งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุ สำนักงาน เป็นต้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุ สำนักงาน เป็นต้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุ สำนักงาน เป็นต้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ ว 144 ลงวันที่ 7 เมษายน 2549 ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานมีไว้เพื่อ ใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานเกิน กว่า 1 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปตามราคา ทุน รายการครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรของกรมฯ โดยหน่วยงาน ต้องจัดทำบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน คำนวณราคาค่า เสื่อมประจำปีและรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับ สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ 2. ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 5,000 บาทตามราคาทุน รายการ ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์และ ไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรแต่ ให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ใน ทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทาง ราชการโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อม ราคาประจำปีและไม่ต้องรายงานข้อมูลตาม แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับ สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภท ครุภัณฑ์

3

4

5  1. ใบเบิก 4 สี ( แบบ พ. 3101 )  2. ทะเบียบใบเบิก ( แบบ พ. 3105)  3. บัญชีคุมครุภัณฑ์ ( แบบ พ. 3103)  4. บัญชีคุมวัสดุ และบัญชีคุมครุภัณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ ( แบบ พ. 3104)  5. ใบเบิกภายใน ( แบบ พ. 3101-1)

6  1. การเบิกพัสดุจากหน่วย จ่าย ( พัสดุกลาง )  2. การส่งคืนพัสดุให้หน่วย จ่าย  3. การจ่ายพัสดุภายในหน่วย เบิก

7

8

9

10

11

12

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt  วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุ สำนักงาน เป็นต้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google