งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน โปรแกรม Digital Librarians.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน โปรแกรม Digital Librarians."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน โปรแกรม Digital Librarians

2 ขอต้อนรับสู่การนำเสนองาน ตัวอย่างระบบงานโปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian ระบบลงทะเบียน มี Option ลงทะเบียนในรูปแบบปกติ และ สามารถนำเข้าข้อมูล Marc จาก แหล่งข้อมูลต่างๆ มีระบบ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ ที่แท้จริง รองรับการจัดเก็บแฟ้มมัลติมีเดีย พิมพ์บัตรรายการ พิมพ์ลาเบล พร้อมปรับแต่งได้ด้วยตัวเอง.... ระบบสืบค้น OPAC สืบค้นจากเขตข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผลการสืบค้นที่ถูกต้องแม่นยำ ตามหลัก ตรรกศาสตร์ สมาชิกพบทุกคำตอบที่ต้องการในขั้นตอนเดียว สามารถดูมัลติมีเดีย ได้ มีระบบแผนที่ แสดงตำแหน่งจัดเก็บวัสดุ.... ระบบยืม - คืน - จอง ทำให้งานให้บริการยืมคืนเป็นเรื่องง่ายๆ มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ อัตโนมัติ อาทิ คำนวนค่าปรับ เลื่อนวันหยุด ตรวจสอบโควต้ายืม เช็ควารสารฉบับล่าสุด มีความยืดหยุ่น และให้ อิสระในการตัดสินใจตามดุลยพินิจ พร้อมระบบผ่อนชำระค่าปรับ ระบบยืมต่อ ระบบแจ้งหนังสือชำรุด สูญหาย ระบบอรรถประโยชน์ เช่น เตือนให้ต่ออายุสมาชิกวารสาร แจ้งรายชื่อ วารสารที่จะได้รับ ทำหนังสือ แนะนำ นับจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้บริการ คืนด่วน ตรวจสอบและแก้ไขรหัสสมาชิก เช็คสถานะวัสดุเพื่อ ตรวจสอบ ก่อนการนำออกนอกห้องสมุด การให้สมาชิกตรวจสอบสถานะ ทำรายการยืมต่อ หรือ เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยตัวเอง ฯลฯ.... ระบบห้องสมุด ออนไลน์ ให้บริการสมาชิก และบุคคลภายนอก ด้วยบริการ สืบค้น การติดต่อเพื่อขอรับ บริการ ต่างๆของห้องสมุด การ ดูรายชื่อหนังสือใหม่ หนังสือ แนะนำ การตรวจ สอบ สถานะการยืม การจอง หรือ ค่าปรับค้างชำระด้วยตัวเองแบบ เรียลไทม์.... ตัวอย่างระบบงานโปรแกรมห้องสมุด Digital Librarian ระบบลงทะเบียน มี Option ลงทะเบียนในรูปแบบปกติ และ สามารถนำเข้าข้อมูล Marc จาก แหล่งข้อมูลต่างๆ มีระบบ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ทำให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศ ที่ แท้จริง รองรับการจัดเก็บแฟ้มมัลติมีเดีย พิมพ์บัตรรายการ พิมพ์ลาเบล พร้อมปรับแต่งได้ด้วย ตัวเอง.... ระบบสืบค้น OPAC สืบค้นจากเขตข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผลการสืบค้นที่ถูกต้องแม่นยำ ตามหลัก ตรรกศาสตร์ สมาชิกพบทุกคำตอบที่ต้องการในขั้นตอนเดียว สามารถดูมัลติมีเดีย ได้ มีระบบแผนที่ แสดงตำแหน่งจัดเก็บวัสดุ.... ระบบยืม - คืน - จอง ทำให้งานให้บริการยืมคืนเป็นเรื่องง่ายๆ มีระบบตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ อัตโนมัติอาทิ คำนวนค่าปรับ เลื่อนวันหยุด ตรวจสอบโควต้ายืม เช็ควารสารฉบับล่าสุด มี ความยืดหยุ่น และให้อิสระในการตัดสินใจตามดุลยพินิจ พร้อมระบบผ่อนชำระค่าปรับ ระบบ ยืมต่อ ระบบแจ้งหนังสือชำรุด สูญหาย ระบบอรรถประโยชน์ เช่น เตือนให้ต่ออายุสมาชิกวารสาร แจ้งรายชื่อ วารสารที่จะได้รับ ทำหนังสือแนะนำ นับจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้บริการ คืนด่วน ตรวจสอบและแก้ไขรหัส สมาชิก เช็คสถานะวัสดุเพื่อตรวจสอบ ก่อนการนำออกนอกห้องสมุด การให้สมาชิก ตรวจสอบสถานะ ทำรายการยืมต่อ หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านด้วยตัวเอง ฯลฯ.... ระบบห้องสมุดออนไลน์ ให้บริการสมาชิกและบุคคลภายนอก ด้วยบริการสืบค้น การติดต่อเพื่อ ขอรับบริการ ต่างๆของห้องสมุด การดูรายชื่อหนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ การตรวจ สอบ สถานะการยืม การจอง หรือค่าปรับค้างชำระด้วยตัวเองแบบ เรียลไทม์....

3 New Features & Benefits แสดงภาพปกหนังสือ เมื่อสืบค้น เพิ่มความสะดวกในการค้นหาตัวเล่มจากชั้น บริการตอบคำถามสำหรับสมาชิกห้องสมุด พร้อมแหล่งค้น หน้าจอสืบค้นดีไซน์ใหม่ที่เรียบง่าย แต่ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม รองรับระบบ Marc21 มาตรฐานใหม่สำหรับห้องสมุดในอนาคต สืบค้นจากผลการสืบค้น ระบบบันทึกและเรียกใช้เงื่อนไขการสืบค้นเดิม อิสระอย่างแท้จริงกับการพิมพ์ลาเบลติดหนังสือ และบัตรสมาชิก

4 ระบบและคุณสมบัติเด่นของ Digital Librarian Digital Librarian ถูกพัฒนาเป็นระบบ Client-Server คือมีเครื่องแม่ข่าย 1 เครื่อง ทำหน้าที่เก็บ ฐานข้อมูล และคอยให้บริการข้อมูลกับเครื่องลูกข่าย เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องจะติดตั้งระบบ Digital Librarian เพื่อทำงานตามวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อทำทะเบียนวัสดุสารนิเทศ เพื่อให้บริการยืม - คืน เพื่อให้สมาชิกใชเสืบค้น และจอง เพื่อนับจำนวนสมาชิกเข้า - ออก เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในการใช้งานระบบสำหรับห้องสมุดขนาดเล็กหรือมีงบประมาณจำกัด อาจใช้เพียงเครื่อง เดียวก็ได้ เนื่องจาก Digital Librarian เป็นระบบ MDI จึงเปิดหน้าจอใช้งานซ้อนกันได้ เช่นใน ระหว่างลงทะเบียน เมื่อมีสมาชิกขอยืมหรือนำหนังสือมาคืน ก็สลับไปให้บริการยืม - คืนก่อนได้ โดย ไม่ต้องปิดหน้าจอลงทะเบียน เป็นต้น Digital Librarian ประกอบด้วยระบบงานย่อยหลายระบบ เพื่อให้ห้องสมุดได้เลือกใช้ตามความ ต้องการและตามความเหมาะสมของงบประมาณ โดยบริษัทฯ ได้จัดชุดมาตรฐานประกอบด้วยงาน หลักคือ ระบบลงทะเบียน, ระบบยืม - คืน - จอง, ระบบสมาชิก, ระบบสำรองข้อมูล ซึ่งด้วยวิธีการ ออกแบบที่ดี ทำให้การทำงานทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หรือเป็นภาระหนักอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล ทำให้ไม่เกิดปัญหาให้ต้องตามแก้ในภายหลัง ที่สำคัญ งานให้บริการยืม - คืน ก็พลิกรูปแบบจากงานที่เต็มไปด้วยความยุ่งยาก ซับซ้อน มีขั้นตอนที่ต้อง ตรวจสอบมากมาย มาเป็นงานที่แสนจะง่ายๆ และอัตโนมัติ เช่นการเลื่อนวันกำหนดคืน การร่น กำหนดวันคืนก่อนปิดภาคเรียน, การดูแลและรักษาสิทธิ์ตามคิวจอง การดูแลให้เป็นไปตามโควต้า เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้ใช้ตัดสินใจบางอย่างได้ตามดุลยพินิจเช่น การลัดคิว จอง ให้ยืมเกินโควต้าเป็นต้น

5 ตัวอย่างหน้าจอ

6 ตัวอย่างรายงานของ Digital Librarian - รายงานหลากหลายครอบคลุม กำหนดช่วงเวลาได้อย่างอิสระ -เลือกช่วงเวลาย้อนหลังก็ได้ - รายงานอันดับมากที่สุด เช่นหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ผู้ยืมมากที่สุด ฯลฯ - สามารถกำหนดได้ว่าต้องการกี่อันดับ ให้ผลอันดับที่ถูกต้องแม่นยำ - รายงานการทวงคืนหนังสือ ทวงค่าปรับ กำหนดเวลาทวง - รายงานทะเบียนวัสดุ บรรณานุกรม - รายชื่อหนังสือใหม่ วารสารใหม่ วารสารขาดส่ง จดหมายทวงวารสาร - กราฟสถิติผู้เข้าใช้บริการ ยืม จอง - ผู้ค้างส่งทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน / นักศึกษาปีสุดท้าย เพื่อติดตาม - รายชื่อผู้ค้างค่าปรับทั้งหมด หรือเฉพาะนักเรียน / นักศึกษาปีสุดท้าย - ฯลฯ

7 บัตรรายการ 4 บัตรหลักรายชื่อวารสารที่ได้รับ ในช่วงเวลา ที่ต้องการ พร้อมรายงานวารสารขาด ส่ง รายชื่อหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ระบุจำนวนอันดับที่ต้องการ สถิติการยืมวัสดุสารนิเทศแยก ตามหมวด ตัวอย่างรายงานของ Digital Librarian

8 สถิติทรัพยากรสารนิเทศแยก ตาม สถานะ ประวัติการยืมวัสดุสารนิเทศ แสดงสำเนา และค่าเฉลี่ยการยืม รายการวัสดุสารนิเทศส่งซ่อม และสถานะอื่นๆ อาทิ หาย จำหน่าย ฯลฯ

9 ราคา Digital Librarian ประกอบด้วยระบบงานย่อยมากมาย ( ท่านสามารถดูเนื้อหาคร่าวๆ ของ ระบบงานและคุณสมบัติได้ที่ ระบบงาน ) ราคาจึงขึ้นอยู่กับ จำนวนและประเภทของระบบงานที่ ต้องการใช้เป็นสำคัญ เช่นเมื่อต้องการระบบเฉพาะที่สำคัญๆ และเป็นมาตรฐาน ยังมีข้อปลีกย่อยว่า ต้องการระบบแผนที่หรือแผนผังเพื่อแสดงตำแหน่งจัดเก็บวัสดุหรือไม่ หรือเมื่อใช้ระบบวารสารและ ดัชนีวารสาร ผู้ใช้ต้องการระบบแจ้งชื่อวารสารที่จะได้รับหรือไม่ ต้องการระบบเตือนให้ต่ออายุ สมาชิกหรือไม่ ซึ่งหากไม่ต้องการ ก็จะตัดส่วนนี้ออก ทำให้ราคาลดต่ำลง เป็นต้น ระบบงาน

10 เพราะ โปรแกรม Digital Librarion เป็นโปรแกรมที่เป็นที่นิยม ใช้กันในหอสมุดของสถานศึกษา เนื่องจากโปรแกรมนี้ให้ความ สะดวกรวดเร็วในการใช้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุด ไม่ว่า จะเป็นการยืม-ส่ง หนังสือ การสืบค้นหาหนังสือที่ต้องการ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt ขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนองาน โปรแกรม Digital Librarians.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google