง 1.รักษาด้วยวิธีผ่าตัดแบบเปิดจ่ายจากIP เขต ตามค่า AdjRW 2.ผ่าตัดด้วยกล้อง(PCNL)จ่ายจากIP เขต ตามค่า AdjRW 3.รักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว(ESWL) เหมาจ่าย ครั้งละไม่เกิน 6,500 บาท ไม่เกินไตข้างละ 4 ครั้ง/คน/ปี รพ.เอกชนต้องยื่นความจำนงและ ผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนจากสปสช.เขต จ่ายเมื่อสลายนิ่วสำเร็จไม่เกิน 1 ครั้ง/คน/ข้าง/ปี 16,000 บาท (มีค่า Post Audit ≤ 1,000 บาท /ราย) หมายเหตุ: -เป็นราคาทั้ง IP และ OP -เป็นราคาที่รวมค่าตรวจ ค่าบริการรักษาภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆแล้ว -ในการเข้ารับบริการ หากรับบริการหลายรายการ สปสช.จ่ายให้ในรายการที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดเพียงรายการเดียว -หน่วยบริการทั้งรัฐและเอกชนที่ให้บริการรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว ต้องให้บริการโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และตาม แนวทางเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง-เป็นราคาที่ไม่ต้องหักเงินเดือน

13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE แนวทางการดำเนินงาน แผนงานสนับสนุน ระบบบริการโรคไตวาย ปีงบประมาณ 2558 นายประธาน พงษ์ปา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google