งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม

3 ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มาจากภาษาอังกฤษคือ Information Communication Technology : ICT Information สารสนเทศ Communication การสื่อสาร Technology การประยุกต์ใช้ความรู้มาทำให้ เกิดประโยชน์

4 ความหมายของ Information ราชบัณฑิตยสถาน กำหนดความหมายของ Information ไว้ 2 คำคือ สารสนเทศ และ สารนิเทศ สารสนเทศ ใช้ในวงการ คอมพิวเตอร์ การ สื่อสารและธุรกิจ สารนิเทศ ใช้ในวงการบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ ความหมายกว้างๆ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ ตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่ และใช้ งานต่างๆ ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นการค้า การ บริการ การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การทหาร และ อื่นๆ

5 สนเทศ และ นิเทศ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ.2535 ให้คำอธิบาย สนเทศ ว่า เป็น คำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก ส่วน นิเทศ มี คำอธิบายว่าเป็นคำนาม หมายถึง คำแสดง คำจำแนก หากเป็นคำกริยา หมายถึง ชี้แจง แสดง หรือจำแนก เมื่อพิจารณาแล้ว เราสามารถใช้เป็น ความหมายของ Information ได้ด้วยกันทั้งคู่ เพราะ Information นั้นก็คือ ข่าวสาร หรือสิ่ง ที่เราชี้แจง หรือ แสดงให้ผู้รับเข้าใจ

6 ข้อมูล & สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายว่าข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็น ข้อเท็จจริง ใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือ การคำนวณ สารสนเทศ ก็คือ ผลสรุปที่ได้จากการนำข้อมูล มาประมวล ด้วย วิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทาง สถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดกลุ่ม ตัวอย่าง อาการของคนไข้ด้านต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดันโลหิต ชีพจร ระดับน้ำตาล ฯลฯ เป็นข้อมูล ส่วน การวินิจฉัยของแพทย์ ว่า อาการปกติ ถือเป็น สารสนเทศ

7 เทคโนโลยี และ สารสนเทศ เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การประยุกต์เอา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆ เช่น การนำทรายมา ผลิตเป็นชิป สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับ การจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสาร ระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนำเอาวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้าน คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้ งานได้กว้างขวางมากขึ้น

8

9 IT Axiom More Info More Power มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ ปัญญา นรานัง รัตนะ : ปัญญาเป็น แก้วของนรชน รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

10 IT : การปฏิวัติครั้งที่ 3 ครั้งที่ 1 : ใช้ระบบชลประทานใน การเกษตร ครั้งที่ 2 : ใช้เครื่องจักรไอน้ำใน อุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 : การใช้ IT

11 IT กับ พลังงาน ระบบควบคุมหัวฉีดน้ำมัน ในรถยนต์ โดยใช้ระบบวาล์วแปรผัน ระบบ Inverter ในแอร์

12 IT กับ การแพทย์ เครื่องสแกนสมอง ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์

13 IT กับ การคมนาคม ศูนย์ควบคุมการจราจร ทางอากาศ เครื่องตรวจจับความเร็วที่ ญี่ปุ่น

14 IT กับ การป้องกันภัย ทุ่นเตือนภัยสึนามิ ภาพถ่ายดาวเทียม

15 IT กับ อุตสาหกรรม การใช้หุ่นยนต์ใน ภาคอุตสาหกรรม

16 IT กับ การศึกษา E-learning การศึกษาทางไกลจาก วังไกลกังวล

17 IT กับ ความมั่นคง การใช้ IT กับระบบ รักษาความปลอดภัย ของสหรัฐ ดาวเทียมสอดแนม ของทหาร

18 IT กับ สังคม การใช้ IT ขององค์กร ช่วยเหลือสังคม

19 IT กับ สิ่งแวดล้อม ภาพถ่ายโรงเรียนปลวกแดง พิทยาคมจากเว็บไซต์ PointAsia.com

20 คำที่เกี่ยวข้องกับ ICT IT ย่อมาจาก Information technology MIS ย่อมาจาก Management Information System Database ฐานข้อมูล Computer Network เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Mining เหมืองข้อมูล GIS ย่อมาจาก Geographical Information System ฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

21 กิจกรรมเสริม ค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ICT เพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ต 6 คำ 1 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร ง 31102 เทคโนโลยี สารสนเทศ 2 โรงเรียนปลวก แดงพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google