งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วินัยและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วินัยและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วินัยและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ
วินัยและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2 วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผน และ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
วินัย หมายถึง ระเบียบแบบแผน และ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ

3 ทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ตามที่ส่วนราชการกำหนด
พนักงานราชการ ต้องรักษาวินัย ทั้งข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ตามที่ส่วนราชการกำหนด

4 พนักงานราชการ ฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นผู้กระทำผิดวินัยต้องได้รับโทษทางวินัย

5 ตามระเบียบ ฯ กำหนดไว้ 8 กรณี กรณีอื่น ตามที่ส่วนราชการกำหนด
พนักงานราชการ วินัยร้ายแรง ตามระเบียบ ฯ กำหนดไว้ 8 กรณี กรณีอื่น ตามที่ส่วนราชการกำหนด

6 พนักงานราชการ วินัยไม่ร้ายแรง -ส่วนราชการกำหนด
-ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษ ลด / ตัด /ภาคฑัณท์ สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงให้ได้ความจริงความยุติธรรม

7 วินัย 1. ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง 2. ให้สอบสวน 3. หากกระทำผิด
ไล่ออก 4. หากไม่มีมูล ยุติ

8 สอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นตามที่ส่วนราชการกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ สอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นตามที่ส่วนราชการกำหนด

9 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
สิทธิเกี่ยวกับการลา สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

10 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มี ความผิด

11 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงินทดแทน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ

12 สิทธิเกี่ยวกับการลา ลาป่วย เท่าที่ป่วยจริง ลาคลอดบุตร ได้ 90 วัน
ลากิจส่วนตัว ปีจะไม่เกิน 10 วันทำการ ลาพักผ่อน ปีละ 10 วันทำการ

13 สิทธิเกี่ยวกับการลา การลาเพื่อรับราชการทหาร ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
เพื่อฝึกวิชาทหารเข้ารับการระดมพล เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์

14 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ลาป่วย ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 45 วัน ลากิจส่วนตัว ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน ลาพักผ่อน ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน

15 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อการ ตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ไม่เกิน 120 วัน

16 ค่าตอบแทนการออกจากราชการ โดยไม่มีความผิด
ทำงาน 4 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี จ่ายค่าตอบแทน 1 เดือน ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จ่ายค่าตอบแทน 3 เดือน ทำงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปี จ่ายค่าตอบแทน 6 เดือน ทำงาน 10 ปีขึ้นไป จ่ายค่าตอบแทน 10 เดือน

17 ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าทำศพ
เงินทดแทน กรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพลภาพ หรือถึงแก่ความตายเพราะเหตุปฏิบัติการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าทำศพ

18 เงินทดแทน กรณีได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพลภาพ หรือถึงแก่ความตายเพราะเหตุปฏิบัติการ
ค่าทดแทนรายเดือน ร้อยละหกสิบ กรณีไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้สาม วัน (ไม่เกินหนึ่งปี) ร้อยละหกสิบ กรณีสูญเสียอวัยวะ (ไม่เกินสิบปี) ร้อยละหกสิบ กรณีทุพลภาพ (ไม่เกินสิบห้าปี) ร้อยละหกสิบ กรณีตายหรือสูญหาย (แปดปี)

19 พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายฯ
รัฐมนตรีพิจารณาสมควรจะให้ลาหยุดราชการเพื่อ รักษาตัวเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการลาได้ หากได้รับอนุญาตให้ลา ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม

20 กฎหมายที่ควรศึกษา พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ

21 กฎหมายที่ควรศึกษา พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ.2542 พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546


ดาวน์โหลด ppt วินัยและสิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google