งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึง ชาวโครินทร์ฉบับที่ 1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูต สวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่ เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึง ชาวโครินทร์ฉบับที่ 1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูต สวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่ เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึง ชาวโครินทร์ฉบับที่ 1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูต สวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่ เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก แม้ข้าพเจ้า จะประกาศพระวาจา เข้าใจธรรมล้ำลึกทุกข้อ และมีความรู้ทุกอย่าง หรือมีความเชื่อพอที่จะ เคลื่อนภูเขาได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่ มีความสำคัญแต่อย่างใด แม้ข้าพเจ้าจะ แจกจ่ายทรัพย์สินทั้งปวงให้แก่คนยากจน หรือ ยอมมอบตนเองให้นำไปเผาไฟเสีย ถ้าไม่มี ความรัก ข้าพเจ้าก็มิได้รับประโยชน์ใด ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่ เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำ ความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วม ยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง

2

3

4

5 HEADHEART HEALTH

6 กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ตัว บ่งชี้ คือ + เก่ง - ไม่ เก่ง HEAD ความ คิด สติปั ญญา ตัดสิ น เลือ ก ควา มรู้ เป็นเรื่องตามธรรมชาติ มาจากการศึกษาเล่า เรียน

7 กระบวนการทางจิตใจที่อธิบาย ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ ตัว บ่งชี้ คือ + ดี - ชั่ว ซื่อสัต ย์ ให้อภัย อดทน สุภาพ เอื้อเฟื้ อ ยุติธรร ม ฯลฯ ควา มรัก เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ มาจากหลักธรรม ของศาสนา ต้องฝึกปฏิบัติ จนเป็นนิสัย HEART

8 เป็นกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ตัว บ่งชี้ คือ + แข็งแรง - อ่อนแอ - อาหาร ดี - อากา ศดี - ออกกำลังกาย เสมอ - อารมณ์ดี - พักผ่อน เพียงพอ สมบู รณ์ เป็นเรื่องตามธรรมชาติ มาจากการฝึกฝนและ ความพยายาม HEALTH

9 - ความรู้คู่ คุณธรรม - คุณธรรมนำ ความรู้ - ข้าวคืออาหาร หลัก รักคืออาหาร ใจ - คนดีดูที่ คุณธรรม - คนเก่งเล็งที่ ความรู้ - คนสมบูรณ์ แบบต้อง ดี เก่ง และ แข็งแรง - คนเก่งแต่โกงคือคน เลวที่สุด - ความดีไม่มีขาย ถ้า อยากได้ต้องทำเอง - ตัวของเราใครเขา จะช่วยได้ ถ้าหากเราไม่ดูแล - MENS SANA IN CORPORE SANO จิตใจที่เบิกบาน อยู่ใน ร่างกายที่สมบูรณ์ ควา มรู้ HEAD HEART ความรัก HEALTH แข็งแรง

10

11  เข้าใจกัน  ทำดีต่อกัน  ยาขม  เสียสละ  ยกโทษ  การให้  อดทน  ซื่อสัตย์ 1. ความรักคือ อะไร  ขนม หวาน  การยอมรับกัน และกัน

12 2. ความรักที่ แท้จริง คือ  ก ารให้  สิ่งที่ให้ คือ “ ชีวิต ”  ชีวิต คือ “ จิตใจ ”  ความรักที่แท้จริงคือ “ การ ให้จิตใจแก่ กันและกัน ”

13 3. การให้จิตใจ หมายถึง 1. ตัดใจให้ได้ = ไม่ทำตามใจ ตัวเอง = ทำให้ผู้ที่ตนรักมี ความสุข = ไม่เห็นแก่ตัว 2. ทำใจให้เป็น = ยอมรับในความ เป็นจริง = ยอมรับในข้อบอพร่อง ของผู้อื่น แม้ความผิดที่เขา ทำกับเรา = มีคำพูดติดปากว่า “ ไม่เป็นไร ”

14 4. ความรัก = การให้ = เกิดความสุข  ต้องมีอยู่ในชีวิตของตนเองเสียก่อน  ออกจากตนเองไปยังผู้อื่น  ถือผู้อื่นเป็นหลัก สรุป + จะสงบมีสันติ ในจิตใจ + ไม่เห็นแก่ตัว  เป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผล ( เหนือ ธรรมชาติหรือ สัญชาตญาณ )

15 5. ความชอบ = การเอา = เกิดความทุกข์  ต้องถูกใจตนเอง  จากผู้อื่น เข้าสู่ตนเอง  ถือตนเองเป็นหลัก สรุป + จะผิดหวัง ทำ ให้เกิดทุกข์ + จะเป็นคนเห็น แก่ตัว  เป็นเรื่องเพียงแต่เหตุผล ( ตาม ธรรมชาติหรือ สัญชาตญาณ )

16 6. ที่มาของความรัก อันแท้จริง  เริ่มจากความชอบก่อน  ค่อยๆ พัฒนาเป็นความรัก  สิ่งที่ช่วยให้พัฒนาเป็นความ รัก คือ “ หลักธรรมใน ศาสนา ”  ต้องฝึกหัด และปฏิบัติอยู่ เสมอ

17


ดาวน์โหลด ppt บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึง ชาวโครินทร์ฉบับที่ 1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์และของทูต สวรรค์ได้ ถ้าไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็เป็นแต่ เพียงฉาบหรือฉิ่งที่ส่งเสียงอึกทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google