งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดอบรมระบบควบคุมพัสดุ หน่วยเบิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดอบรมระบบควบคุมพัสดุ หน่วยเบิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดอบรมระบบควบคุมพัสดุ หน่วยเบิก
21 พ.ค. 2556 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2 ความหมาย วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
ความหมาย วัสดุ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค /ว 144 ลงวันที่ 7 เมษายน 2549                            ครุภัณฑ์  หมายถึง  สินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานเกินกว่า  1  ปี  แบ่งเป็น  2  ประเภท  ดังนี้                   1. ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000  บาทขึ้นไปตามราคาทุน  รายการครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรของกรมฯ  โดยหน่วยงานต้องจัดทำบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน คำนวณราคาค่าเสื่อมประจำปีและรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์                   2.  ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่ถึง 5,000  บาทตามราคาทุน  รายการครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์และไม่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรแต่ ให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อม ราคาประจำปีและไม่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับ สร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์

3 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

4 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

5 เอกสารและบัญชีที่ใช้ควบคุมพัสดุของหน่วยเบิก
1. ใบเบิก 4 สี (แบบ พ ) 2. ทะเบียบใบเบิก (แบบ พ. 3105) 3. บัญชีคุมครุภัณฑ์ (แบบ พ. 3103) 4. บัญชีคุมวัสดุ และบัญชีคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (แบบ พ. 3104) 5. ใบเบิกภายใน (แบบ พ )

6 1. การเบิกพัสดุจากหน่วยจ่าย (พัสดุกลาง) 2. การส่งคืนพัสดุให้หน่วยจ่าย
หน้าที่หน่วยเบิก 1. การเบิกพัสดุจากหน่วยจ่าย (พัสดุกลาง) 2. การส่งคืนพัสดุให้หน่วยจ่าย 3. การจ่ายพัสดุภายในหน่วยเบิก

7 หน้าที่หน่วยเบิก

8 หน้าที่หน่วยเบิก

9 หน้าที่หน่วยเบิก

10 ตัวอย่าง ทะเบียนใบเบิก – ครุภัณฑ์ (แบบ พ. 3105)
ตัวอย่าง ทะเบียนใบเบิก – ครุภัณฑ์ (แบบ พ. 3105)

11 ตัวอย่าง บัญชีคุมครุภัฑณ์ (แบบ พ. 3103)
ตัวอย่าง บัญชีคุมครุภัฑณ์ (แบบ พ. 3103)

12 ตัวอย่าง ทะเบียนใบเบิก – วัสดุ (แบบ พ. 3105)

13 ตัวอย่าง บัญชีคุมวัสดุ (แบบ พ. 3104)

14 ตัวอย่าง บัญชีคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำวกว่าเกณฑ์ (แบบ พ. 3104)

15 ตัวอย่าง บัญชีคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำวกว่าเกณฑ์ (แบบ พ. 3104)


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดอบรมระบบควบคุมพัสดุ หน่วยเบิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google