งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.....

2 เกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ ประกอบด้วย เนื้อหา 7 หมวด หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 2 ผู้สั่งใช้ หมวดที่ 3 ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ หมวดที่ 4 เภสัชกรหรือผู้ประกอบ วิชาชีพ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดที่ 5 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา และผู้แทนยาหรือ พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา หมวดที่ 6 สถานพยาบาล หรือ หน่วยงาน หมวดที่ 7 สถานศึกษา

3 หมวด 1 บททั่วไป ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่แจกแก่บุคคลหรือ หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะ ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ การใช้ทางคลินิก โดยยกเว้นเพื่อการศึกษาหรือวิจัย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา หมายความว่า เจ้าหน้าที่โดยตำแหน่งหรือที่ได้รับมอบหมายให้ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยงาน หรือ สถานพยาบาล

4 หมวด 2 ผู้สั่งใช้ 2.1 ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 2.1.1 รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นกรณีรับ ค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทาง วิชาการ เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

5 2.1.2 รับสิ่งของ หรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้น (1) สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาส พิเศษหรือวาระตามประเพณี (2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยัง ประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาล หรือหน่วยงาน 2.1.3 รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใด ๆ จากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและผู้แทนยา หรือพนักงานขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

6 2.2 ผู้สั่งใช้ไม่พึงแสดงตนในการ โฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ต่อสาธารณชนใน เชิงธุรกิจ 2.3 ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับการสนับสนุนจาก บริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไป ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยาย ทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศโดยตรง

7 2.4 ผู้สั่งใช้พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้อง ทางผลประโยชน์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยานั้นในสถานะใด เมื่อแสดงความเห็นต่อ สาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธีการอื่น ใดที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในทาง วิชาการ 2.5 ผู้สั่งใช้ สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับ ดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

8 2.6 ในการนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ผู้สั่งใช้พึง คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบกำกับดูแลการรับและการจ่าย ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ ตรวจสอบได้ 2.7 ผู้สั่งใช้พึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

9

10 หมวด 3 ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ 3.1 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ไม่พึงอนุญาตให้ มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ ประชาชนโดยเชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการ โฆษณาแอบแฝง ภายในสถานพยาบาลหรือ หน่วยงาน

11 3.2 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พึงจัดให้มีระบบ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา การคัดเลือก บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา รวมทั้งการตรวจสอบการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้ ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง และเพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่

12 3.3 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พึงจัดระบบการรับ สิ่งสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ เป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่เจาะจงบุคคล รวมทั้ง จัดระบบในการกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ หน่วยงานอย่างแท้จริง 3.4 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พึงกำหนด นโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อควบคุมกิจกรรมการ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เช่น การกำหนด บริเวณหรือกำหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือ พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้ามาทำ กิจกรรมได้

13 3.5 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ พึงกำหนด นโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความปลอดภัยของ ผู้ป่วย 3.6 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพึงกำหนด นโยบายการรับตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และยินยอมให้สั่งใช้ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาได้เฉพาะที่มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติไว้ใน สถานพยาบาล หรือหน่วยงานนั้น 3.7 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจพึงปฏิบัติตาม เกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในข้อ 2.1 ถึง 2.4

14 หมวด 4 เภสัชกร หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและ ส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 4.1 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย หรือสื่อชนิด อื่นใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและ ประชาชน

15 4.2 ในการนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย เภสัชกรหรือผู้ ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือ หน่วยงาน พึงคำนึงถึงประโยชน์และความ ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อ เป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา หรือประโยชน์ส่วนตน

16 4.3เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงเสนอข้อมูลที่มี หลักฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ คัดเลือกยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริม การขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัท หนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน 4.4 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้สั่งใช้ในข้อ 2.1 ถึง 2.6

17 หมวด 5 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา 5.1 กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้บริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย การส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย ที่คณะกรรมการ พัฒนาระบบยาแห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการฯ ใน คณะกรรมการฯ ประกาศ

18 5.2 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึง สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้แทนยาหรือพนักงานขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ความร่วมมือเพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นี้ 5.3 ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สถานพยาบาลหรือหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

19 หมวด 6 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 6.1 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึง กำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการ ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละ ประเภท ดังนี้

20 ก.ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่าย และส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6.1.1 การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค หรือบริการใด ๆ จากผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา หรือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

21 6.1.2 การแสดงตนในการโฆษณาหรือ ส่งเสริมการขายใด ๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ และการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการของผู้สั่ง ใช้ต่อสาธารณะ ในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับ บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6.1.3 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานหรือบรรยายทั้งในและต่างประเทศ

22 6.1.4 การนำตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยามาจ่ายหรือใช้กับผู้ป่วย 6.1.5 การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่น ป้ายเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ป่วย 6.1.6 การนำเสนอข้อมูลเพื่อการคัดเลือกยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของคณะกรรมการเภสัช กรรมและการบำบัดหรือคณะกรรมการที่มีชื่อเรียก อื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือ หน่วยงาน

23 ข. ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ 6.1.7 การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค และบริการใด ๆ จากผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา หรือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 6.1.8 การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือ หน่วยงานที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพ ที่เชื่อมโยงถึงชื่อการค้า หรือชื่อบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อป้องกันการโฆษณา แอบแฝง

24 6.2 สถานพยาบาล หรือหน่วยงานพึง จัดระบบและดำเนินการติดตาม กำกับดูแล เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติในข้อ 6.1 6.3 กรณีที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน มี การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุน งบดำเนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการ จาก บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาพึงเปิดเผยการ สนับสนุนดังกล่าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

25 6.4 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือ หน่วยงาน และไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใด ๆ ทั้งสิ้น โดยให้รับการสนับสนุนในนาม สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และให้สถานพยาบาลหรือ หน่วยงาน จัดทำระบบการรับการสนับสนุนและกำหนด เกณฑ์คัดเลือกบุคลากรที่สมควรให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและ ต่างประเทศ โดยพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พัก สำหรับตนเอง เท่านั้นและจำกัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงาน การ ประชุม หรือการบรรยายทางวิชาการ กรณีการได้รับการสนับสนุน ให้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศจะต้องขออนุมัติต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

26 หมวด 7 สถานศึกษา 7.1 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้ผู้แทนยา หรือ พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบ นักศึกษา เพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7.2 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้มีการจัด กิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาแก่นักศึกษา ที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้า ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

27 7.3 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้นักศึกษารับ เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาค หรือการ สนับสนุนอื่น ๆ จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาโดยตรง 7.4 สถานศึกษาพึงจัดระบบการรับสนับสนุน และการกำกับดูแลการสนับสนุนการศึกษาและ กิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการ โฆษณาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา

28 7.5 สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และ บุคลากรของสถานศึกษานั้น ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง อันดีแก่นักศึกษา ทั้งในแง่จริยธรรมของผู้สั่งใช้ และ ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้กับบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 7.6 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการให้ความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการใช้ยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างสมเหตุผล และการเข้าถึง แหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เชื่อถือได้ โดยปราศจากการชี้นำทางธุรกิจ

29 7.7 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ที่ มุ่งเน้นจริยธรรมของผู้สั่งใช้ และความสัมพันธ์ที่ เหมาะสมระหว่างผู้สั่งใช้กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา 7.8 สถานศึกษาพึงกำหนดนโยบายให้อาจารย์ และบุคลากร เปิดเผยความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเมื่อมีการแสดงความเห็นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการอื่นใดในทาง วิชาการ


ดาวน์โหลด ppt (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขาย ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google