งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน
โปรแกรม Digital Librarians

2 ขอต้อนรับสู่การนำเสนองาน
ตัวอย่างระบบงานโปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian ระบบลงทะเบียน มี Option ลงทะเบียนในรูปแบบปกติ และ สามารถนำเข้าข้อมูล Marc จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีระบบ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ ที่แท้จริง รองรับการจัดเก็บแฟ้มมัลติมีเดีย พิมพ์บัตรรายการ พิมพ์ลาเบล พร้อมปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง .... ตัวอย่างระบบงานโปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian ขอต้อนรับสู่การนำเสนองาน ระบบสืบค้น OPAC สืบค้นจากเขตข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผลการสืบค้นที่ถูกต้องแม่นยำ ตามหลักตรรกศาสตร์ สมาชิกพบทุกคำตอบที่ต้องการในขั้นตอนเดียว สามารถดูมัลติมีเดีย ได้ มีระบบแผนที่ แสดงตำแหน่งจัดเก็บวัสดุ.... ระบบสืบค้น OPAC สืบค้นจากเขตข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผลการสืบค้นที่ถูกต้องแม่นยำ ตามหลักตรรกศาสตร์ สมาชิกพบทุกคำตอบที่ต้องการในขั้นตอนเดียว สามารถดูมัลติมีเดีย ได้ มีระบบแผนที่ แสดงตำแหน่งจัดเก็บวัสดุ.... ระบบห้องสมุดออนไลน์  ให้บริการสมาชิก และบุคคลภายนอก ด้วยบริการสืบค้น การติดต่อเพื่อขอรับบริการ ต่างๆของห้องสมุด การดูรายชื่อหนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ การตรวจ สอบสถานะการยืม การจอง หรือค่าปรับค้างชำระด้วยตัวเองแบบ เรียลไทม์.... ระบบลงทะเบียน มี Option ลงทะเบียนในรูปแบบปกติ และ สามารถนำเข้าข้อมูล Marc จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มีระบบ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ ที่แท้จริง รองรับการจัดเก็บแฟ้มมัลติมีเดีย พิมพ์บัตรรายการ พิมพ์ลาเบล พร้อมปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง .... ระบบอรรถประโยชน์ เช่น เตือนให้ต่ออายุสมาชิกวารสาร แจ้งรายชื่อ วารสารที่จะได้รับ ทำหนังสือแนะนำ นับจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้บริการ คืนด่วน ตรวจสอบและแก้ไขรหัสสมาชิก เช็คสถานะวัสดุเพื่อตรวจสอบ ก่อนการนำออกนอกห้องสมุด การให้สมาชิกตรวจสอบสถานะ ทำรายการยืมต่อ หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยตัวเอง ฯลฯ.... ระบบยืม-คืน-จอง ทำให้งานให้บริการยืมคืนเป็นเรื่องง่ายๆ มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ อัตโนมัติอาทิ คำนวนค่าปรับ เลื่อนวันหยุด ตรวจสอบโควต้ายืม เช็ควารสารฉบับล่าสุด มีความยืดหยุ่น และให้อิสระในการตัดสินใจตามดุลยพินิจ พร้อมระบบผ่อนชำระค่าปรับ ระบบยืมต่อ ระบบแจ้งหนังสือชำรุด สูญหาย ระบบยืม-คืน-จอง ทำให้งานให้บริการยืมคืนเป็นเรื่องง่ายๆ มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ อัตโนมัติอาทิ คำนวนค่าปรับ เลื่อนวันหยุด ตรวจสอบโควต้ายืม เช็ควารสารฉบับล่าสุด มีความยืดหยุ่น และให้อิสระในการตัดสินใจตามดุลยพินิจ พร้อมระบบผ่อนชำระค่าปรับ ระบบยืมต่อ ระบบแจ้งหนังสือชำรุด สูญหาย ระบบอรรถประโยชน์ เช่น เตือนให้ต่ออายุสมาชิกวารสาร แจ้งรายชื่อ วารสารที่จะได้รับ ทำหนังสือแนะนำ นับจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้บริการ คืนด่วน ตรวจสอบและแก้ไขรหัสสมาชิก เช็คสถานะวัสดุเพื่อตรวจสอบ ก่อนการนำออกนอกห้องสมุด การให้สมาชิกตรวจสอบสถานะ ทำรายการยืมต่อ หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยตัวเอง ฯลฯ.... โปรแกรม Digital Librarians ระบบห้องสมุดออนไลน์  ให้บริการสมาชิกและบุคคลภายนอก ด้วยบริการสืบค้น การติดต่อเพื่อขอรับบริการ ต่างๆของห้องสมุด การดูรายชื่อหนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ การตรวจ สอบสถานะการยืม การจอง หรือค่าปรับค้างชำระด้วยตัวเองแบบ เรียลไทม์....

3 อิสระอย่างแท้จริงกับการพิมพ์ลาเบลติดหนังสือ และบัตรสมาชิก
New Features & Benefits แสดงภาพปกหนังสือ เมื่อสืบค้น เพิ่มความสะดวกในการค้นหาตัวเล่มจากชั้น บริการตอบคำถามสำหรับสมาชิกห้องสมุด พร้อมแหล่งค้น หน้าจอสืบค้นดีไซน์ใหม่ที่เรียบง่าย แต่ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม รองรับระบบ Marc21 มาตรฐานใหม่สำหรับห้องสมุดในอนาคต อิสระอย่างแท้จริงกับการพิมพ์ลาเบลติดหนังสือ และบัตรสมาชิก สืบค้นจากผลการสืบค้น ระบบบันทึกและเรียกใช้เงื่อนไขการสืบค้นเดิม

4 ระบบและคุณสมบัติเด่นของ Digital Librarian Digital Librarian ถูกพัฒนาเป็นระบบ Client-Server คือมีเครื่องแม่ข่าย 1 เครื่อง ทำหน้าที่เก็บฐานข้อมูล และคอยให้บริการข้อมูลกับเครื่องลูกข่าย เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องจะติดตั้งระบบ Digital Librarian เพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อทำทะเบียนวัสดุสารนิเทศ เพื่อให้บริการยืม-คืน เพื่อให้สมาชิกใชเสืบค้น และจอง เพื่อนับจำนวนสมาชิกเข้า-ออก เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในการใช้งานระบบสำหรับห้องสมุดขนาดเล็กหรือมีงบประมาณจำกัด อาจใช้เพียงเครื่องเดียวก็ได้ เนื่องจาก Digital Librarian เป็นระบบ MDI จึงเปิดหน้าจอใช้งานซ้อนกันได้ เช่นในระหว่างลงทะเบียน เมื่อมีสมาชิกขอยืมหรือนำหนังสือมาคืน ก็สลับไปให้บริการยืม-คืนก่อนได้ โดยไม่ต้องปิดหน้าจอลงทะเบียน เป็นต้น Digital Librarian ประกอบด้วยระบบงานย่อยหลายระบบ เพื่อให้ห้องสมุดได้เลือกใช้ตามความต้องการและตามความเหมาะสมของงบประมาณ โดยบริษัทฯ ได้จัดชุดมาตรฐานประกอบด้วยงานหลักคือ ระบบลงทะเบียน, ระบบยืม-คืน-จอง, ระบบสมาชิก, ระบบสำรองข้อมูล ซึ่งด้วยวิธีการออกแบบที่ดี ทำให้การทำงานทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หรือเป็นภาระหนักอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ทำให้ไม่เกิดปัญหาให้ต้องตามแก้ในภายหลัง ที่สำคัญงานให้บริการยืม-คืน ก็พลิกรูปแบบจากงานที่เต็มไปด้วยความยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบมากมาย มาเป็นงานที่แสนจะง่ายๆ และอัตโนมัติ เช่นการเลื่อนวันกำหนดคืน การร่นกำหนดวันคืนก่อนปิดภาคเรียน, การดูแลและรักษาสิทธิ์ตามคิวจอง การดูแลให้เป็นไปตามโควต้า เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจบางอย่างได้ตามดุลยพินิจเช่น การลัดคิวจอง ให้ยืมเกินโควต้าเป็นต้น

5 ตัวอย่างหน้าจอ

6 ตัวอย่างรายงานของ Digital Librarian - รายงานหลากหลายครอบคลุม กำหนดช่วงเวลาได้อย่างอิสระ
เลือกช่วงเวลาย้อนหลังก็ได้ - รายงานอันดับมากที่สุด เช่นหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ผู้ยืมมากที่สุด ฯลฯ - สามารถกำหนดได้ว่าต้องการกี่อันดับ ให้ผลอันดับที่ถูกต้องแม่นยำ - รายงานการทวงคืนหนังสือ ทวงค่าปรับ กำหนดเวลาทวง - รายงานทะเบียนวัสดุ บรรณานุกรม - รายชื่อหนังสือใหม่ วารสารใหม่ วารสารขาดส่ง จดหมายทวงวารสาร - กราฟสถิติผู้เข้าใช้บริการ ยืม จอง - ผู้ค้างส่งทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อติดตาม - รายชื่อผู้ค้างค่าปรับทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน/นักศึกษาปีสุดท้าย - ฯลฯ

7 ตัวอย่างรายงานของ Digital Librarian
บัตรรายการ 4 บัตรหลัก รายชื่อวารสารที่ได้รับ ในช่วงเวลาที่ต้องการ พร้อมรายงานวารสารขาดส่ง รายชื่อหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ระบุจำนวนอันดับที่ต้องการ สถิติการยืมวัสดุสารนิเทศแยกตามหมวด

8 ตัวอย่างรายงานของ Digital Librarian
สถิติทรัพยากรสารนิเทศแยก ตาม สถานะ รายการวัสดุสารนิเทศส่งซ่อม และสถานะอื่นๆ อาทิ หาย จำหน่าย ฯลฯ ประวัติการยืมวัสดุสารนิเทศ แสดงสำเนา และค่าเฉลี่ยการยืม

9 ราคา Digital Librarian ประกอบด้วยระบบงานย่อยมากมาย (ท่านสามารถดูเนื้อหาคร่าวๆ ของระบบงานและคุณสมบัติได้ที่ ระบบงาน ) ราคาจึงขึ้นอยู่กับ จำนวนและประเภทของระบบงานที่ต้องการใช้เป็นสำคัญ เช่นเมื่อต้องการระบบเฉพาะที่สำคัญๆ และเป็นมาตรฐาน ยังมีข้อปลีกย่อยว่า ต้องการระบบแผนที่หรือแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งจัดเก็บวัสดุหรือไม่ หรือเมื่อใช้ระบบวารสารและดัชนีวารสาร ผู้ใช้ต้องการระบบแจ้งชื่อวารสารที่จะได้รับหรือไม่ ต้องการระบบเตือนให้ต่ออายุสมาชิกหรือไม่ ซึ่งหากไม่ต้องการ ก็จะตัดส่วนนี้ออก ทำให้ราคาลดต่ำลง เป็นต้น

10 เหตุผลที่เลือก: เพราะ โปรแกรม Digital Librarion เป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยมใช้กันในหอสมุดของสถานศึกษา เนื่องจากโปรแกรมนี้ให้ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการยืม-ส่ง หนังสือ การสืบค้นหาหนังสือที่ต้องการ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google