งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนว ทางการปฏิรูประบบราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนว ทางการปฏิรูประบบราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนว ทางการปฏิรูประบบราชการ

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นส่วน ราชการที่ ไม่มี ข้าราชการ บุคลากรที่ ขับเคลื่อน ขาดความมั่นคง ในอาชีพ ขาดกลไก คุณภาพ ขาดคุณภาพ ขาด ความสามาร ถ ในการ แข่งขัน ไม่สามารถอยู่ รอดได้ สถานการณ์วันนี้ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

3 ความต้องการดำรงตำแหน่ง ข้าราชการ ? ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ พนักงานมหาวิทยาลัย ? ความสอดคล้องของข้อคิดเห็นของ พนักงานมหาวิทยาลัย ? การศึกษาความต้องการดำรงสถานภาพ ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ของ พนักงานมหาวิทยาลัย : มีชัย ฤชุพันธ์

4 มหาวิทยาลัยในระบบ ราชการ มหาวิทยาลัยในกำกับของ รัฐ มหาวิทยาลัยทิศทางใหม่ ( ตามแนว ก. พ. ร.)

5 ธรรมาภิ บาล ปรับโครงสร้าง ส่วนราชการ ใช้การบริหาร องค์กรที่ดี อัตรากำลัง เพียงพอและ ได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสม ประสิทธิภาพ + ประสิทธิผล ประชาชนมีส่วน ร่วม แนวทางการปฏิรูปของ ก. พ. ร.

6 การดำเนินการ ตรวจสอบความต้องการปรับเป็น ข้าราชการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ ( กพร.) จัดสัมมนาเพื่อให้ตกผลึก นำเสนอข่าวสู่สาธารณะ เสนอ ครม.

7 สิ่งที่จะเกิดขึ้น

8 นักศึกษาจัด สัมมนาและ ยื่นความ ประสงค์ต่อ รัฐบาล คืนอัตรา เกษียณและ จัดอัตราใหม่ เป็น ข้าราชการ สภา มหาวิทยาลัย หาแนวทาง คัดเลือก เพื่อเป็น ข้าราชการ บันได 3 ขั้น สู่ความสำเร็จ

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏตามแนว ทางการปฏิรูประบบราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google