งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาจากภาษาอังกฤษคือ Information Communication Technology : ICT Information สารสนเทศ Communication การสื่อสาร Technology การประยุกต์ใช้ความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์

3 ความหมายของ Information
สารสนเทศ ใช้ในวงการ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารและธุรกิจ สารนิเทศ ใช้ในวงการบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ ความหมายกว้างๆ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาเผยแพร่ และใช้งานต่างๆ ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นการค้า การบริการ การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การทหาร และ อื่นๆ

4 สนเทศ และ นิเทศ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2535 ให้คำอธิบาย สนเทศ ว่า เป็นคำสั่ง ข่าวสาร ใบบอก ส่วน นิเทศ มีคำอธิบายว่าเป็นคำนาม หมายถึง คำแสดง คำจำแนก หากเป็นคำกริยา หมายถึง ชี้แจง แสดง หรือจำแนก เมื่อพิจารณาแล้ว เราสามารถใช้เป็นความหมายของ Information ได้ด้วยกันทั้งคู่ เพราะ Information นั้นก็คือ ข่าวสาร หรือสิ่งที่เราชี้แจง หรือ แสดงให้ผู้รับเข้าใจ

5 ข้อมูล & สารสนเทศ ราชบัณฑิตยสถาน ให้คำอธิบายว่าข้อมูล คือ ข้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง ใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคำนวณ สารสนเทศ ก็คือ ผลสรุปที่ได้จากการนำข้อมูลมาประมวล ด้วย วิธีการต่างๆ เช่น การสรุปทางสถิติ การเปรียบเทียบ การจำแนก การจัดกลุ่ม ตัวอย่าง อาการของคนไข้ด้านต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดันโลหิต ชีพจร ระดับน้ำตาล ฯลฯ เป็นข้อมูล ส่วน การวินิจฉัยของแพทย์ ว่า อาการปกติ ถือเป็น สารสนเทศ

6 เทคโนโลยี และ สารสนเทศ
เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆ เช่น การนำทรายมาผลิตเป็นชิป สารสนเทศ (information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนำเอาวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น

7 Information is Power !!

8 IT Axiom More Info More Power มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ ปัญญา นรานัง รัตนะ : ปัญญาเป็นแก้วของนรชน รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

9 IT : การปฏิวัติครั้งที่ 3
ครั้งที่ 1 : ใช้ระบบชลประทานในการเกษตร ครั้งที่ 2 : ใช้เครื่องจักรไอน้ำในอุตสาหกรรมการผลิต ครั้งที่ 3 : การใช้ IT

10 IT กับ พลังงาน ระบบ Inverter ในแอร์ ระบบควบคุมหัวฉีดน้ำมันในรถยนต์
โดยใช้ระบบวาล์วแปรผัน

11 ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์
IT กับ การแพทย์ เครื่องสแกนสมอง ซอฟต์แวร์ทางการแพทย์

12 IT กับ การคมนาคม เครื่องตรวจจับความเร็วที่ญี่ปุ่น
ศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ

13 IT กับ การป้องกันภัย ทุ่นเตือนภัยสึนามิ ภาพถ่ายดาวเทียม

14 การใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม
IT กับ อุตสาหกรรม การใช้หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม

15 การศึกษาทางไกลจากวังไกลกังวล
IT กับ การศึกษา E-learning การศึกษาทางไกลจากวังไกลกังวล

16 IT กับ ความมั่นคง การใช้ IT กับระบบรักษาความปลอดภัยของสหรัฐ
ดาวเทียมสอดแนมของทหาร

17 การใช้ IT ขององค์กรช่วยเหลือสังคม

18 ภาพถ่ายโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจากเว็บไซต์ PointAsia.com
IT กับ สิ่งแวดล้อม ภาพถ่ายโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจากเว็บไซต์ PointAsia.com

19 คำที่เกี่ยวข้องกับ ICT
IT ย่อมาจาก Information technology MIS ย่อมาจาก Management Information System Database ฐานข้อมูล Computer Network เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Data Mining เหมืองข้อมูล GIS ย่อมาจาก Geographical Information System ฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์

20 กิจกรรมเสริม ค้นหาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ ICT เพิ่มเติมในอินเตอร์เน็ต
6 คำ 1 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google