งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตั้งสภา วัฒนธรรมตำบล โดย อาจารย์สันติ อภัยราช กศ. บ, น. บ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตั้งสภา วัฒนธรรมตำบล โดย อาจารย์สันติ อภัยราช กศ. บ, น. บ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดตั้งสภา วัฒนธรรมตำบล โดย อาจารย์สันติ อภัยราช กศ. บ, น. บ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด กำแพงเพชร รองประธานสภาวัฒนธรรม ภาคเหนือ

2 รัฐธรรมนูญ ปี๕๐ มาตรา ๖๖ กำหนดให้บุคคลรวมกันเป็น ชุมชนท้องถิ่น มีสิทธิอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและศิลปะอันดีงามของ ชาติ

3 รัฐธรรมนูญ ปี ๕๐ มาตรา ๘๐ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตาม แนวนโยบายดังต่อไปนี้ ส่งเสริมสนับสนุน ความรู้รักสามัคคี การเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึก และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมอันดี งามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 วัตถุประสงค์ การตั้งสภาวัฒนธรรมตำบล ๑. เพื่อการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานด้าน วัฒนธรรมของภาคประชาชน ๑. เพื่อการสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานด้าน วัฒนธรรมของภาคประชาชน ๒. เพื่อเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีพลังในการ ขับเคลื่อนวัฒนธรรม ๒. เพื่อเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีพลังในการ ขับเคลื่อนวัฒนธรรม ๓. เพื่อดำเนินการเป็นองค์รวม ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวัฒนธรรม ๓. เพื่อดำเนินการเป็นองค์รวม ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านวัฒนธรรม ๔. เพื่อเป็นการ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวัฒนธรรม ๔. เพื่อเป็นการ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านวัฒนธรรม

5 สถานนะของสภา วัฒนธรรม เป็นองค์กรภาคประชาชน อยู่ ภายในการกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง วัฒนธรรม

6 สภาวัฒนธรรมมาจาก องค์กรเครือข่ายประชาชนที่ ดำเนินการในท้องที่นั้น ไม่น้อย กว่า ๕ กลุ่ม

7 องค์กรเครือข่าย  เครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหาร ส่วน ท้องถิ่น  เครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ องค์กร พัฒนาเอกชน องค์กรการกุศล ที่ดำเนินการใน ท้องถิ่นนั้นๆ  เครือข่ายภาคชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มประชาสังคม กลุ่มออมทรัพย์  เครือข่ายภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้า สหกรณ์ สื่อมวลชน และองค์กรธุรกิจ ๕ เครือข่ายภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ศาสนา พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ

8 สภาวัฒนธรรมตำบล มีเพียง สภาวัฒนธรรมตำบลละ ๑ แห่ง เท่านั้น

9 หน้าที่ของสภาวัฒนธรรม ตำบล ๑. อนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม ประสานงาน การ ดำเนินงานกับกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านสภาวัฒนธรรม อำเภอ และจังหวัด ๒. เสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินการ ทางด้านวัฒนธรรม และทำแผนพัฒนาการ ๓. เป็นศูนย์กลาง แลก เปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับสภาวัฒนธรรมอำเภอและจังหวัด ๔. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินการทาง วัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม ๕. ระดมทรัพยากร และบุคลากร เพื่อดำเนินการด้าน วัฒนธรรม

10 หน้าที่ของสภาวัฒนธรรม ตำบล ๖. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม ๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานวัฒนธรรม และเครือข่าย วัฒนธรรม ๘. ดำเนินการตามคณะกรรมการ สำนักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอร้องขอ

11 การได้มาของสภาวัฒนธรรม ตำบล ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  เลือกตั้งจากสมาชิก ๕ เครือข่าย เป็นอย่าง น้อย  สรรหา สรรหาจากคณะกรรมการ ไม่เกิน ห้า คน หรือตัวแทนจากเครือข่าย  ตกลงกันจาก ความเห็นของที่ประชุม ถือเป็น มติที่ประชุม สมาชิกรับรอง

12 สถานที่ตั้งสภาวัฒนธรรม ตำบล คัดเลือกจาก วัด โรงเรียน เทศบาล อบต. หรือสถานที่ที่สามารถตั้งสภาวัฒนธรรม ตำบลได้

13

14

15

16 การจัดตั้งสภา วัฒนธรรมตำบล โดยอาจารย์สันติ อภัยราช กศ. บ, น. บ. ศิลปศาสตรมหา บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt การจัดตั้งสภา วัฒนธรรมตำบล โดย อาจารย์สันติ อภัยราช กศ. บ, น. บ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ อาจารย์ ๓ ระดับ ๙ ผู้เชี่ยวชาญด้าน วัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google