งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากริยามารยาท ยุทธนา พรหมณี. มารยาท เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา ที่สะท้อนออกมาจากจิตใจ เป็นข้อ ปฏิบัติของบุคคลที่แสดงต่อผู้อื่นเพื่อการอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากริยามารยาท ยุทธนา พรหมณี. มารยาท เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา ที่สะท้อนออกมาจากจิตใจ เป็นข้อ ปฏิบัติของบุคคลที่แสดงต่อผู้อื่นเพื่อการอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากริยามารยาท ยุทธนา พรหมณี

2 มารยาท เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา ที่สะท้อนออกมาจากจิตใจ เป็นข้อ ปฏิบัติของบุคคลที่แสดงต่อผู้อื่นเพื่อการอยู่ ร่วมกันอย่างสงบสุข จึงมีผู้ให้ความหมายของ มารยาทไว้ดังนี้ ความหมายมารยาท เป็นระเบียบแบบ แผนการประพฤติที่ดีงามอันแสดงถึง พฤติกรรมที่สุภาพเรียบร้อย ละมุนละไมทั้งทางกาย วาจา โดย มีใจ เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมให้แสดงออก ได้อย่างเหมาะสม

3 ความมุ่งหมายของมารยาท เพื่อต้องการให้บุคคลในสังคมสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติและเป็นการ ป้องกันการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกัน ด้วยการแสดงออก ทางกาย วาจา และ ใจ

4 องค์ประกอบของมารยาท การแสดงออกทางกิริยาท่าทางหรือทางวาจาก็ดี ล้วนมี ใจ เป็นหลักเป็นประธาน สั่งการให้ทำ ให้พูด ให้ คิด นำมาก่อนเสมอ ดังนั้นจึงควรตั้งจิตไว้ให้ถูกก่อนสิ่ง อื่นใดทั้งหมด ถ้า ใจคิดไปในทางที่ดีงามก่อน แล้ว วาจากิริยาท่าทางก็จะแสดงออกมาดี ตาม แต่ถ้าใจไม่ร่าเริง หงุดหงิด งุ่นง่าน เศร้าหมองฯลฯ กิริยาท่าทางตลอดถึงวาจาที่แสดงออกมาก็จะไม่ดีตามไป ด้วยอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีมารยาทดีต้องมีการฝึกฝนอบรม จิตใจ เมื่อจิตใจดีย่อมหมายถึงการแสดงออกทาง กาย และวาจาดีตามไปด้วย ยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง และสังคม

5 ประโยชน์มารยาท เสริมบุคลิกลักษณะของตนเองให้ เป็นผู้มีเสน่ห์ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีสุขภาพดี ประโยชน์แก่ส่วนรวม สังคมมี ความสงบสุข

6 ประเภทของมารยาทไทย มารยาททางกาย มารยาททางวาจา มารยาททางใจ

7 มารยาท ทางกาย มารยาทในอิริยาบถต่างๆ ได้แก่ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน ก. การยืนตามลำพัง ไม่ยืนขาถ่าง แกว่งแขน เอามือล้วงกระเป๋า กางเกงหรือกระโปรง เกาโน่นแกะน

8 ข.การยืนร่วมกับผู้อื่น ไม่ยืนจับกลุ่มกันจนเป็นที่กีดขวางทางเดิน ของผู้อื่น ผู้น้อยควรยืนหลังผู้ใหญ่หรือผู้ที่อาวุโสกว่า ในกรณีที่จะต้องยืนค้ำศีรษะผู้อื่นด้วยความ จำเป็น ควรกล่าวคำขอโทษก่อน ถ้ายืนเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ ควรอยู่ในลักษณะ สำรวม สุภาพ

9 มารยาทการเดิน ก. การเดินตามลำพัง ควรเดินอย่างสุภาพ หลังตรง ช่วงก้าวไม่ ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ควรเดินส่ายตัวหรือโยกศีรษะหรือกอด คอ ล้วงกระเป๋าเอามือไขว้หลังในขณะเดิน ไม่เดินใจลอย เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้

10 ข. การเดินร่วมกับผู้อื่นและเดินกับ ผู้ใหญ่หรือผ่านผู้ใหญ่ เมื่อจำเป็นต้องเดินร่วมกับผู้ใหญ่ให้เดินตาม ไปทางด้านซ้ายเยื้องไปด้านหลังระยะห่าง พอควร ไม่ควรเดินเกาะกลุ่มกันไปจนกีดขวาง การจราจร ถ้าเดินผ่านผู้ใหญ่หรือผู้ที่นั่งพื้นหรือนั่ง เก้าอี้ ควรก้มตัวลงเล็กน้อย เดินให้ เรียบร้อย

11 มารยาทการนั่ง ก. การนั่งตามลำพัง เมื่อนั่งกับพื้น ให้นั่งพับเพียบ ไม่ต้องเก็บปลาย เท้า แต่อย่าเหยียดเท้าตามสบาย ถ้านั่งบนเก้าอี้ ควรนั่งปล่อยตัวตามสบาย ตัวตรง หลังพิงพนักเก้าอี้ เท้าชิด เข่าชิด มือประสาน หรือวางบนหน้าขา ถ้านั่งบนเก้าอี้ ไม่ควรเอาขาไขว้กันอย่างที่ เรียกว่า ไขว่ห้าง ในการนั่งเก้าอี้ควรระมัดระวังเรื่องการแต่งกาย โดยเฉพาะสุภาพสตรี

12 ข. การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ ควรนั่งอยู่ในอาการสำรวม แสดงความ เคารพไม่ปล่อยมือตามสบาย การนั่งเก้าอี้ ถ้าจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ ควรย่อ ตัวเล็กน้อยแล้วเอี้ยวตัวใช้มือจับพนัก เก้าอี้ เลื่อนถอยหลัง แล้วจึงถอยตัวกลับออกมา จึงลุกขึ้นยืน

13 ค. การนั่งในที่ประชุมหรือที่สาธารณะ ควรนั่งในที่ประชุมด้วยท่าทางสุภาพ เรียบร้อย ไม่ขยุกขยิกเล่นหัวหยอกล้อพูดจา เสียงดังรบกวนผู้อื่นที่กำลังบรรยาย ถ้าจำเป็นต้องไอ จาม หรือ หาว เรอ ควรใช้ ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก จมูก ไม่นั่งเอนหลังหรือนั่งตามสบายเกินควรจน รบกวนผู้อื่น ไม่ควรถ่มเสมหะหรือน้ำลายขณะนั่งอยู่ในที่ สาธารณะให้เป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบ

14 มารยาทการนอน ก.การนอนตามลำพัง ในการนอนควรสำรวมใจไหว้พระสวดมนต์หรือ รำลึกถึงศาสนา ที่ตนนับถืออยู่ ควรนอนให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดไม่ควรนอนคว่ำ เพราะจะทำ ให้อวัยวะภายในถูกกดทับหรือนอนทับส่วนใดส่วน หนึ่งของร่างกาย จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ก่อนนอนและขณะตื่นนอนควรจัดที่นอน ผ้า ห่ม หมอน มุ้งให้เรียบร้อยทุกครั้ง

15 ข. การนอนกับผู้อื่น ควรกล่าวขอโทษผู้ที่นอนอยู่ก่อน ถ้า เข้ามารบกวนและเขายังไม่หลับ ไม่ชักชวนผู้อื่นคุยเมื่อเกินเวลานอน เมื่อมีการกำหนดเวลาในการนอน ควร ตื่นให้ทันกำหนด อย่านอนสบายจน ต้องให้ผู้อื่นปลุก

16 มารยาทการแต่งกาย ความสะอาด ความสุภาพเรียบร้อย (ไม่รุ่มร่ามหรือ รัดตัวจนเกินไป ) ความถูกต้องกาลเทศะ

17 มารยาททางวาจา ไม่ควรพูดคำที่รุนแรงเกินไป ไม่สอดสวนวาจาหรือแย่งชิงพูด ไม่ใช้วาจาอันหักหาญดึงดัน พูดสิ่งใดย่อมให้เป็นที่เชื่อถือได้ ไม่เยาะเย้ยถากถางผู้กระทำผิดพลาด

18 มารยาทการสนทนา ควรใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนน้อม ไม่กล่าวถึงสิ่งโสโครกพึงรังเกียจในท่ามกลาง ประชุมชน ไม่พูดเปรียบเปรยเคาะแคะสตรีกลางประชุม ไม่เก็บเอาความลับของผู้หนึ่งมาเที่ยวพูดแก่ผู้อื่น ไม่พูดสับปลับกลับกลอกตลบตะแลง ไม่ใช้วาจาอันโอ้อวดตนและลบหลู่ผู้อื่น ไม่นินทาว่าร้ายกันและกัน

19 มารยาททางใจ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านกำเริบหยิ่งยโส ไม่บันดาลโทสะให้เสียกิริยา พึงรักษาความสะอาดทางใจ รู้จักเกรงใจผู้อื่น รู้จักฝึกใจให้รู้จักเลือกแต่สิ่งที่ดีที่งาม มีใจโอบอ้อมอารีแก่คนอื่น ไม่มีใจริษยา ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางผิดธรรม

20 หว่านเมล็ดข้าว ได้ กินข้าว เลี้ยงปลา ได้กิน ปลา คิดดี พูดดี ทำดี ย่อมได้ดี คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำ ไม่ดี ไม่ได้ดี

21


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากริยามารยาท ยุทธนา พรหมณี. มารยาท เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกาย วาจา ที่สะท้อนออกมาจากจิตใจ เป็นข้อ ปฏิบัติของบุคคลที่แสดงต่อผู้อื่นเพื่อการอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google