งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

2 การนำเข้าสู่บทเรียน (Set Introduction Skills) เป็นกระบวนการ (Process) ที่จัดขึ้นเพื่อ เตรียมผู้เรียนให้มีความ พร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ ผู้สอนจะสอนในลำดับ ต่อไปได้ ทักษะการนำเข้าสู่บทเรียน และการสรุปบทเรียน

3 1. เพื่อสร้างความพร้อมให้ผู้เรียน 2. กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งที่จะ เรียนรู้ต่อไป 3. โยงความสัมพันธ์ของ ประสบการณ์เดิม 4. ให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์และ หลักการในเรื่องที่จะเรียนรู้อย่าง ถูกต้อง 5. ให้ผู้เรียนเห็นแนวทางในการ เรียนรู้ และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จุดมุ่งหมายของการ นำเข้าสู่บทเรียน

4 1. ใช้วาจา 2. การใช้สื่อหรือ วัสดุอุปกรณ์ 3. การใช้บทบาท สมมุติ 4. การวัดผล องค์ประกอบในการจัด กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน

5 1. ผู้สอนสรุปมโนทัศน์ของ เนื้อหาก่อน 2. ใช้สื่อเชื่อมโยงให้สัมพันธ์ กับเนื้อหาสำคัญ 3. ใช้สื่อขยายความคิด 4. ควรใช้เวลาที่เหมาะสมไม่ มากหรือน้อยเกินไป 5. น่าสนใจ 6. ให้ตรงเรื่อง หลักการนำเข้าสู่ บทเรียน

6 1. เกิดความพร้อมในการ เรียนรู้ 2. สามารถเรียนรู้ได้ง่าย ยิ่งขึ้น 3. เกิดความสนใจและ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 4. ปูพื้นฐานความคิด 5. เชื่อมสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้เรียน - ผู้สอน 6. ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ที่ดี และถูกต้อง คุณค่าของการ นำเข้าสู่บทเรียน

7 7. เชื่อมโยงประสบการณ์ เก่า - ใหม่ 8. สร้างบรรยายกาศการ เรียนรู้ที่ดี 9. ผู้เรียนเข้าใจรวดเร็วขึ้น 10. พัฒนาเจตคติที่ดีใน การเรียน 11. ผ่อนแรงในการสอน 12. ผลสะท้อนกลับที่ดี คุณค่าของการ นำเข้าสู่บทเรียน

8 1. กิจกรรมเล่า เรื่อง 2. กิจกรรมการ ทายปัญหา 3. กิจกรรมการ สนทนา จากข่าวใน หนังสือพิมพ์ 4. กิจกรรมการดู รูปภาพ 5. กิจกรรมการ ทายตัวอักษร กิจกรรมเพื่อนำเข้าสู่ บทเรียน

9 1. ร้องเพลง 2. เล่นเกม 3. เล่านิทาน 4. ยกสถานการณ์จริง 5. สนทนา ซักถาม 6. ทายปริศนาคำ ทาย 7. เล่า ประสบการณ์ 8. ให้แสดง ท่าทาง วิธีการนำเข้าสู่ บทเรียน

10 1. หลักการสรุป บทเรียน 2. วิธีการสรุปบทเรียน 3. สิ่งที่ควรคำนึงใน การสรุปบทเรียน การสรุปบทเรียนหรือการ สรุปเรื่อง (Closure)


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและเทคนิคการ สอน Teaching Skills and Techniques สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google