งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความขัดแย้งและการ เจรจาต่อรอง (C onflict Management and negotiation) รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความขัดแย้งและการ เจรจาต่อรอง (C onflict Management and negotiation) รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความขัดแย้งและการ เจรจาต่อรอง (C onflict Management and negotiation) รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร

2 ความขัดแย้ง หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมของ บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ หรือมี พฤติกรรมแตกต่าง กัน ไม่ลงรอยกัน และผลประโยชน์ไม่ เอื้อต่อกัน ความขัดแย้ง หมายถึง ทัศนคติและพฤติกรรมของ บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจ หรือมี พฤติกรรมแตกต่าง กัน ไม่ลงรอยกัน และผลประโยชน์ไม่ เอื้อต่อกัน

3 ลักษณะของความขัดแย้ง ทัศน คติ ระหว่ าง บุคค ล หรือ กลุ่ม พฤติ กรร ม ระหว่ าง บุคค ล หรือ กลุ่ม ทัศน คติ / พฤติ กรรม ระหว่ าง บุคค ล หรือ กลุ่ม ไม่ สอด คล้อง กัน แสด ง พฤติ กรร ม ทาง ลบ ความ ขัดแย้ง

4 ประเภทของความขัดแย้ง ระหว่า ง บุคคล ภายใน กลุ่ม ระหว่า งกลุ่ม ภายใน องค์กร ระหว่า ง องค์กร ภายใน บุคคล

5 ลำดับขั้นของความขัดแย้ง ระยะแฝงภายใน ระยะที่รับรู้ได้ ระยะที่รู้สึกได้ ระยะแสดงให้เห็นชัดเจน ระยะที่แสดงผลกระทบ การ แก้ปัญหา

6 ผลลัพธ์ของความขัดแย้ง ด้านบวกด้านลบ 1. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 1. ประสิทธิภาพการ ทำงานลดลง 2. องค์กรมีการ เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 2. บุคลากรไม่พอใจซึ่ง กันและกัน 3. ลดความเสี่ยง และ ความล้มเหลว 3. เพิ่มความกดดันใน องค์กร 4. มีความกระตือรือร้นใน การทำงาน 4. เกิดความไม่ไว้วางใจ ซึ่งกัน

7 วิธี ( กลยุทธ์ ) การจัดการกับความขัดแย้ง ประนีประนอม ความร่วมมือ กัน ( ชนะ - ชนะ ) การ ยินยอม ( แพ้ - ชนะ ) การ หลีกเลี่ยง ( แพ้ - แพ้ ) การแข่งขัน ( ชนะ - แพ้ ) การรักษา ผลประโย ชน์ สู ง ต่ำ ยินยอม / ร่วมมือ

8 การเจรจาต่อรอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการเจรจา แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าว อาจเป็น วัตถุสิ่งของ บริการ หรือการตอบ แทนใดๆ เพื่อทุกอย่างจะหาข้อยุติ ร่วมกัน

9 กรอบแนวคิดในการต่อรอง ใช้ ความสัมพันธ์ อันดีกับคู่ เจรจาเพื่อ ต่อรอง ใช้ความรู้สึก หรืออารมณ์ ตัดสินความ ขัดแย้ง ใช้ปัจจัยเชิง วัตถุเป็น เครื่องต่อรอง ใช้เหตุผลและ ปัญญาในการ เจรจาต่อรอง พยายามให้ ผลประโยชน์ สูงสุดแก่ ส่วนรวม พยายามให้มี ผลประโยชน์ ทั้งสองฝ่าย

10

11

12

13 สวัสดี และ ขอให้โชคดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความขัดแย้งและการ เจรจาต่อรอง (C onflict Management and negotiation) รศ. ดร. เปรื่อง กิจรัตน์ภร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google