งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4 นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 30 ก. ย. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4 นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 30 ก. ย. 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4 นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 30 ก. ย. 2557

2 พันธกิจ (Why you Exist ?) Regional National Health Authority เน้น บทบาทหลัก 5 เรื่อง (1.National Lead, 2.Surveillance 3.Model development, 4.Knowledge & Technology Transfer 5.M&E ) ในด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม System Supporter 3 in 6 building blocks (Technology,Health workforce Training,Information)

3 วิสัยทัศน์ (Where you want to go?) เป็นศูนย์วิชาการที่ Full Function ของการเป็น สถาบัน ในปี 2560 Function ของสถานบันได้แก่ 1.Service Center ( โรงพยาบาลและ Revenue center) ควบคู่กับ (Model Development) 2.Research Center คาบเกี่ยวกับ Model Development 3.Information Center 4.Training Center 5.Advocacy Center

4

5

6

7

8

9

10 การมอบหมายผู้รับผิดชอบ Function ผู้รับผิดชอบ หลัก ผู้รับผิดชอบ รอง Service รพ., Revenue Center Information ยผ. สส, สวล, รพ Research กพวสส, สวล, รพ Training CenterKM คณะกรรมการ ฝึกอบรม และ บริการสาธิต Advocacy สส, สวล, รพยผ

11 ประเด็นพัฒนาในปี 2558

12 1.Service Center ( รพ. และ Revenue Center) ทำควบคู่ไปกับ Model Development Center หรือ R&D พัฒนา Quality Management System (QMS) ให้ ผ่านการประเมิน HA และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น Fitness Center มาตรฐาน, ศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐาน, พัฒนาบริการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน – มีผู้รับบริการที่มากพอที่จะทำให้สามารถใช้ ทรัพยากรคุ้มค่า คุ้มทุน – ระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืน พัฒนารูปแบบบริการเพื่อถ่ายทอดได้ ในบริบท ของสถานบริการของ สป.

13 2.Information Center พัฒนาระบบเพื่อรองรับการเป็น Information Center ของเขต ดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้ ร่วมกับ Advocacy Center ในการเก็บข้อมูลที่ นอกเหนือจากระบบรายงาน 31/43 แฟ้ม เช่น จาก Survey / Surveillance ใช้ ICT เพื่อสนับสนุน Center อื่นๆ ได้แก่ – Service Center – Research Center – Advocacy Center – Training Center

14 3.Training Center พัฒนาให้ศูนย์ฝึกอบรม เป็นศูนย์อบรมที่เป็นจริง โดยผ่านในรูปของหลักสูตร และเป็นศูนย์ฝึกอบรม ให้แก่ Health Work force ลดการไปเป็นวิทยากรใน ลักษณะ Freelance เพราะผลงานเป็นของผู้จัด และ ศูนย์ฝึกอบรมไม่ได้ถูกใช้ให้คุ้มค่า ศูนย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรม และสาธิตบริการ – คณะกรรมการอำนวยการ – คณะทำงาน – ทีมทำงาน ศูนย์สาธิตบริการจะต่อยอดไปในเรื่องการฝึกอบรม ด้วย เช่น ออกกำลังกายแบบ โยคะ ก็จะสอนโยคะ ไปด้วย

15 4.Research Center พัฒนาควบคู่ไปกับ Service Center เน้นที่การจัดการงานวิจัย ไม่ใช่ทำเฉพาะในเรื่อง วิจัยเท่านั้น เป็น Center ของ งานวิจัยของเชต – กำหนดทิศทางการวิจัยของเขต ใน เรื่อง ส่งเสริม สุขภาพ และ สวล – Grant ทุน – สนับสนุน Ethic Committee,Methodology,Reviewer – เก็บกักความรู้ภายในเขต ( ทำหน้าที่เป็น Search Engine ว่างานวิจัยของเขตอยู่ที่ไหน ) และ เผยแพร่

16 5.Advocacy Center สร้างผู้นิเทศ และออกนิเทศ กับทีมผู้ตรวจราชการแบบ มืออาชีพ คือ รู้และประเมินสถานการณ์ได้ขาด /Advocate แบบมี Evidence base (Information & Research Support) มีความสามารถในการโน้มน้าวให้ปฏิบัติตาม วางระบบให้ Center ต่างๆ เพื่อ Advocate ให้กับ Provider,Purchaser, Regulator อย่างมืออาชีพ ได้แก่ – Information center ในด้านสถานการณ์และปัญหา – Research Center ในด้านการ Review intervention ที่ใช้ใน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งในระดับ เขต / ประเทศ / ต่างประเทศ – Service Center ในการพัฒนารูปแบบบริการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของเขต – Training Center ในการพัฒนา / จัดหา หลักสูตร ที่สอดคล้อง กับแผน HRD ของเขต เปลี่ยนระบบการทำงานจาก Activity base เป็น Strategic Base

17

18

19

20 What Next

21 Strategic Plan Comprehensive integrated Long term plan SWOT analysis มาอย่างดี มีการกำหนดทางเลือก (Generic Strategy) และพิจารณา ทางเลือก – Stable – Retrenchment or Turn around – Growth ครอบคลุมทั้งแผน งาน / เงิน / คน และครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ของ BSC ได้แก่ Finance,Customer,Internal Process,Growth and Development อ่านแผนแล้วเห็นทางรอด และถ้า Implement แผนได้ อย่างดีแล้ว จะ Guaruntee การอยู่รอดขององค์กรอย่าง ยั่งยืน

22

23 Challenging Issues in 2558-2560 Strategic Planning Financial planning HRM การผลัดใบในปี 2560 เป็นต้นไป ตั้งแต่ ผู้บริหาร ถึง ระดับหัวหน้างาน จนถึงผู้ปฏิบัติ HRD for Excellence in – Service Center – Training Center – Information Center – Research Center – Advocacy Center


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ พันธกิจ ศูนย์อนามัยที่ 4 นพ. ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล 30 ก. ย. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google