งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วินัยและสิทธิ ประโยชน์ของ พนักงานราชการ นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วินัยและสิทธิ ประโยชน์ของ พนักงานราชการ นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วินัยและสิทธิ ประโยชน์ของ พนักงานราชการ นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

2 วินัย หมายถึง ระเบียบแบบ แผน และ ข้อบังคับ ข้อ ปฏิบัติ

3 พนักงาน ราชการ ต้องรักษาวินัย ทั้งข้อห้ามและข้อ ปฏิบัติ ตามที่ส่วน ราชการกำหนด

4 พนักงาน ราชการ ฝ่าฝืนข้อห้าม หรือไม่ปฏิบัติตาม เป็นผู้กระทำผิด วินัยต้องได้รับโทษ ทางวินัย

5 พนักงาน ราชการ วินัยร้ายแรง ตามระเบียบ ฯ กำหนด ไว้ 8 กรณี กรณีอื่น ตามที่ส่วน ราชการกำหนด

6 พนักงาน ราชการ วินัยไม่ ร้ายแรง - ส่วนราชการกำหนด - ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษ ลด / ตัด / ภาคฑัณท์ สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงให้ได้ ความจริงความยุติธรรม

7 วินัย 4. หากไม่มี มูล ยุติ 3. หาก กระทำผิด ไล่ออก 1. ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด วินัยร้ายแรง 2. ให้สอบสวน

8 หลักเกณฑ์และ วิธีการ สอบสวนวินัยร้ายแรงเป็น ตามที่ส่วนราชการ กำหนด

9 สิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ 1. สิทธิเกี่ยวกับการลา 2. สิทธิในการได้รับ ค่าตอบแทนระหว่างลา 3. สิทธิในการได้รับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ

10 สิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ 5. ค่าเบี้ยประชุม 6. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 7. ค่าตอบแทนการออกจาก ราชการโดยไม่มีความผิด

11 สิทธิประโยชน์ของ พนักงานราชการ 8. สิทธิในการขอรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 9. เงินทดแทน กรณีประสบ อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญ หายเนื่องจากการทำงานให้ ราชการ

12 สิทธิเกี่ยวกับการลา ลาป่วย เท่าที่ป่วยจริง ลาคลอดบุตร ได้ 90 วัน ลากิจส่วนตัว ปีจะไม่เกิน 10 วันทำการ ลาพักผ่อน ปีละ 10 วันทำ การ

13 สิทธิเกี่ยวกับการลา การลาเพื่อรับราชการทหาร ▫ ในการเรียกพลเพื่อ ตรวจสอบ ▫ เพื่อฝึกวิชาทหารเข้ารับการ ระดมพล ▫ เพื่อทดลองความพรั่งพร้อม การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือ ประกอบพิธีฮัจญ์

14 สิทธิได้รับค่าตอบแทน ระหว่างลา ลาป่วย ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 45 วัน ลากิจส่วนตัว ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน ลาพักผ่อน ปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน

15 สิทธิได้รับค่าตอบแทน ระหว่างลา ลาเพื่อรับราชการทหารในการ เรียกพลเพื่อการตรวจสอบ เพื่อ ฝึกวิชาทหาร เข้ารับการระดม พล หรือเพื่อทดลองความพรั่ง พร้อม ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือ ประกอบพิธีฮัจญ์ ไม่เกิน 120 วัน

16 ค่าตอบแทนการออกจาก ราชการ โดยไม่มีความผิด ทำงาน 4 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี จ่าย ค่าตอบแทน 1 เดือน ทำงาน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จ่าย ค่าตอบแทน 3 เดือน ทำงาน 3 ปี แต่ไม่ถึง 6 ปีจ่าย ค่าตอบแทน 6 เดือน ทำงาน 10 ปีขึ้นไปจ่าย ค่าตอบแทน 10 เดือน

17 เงินทดแทน กรณีได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เพราะเหตุปฏิบัติการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าทำศพ

18 เงินทดแทน กรณีได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย ทุพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย เพราะเหตุปฏิบัติการ ค่าทดแทนรายเดือน 1. ร้อยละหกสิบ กรณีไม่สามารถทำงาน ติดต่อกันได้สามวัน ( ไม่เกินหนึ่งปี ) 2. ร้อยละหกสิบ กรณีสูญเสียอวัยวะ ( ไม่ เกินสิบปี ) 3. ร้อยละหกสิบ กรณีทุพลภาพ ( ไม่เกิน สิบห้าปี ) 4. ร้อยละหกสิบ กรณีตายหรือสูญหาย ( แปดปี )

19 พ. ร. บ. สงเคราะห์ ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายฯ รัฐมนตรีพิจารณาสมควรจะให้ลา หยุดราชการเพื่อรักษาตัวเกินกว่า เวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการ ลาได้ หากได้รับอนุญาตให้ลา ให้ได้รับ เงินเดือนเต็ม

20 กฎหมายที่ควรศึกษา พ. ร. บ. เงินทดแทน พ. ศ. 2537 พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง พ. ศ. 2539

21 กฎหมายที่ควรศึกษา พ. ร. บ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ. ศ.2542 พ. ร. บ. สงเคราะห์ข้าราชการ ผู้ได้รับอันตรายหรือการ เจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ ราชการ พ. ศ.2546


ดาวน์โหลด ppt วินัยและสิทธิ ประโยชน์ของ พนักงานราชการ นายสัจจา วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google