งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงเรื่อง คือ ลำดับ หรือทิศทางของเหตุการณ์ ของเรื่อง ที่วางไว้เป็นกรอบ หรือเป็น แนวทางในการสร้างเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงเรื่อง คือ ลำดับ หรือทิศทางของเหตุการณ์ ของเรื่อง ที่วางไว้เป็นกรอบ หรือเป็น แนวทางในการสร้างเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงเรื่อง คือ ลำดับ หรือทิศทางของเหตุการณ์ ของเรื่อง ที่วางไว้เป็นกรอบ หรือเป็น แนวทางในการสร้างเรื่อง

3 โครงเรื่อง มักแสดงความขัดแย้งที่เป็น เหตุของเรื่องราวต่างๆ อาจเป็นความ ขัดแย้งระหว่างตัวละครฝ่าย หนึ่งกับอีก ฝ่ายหนึ่ง เช่น พระอภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทร ขุนช้างกับขุนแผน ขุนช้างกับพลายงาม อิเหนากับท้าวกะหมังกุหนิง เป็นต้น

4 หรือ อาจเป็นความขัดแย้งในตัว ละครเอง เช่น ความรู้สึกสับสนใน ใจของนางวันทอง

5 การเขียนโครงเรื่อง ก่อนจะทำการเขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนจะต้องทำการเขียนโครงเรื่อง ก่อน เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจ และคิด ว่าจะเขียนประเด็นใดบ้าง แล้วจึงนำมา เรียบเรียงจัดลำดับ

6 ความสำคัญของการเขียนโครง เรื่อง ๑. ช่วยให้ผู้เขียนจัดแนวคิดได้ตรงกับ เรื่องที่จะเขียน ๒. ทำให้งานมีเอกภาพไม่ปะปนและ ออกนอกเรื่อง ๓. ช่วยให้งานเขียนมีสัมพันธภาพมี การลำดับความอย่างมีเหตุผลต่อเนื่อง

7 ประเภทของโครงเรื่อง ๑. โครงเรื่องแบบคร่าวๆ : เป็นเพียงแค่ การจดและรวบรวมข้อมูลให้เป็น หมวดหมู่เท่านั้น ๒. การเขียนโครงเรื่องที่เขียนหัวข้อ เป็นคำนาม คำกริยา หรือวลี : ประกอบด้วยหัวข้อประเด็นสำคัญโดย ใช้คำหรือวลีสั้นๆเพื่อเสนอแนวคิด อย่างกว้างขวาง

8 ประเภทของโครงเรื่อง ๓. การเขียนโครงเรื่องด้วยหัวข้อที่เป็น ประโยค : เขียนทั้งหัวข้อใหญ่และ หัวข้อย่อยเป็นประโยคชัดเจน ซึ้งให้ รายละเอียดมากกว่าการเขียนเป็นวลี สั้นๆ นิยมใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์ หรือ ภาคนิพนธ์

9 ประโยชน์ของการเขียนโครง เรื่อง ผู้เขียนสามารถอธิบายจุดประสงค์ใน การเขียน รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลเพื่อ ได้บรรลุจุดประสงค์นั้นได้อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและจัด ระเบียบเนื้อหา ทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเนื้อหา และ ใจความสำคัญได้ดีขึ้น

10 ตัวอย่าง เรื่องเสภาขุนช้าง ขุนแผน โครงเรื่องเกี่ยวกับ ผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่ง ตกอยู่ใน สถานการณ์คับขัน ไม่อาจตัดสินใจได้ ว่าจะไปอยู่กับชาย ใด เพราะคนหนึ่งก็ รักมาก ส่วนอีกคนก็ ดีกับตนมาก

11 โดย - นายศิรวัชร จรัสโชค เลขที่ ๒ - นายนพกร วงศ์หนองเตย เลขที่ ๓ - นายปิยวิช ตันบุรินทร์ทิพย์ เลขที่ ๗ - นายธฤต วิประกษิต เลขที่ ๑๓ - นายวริศ ศรีทรัพย์ เลขที่ ๓๑ - นายนพวงศ์ อานุภาพเสถียร เลขที่ ๓๗ - นายกันต์ชญานิน ตันปิชาติ เลขที่ ๓๘


ดาวน์โหลด ppt โครงเรื่อง คือ ลำดับ หรือทิศทางของเหตุการณ์ ของเรื่อง ที่วางไว้เป็นกรอบ หรือเป็น แนวทางในการสร้างเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google