งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการผลิตไก่ พื้นเมืองฯ เพื่อสร้างโอกาส ในการแข่งขัน ให้เป็นสินค้าที่มี คุณภาพ และปลอดภัย อ. นสพ. สุวิทย์ โชตินันท์ ภาควิชาสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการผลิตไก่ พื้นเมืองฯ เพื่อสร้างโอกาส ในการแข่งขัน ให้เป็นสินค้าที่มี คุณภาพ และปลอดภัย อ. นสพ. สุวิทย์ โชตินันท์ ภาควิชาสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการผลิตไก่ พื้นเมืองฯ เพื่อสร้างโอกาส ในการแข่งขัน ให้เป็นสินค้าที่มี คุณภาพ และปลอดภัย อ. นสพ. สุวิทย์ โชตินันท์ ภาควิชาสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 สภาพของระบบการผลิตไก่ พื้นเมืองในปัจจุบัน ไก่พื้นเมืองมีศักยภาพในการผลิตในรูปแบบฟาร์มครบ วงจร ความต้องการการบริโภคสูง ทั้งในท้องถิ่น ตลาดกลาง และตลาดระดับบน การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ มีการขยายตัวสูง  งานวิจัย และการส่งเสริมการผลิต คอขวดของการผลิต คือ ทำอย่างไร ให้เป็นที่ ยอมรับ

3 อุปสรรค ปัญหา การจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง (Modern trade) และตลาดบน การส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายสัตว์ ความเสียหายจากโรคระบาดต่างๆ การปนเปื้อนเชื้อที่ก่อโรคระบบทางเดินอาหารที่ ติดต่อสู่คน เช่น ซัลโมเนลลา

4

5 สิ่งที่ต้องการการพัฒนา มาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก สำหรับไก่พื้นเมือง ทั้ง ห่วงโซ่การผลิต เกษตรกรและผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปรับ ใช้ได้ การวิจัย “ การพัฒนาระบบการผลิตไก่ประดู่หางดำ เชียงใหม่สู่อาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค ” การวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

6 วิธีการพัฒนา มาตรฐานการผลิต ต้องมีมาตรฐานเดียว ปรับใช้เกณฑ์จากข้อกำหนดมาตรฐาน ของกรมปศุ สัตว์  มาตรฐานฟาร์มไก่พันธุ์  มาตรฐานโรงฟักไข่  มาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ  มาตรฐานโรงเชือดสัตว์ปีก  เขียงอนามัย

7 การพัฒนาระบบการผลิตของ เครือข่าย การพัฒนาระบบการผลิตของเครือข่ายทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืนของการ พัฒนา (Sustainability) ต้นแบบระบบการผลิต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในวงกว้าง “How to…”

8 ฟาร์มผลิตพันธุ์ไก่ - ฟาร์มขนาดใหญ่ แม่พันธุ์ >1,000 แม่ - ฟาร์มขนาดเล็ก แม่พันธุ์ 300 แม่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ขุน - ฟาร์มขนาดใหญ่ >25,000 ตัว/ปี - ฟาร์มขนาดเล็ก <5,000 ตัว/ปี เกษตรกรผลิตพันธุ์ไก่ (เลี้ยงแบบธรรมชาติ) - เกษตรกรรายย่อย แม่พันธุ์ไก่<10 แม่ - เกษตรกรรายกลาง แม่พันธุ์ไก่< 30 แม่ โรงฆ่า< 50 ตัว/วัน โรงฆ่า >50 ตัว/วัน ร้านขายไก่สด ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ระบบการผลิตไก่ประดู่หางดำ เชียงใหม่

9 กระบวนการพัฒนาระบบการผลิต 1. การผลิตใน ปัจจุบัน 2. วิเคราะห์จุด เสี่ยง สร้าง แนวทางการ พัฒนา 3. นำแนวทางการ พัฒนาไปปฏิบัติ 4. ข้อเสนอ เชิงนโยบาย แบบประเมินฟาร์ม การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์ การเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจเชื้อซัล โมเนลลา การวิเคราะห์ ช่องว่าง การวิเคราะห์จุด เสี่ยง ผลของซัล โมเนลลา การทวนผล วิเคราะห์ นำข้อแนะนำไป ปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผล สร้างต้นแบบ ระบบการผลิต การถ่ายทอดผล การศึกษาสู่ระดับ นโยบาย พัฒนา Policy recommendation

10 กระบวนการ

11 ขบวนการเชือด กับการปนเปื้อน เชื้อซัลโมเนลลา

12 Gap analysis Requirement (DLD standard) Actual practicesDesired practicesRecommendation 1. Slaughter with animal welfare - Hanging - Neck cutting - Change the slaughter method from hanging to neck cutting 2. Measures to prevent the carcass or meat contaminated with dirt -Carcass and meat were put on the floor -Carcass and meat, not touching the floor -Using table -Hanging the carcasses 3. Production area is divided separate of clean area and the unclean area -No areas were divided-Clean area and dirty area are divided - Construct the clean area and the dirty area separately 4. Vehicle, equipment table, saws and container in slaughterhouse must be cleaned and sterilized before and after work and during the operation -Those equipment are not cleaned daily -Those equipment must be cleaned daily Clean the equipment dairy 5. Provide area for the disposal of garbage and sewage and sanitary manner - No area for solid waste disposal - No method to dispose the liquid waste - Set area for waste and solid waste disposal ->>………..

13 ผลการพัฒนาระบบการผลิตของ เครือข่าย เกษตรกรต้องการคำแนะนำ ที่นำไปปฏิบัติได้ทันที ข้อกำหนดของมาตรฐาน หลายประการ ต้อง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับไก่พื้นเมืองอย่างแท้จริง  เกษตรกรรายย่อย  ปล่อยหากินตามธรรมชาติ  โครงสร้างโรงฆ่า เหมาะสมกับโรงเชือดขนาดใหญ่

14

15

16 ผลการพัฒนาระบบการผลิตของ เครือข่าย ตลาดเนื้อไก่ระดับกลางและบน ต้องการเนื้อไก่ที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน เนื้อไก่ ต้องผลิตจากระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน ด้วย เกษตรกรที่สามารถปฏิบัติได้ คือกลุ่มผู้เลี้ยงเป็น อาชีพหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์ ไก่ขุน เกษตรกรรายย่อย ยังไม่สามารถพัฒนาตาม ข้อกำหนดได้ทั้งหมด ข้อกำหนด การเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ดี อาจนำมาใช้ได้

17 ก่อนการพัฒนา - ฟาร์มผลิตไก่ พันธุ์

18 ก่อนการพัฒนา - เกษตรกรราย ย่อย

19 หลังการพัฒนา - เกษตรกรผลิตไก่ พันธุ์

20 หลังการพัฒนา - เกษตรกรราย ย่อย

21 ก่อนการพัฒนา - โรงเชือด

22 หลังการพัฒนา - โรงเชือด

23 ก่อนการพัฒนา - แผงจำหน่าย

24 หลังการพัฒนา - แผงจำหน่าย

25 การเปลี่ยนแปลงของเครือข่าย การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม  มาตรฐานฟาร์ม & ความปลอดภัยทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต  การพัฒนาระบบ การผลิต แนวทางการพัฒนาที่เครือข่ายสามารถปฏิบัติได้

26 การถ่ายทอด การขยาย ผลงานวิจัย

27 โรคฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กอื่นๆ

28 แผงจำหน่ายอื่นๆ

29 ความท้าทาย (Challenge) การพัฒนาระบบการผลิต ทั้งฟาร์ม โรงเชือด และ แผงจำหน่าย เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  ความพร้อมด้านเงินลงทุน  ผลตอบแทนจากการลงทุน  การรวมตัวกันของเครือข่าย การช่วยเหลือภายในกลุ่ม  การยอมรับข้อมูล ทัศนคติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ ความปลอดภัยด้านอาหาร

30 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (Economic incentives) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic impact) ความมั่นคงทางอาชีพ อาชีพหลัก / อาชีพเสริม ภาวะทางการเงิน

31 การพัฒนาระบบการผลิต มีความจำเป็น มากเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน หลักประกันอาชีพ ข้อกำหนด ต่างๆ เกษตรกรปฏิบัติได้และมี มาตรฐานเดียว หลายๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบาย มี ส่วนสำคัญมาก ในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์

32 32


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการผลิตไก่ พื้นเมืองฯ เพื่อสร้างโอกาส ในการแข่งขัน ให้เป็นสินค้าที่มี คุณภาพ และปลอดภัย อ. นสพ. สุวิทย์ โชตินันท์ ภาควิชาสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google