งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2556 2) นักศึกษาวิชาเอกการตลาด ให้อ้างอิงข้อมูลจากแผนการศึกษา และการประชุมวิชาเอกการตลาด

2 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 คำแนะนำเบื้องต้นในการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่เรียนการตลาดเป็นวิชาโท  ตรวจสอบวิชา Pre และลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็น Pre ก่อน  วิชาที่ Pre 705211 เนื้อหาง่ายกว่าวิชาที่ Pre สูงขึ้นไป (ไม่ต้องกังวลถ้าจะเรียนวิชาระดับ 400 ที่ Pre 705211)  บางวิชาจะกำหนดเงื่อนไข For Majors Only ไม่แนะนำให้นักศึกษาเรียนเป็นวิชาโท (แต่ถ้าสนใจจริง ๆ สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขออนุญาตลงทะเบียน)  เลือกเรียนวิชาเลือกตามความสนใจของตนเองและสอดคล้อง กับการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  หนังสือวิชาหลักการตลาด เก็บไว้ใช้ทบทวนพื้นฐานสำหรับวิชา อื่น ๆ ที่จะศึกษาต่อไป

3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 วิชาโทบริหารธุรกิจ – แขนงวิชาบริหารธุรกิจทั่วไป (BA รวม) 702… (การเงิน) 703… (การจัดการ) 705… (705211) 702/703/705… วิชา 702... 703... 705... ที่เลือกเรียนเป็นวิชาโท ต้องไม่ซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ตามหลักสูตรของนักศึกษา เช่น 705211 ถ้าซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ให้เลือก 705... วิชาอื่นเพิ่มเติม * ตรวจสอบกระบวนวิชา 702... 703... ที่ไม่อนุญาตให้นับเป็นวิชาโท ได้ที่งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 วิชาโทบริหารธุรกิจ – แขนงวิชาการตลาด วิชา 705211 และ 705344 ต้องไม่ซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ตามหลักสูตรของนักศึกษา ถ้าซ้ำกับวิชาแกน/วิชาเอก ให้เลือก 705... วิชาอื่นเพิ่มเติม 705211 Marketing Principles 705344 Buyer Behavior 705…

5 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 วิชาโทเลือก – กลุ่มส่วนประสมการตลาดพื้นฐาน และกระบวนวิชาพื้นฐานอื่น ๆ 705211 Marketing Principles 705326 Product & Price 705331 Channels (Place) 705332 MarCom (Promotion) 705351 Principles of Branding 705449 Marketing Environment Analysis 705344 Buyer Behavior บังคับสำหรับ วิชาโทการตลาด แต่ไม่บังคับ สำหรับ BA รวม

6 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 วิชาโทเลือก - กลุ่มสื่อสารการตลาด 705344 Buyer 705211 Marketing Principles 705433 Advertising 705332 MarCom 705435 Direct Marketing 705437 Sales Promotion 705438 Marketing PR 705439 Event, Exhibition & Fair 705436 IMC 705431 Sales Management

7 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 วิชาโทเลือก - กลุ่มการตลาดเฉพาะด้าน 705211 Marketing Principles 705441 International Marketing 705442 Services Marketing 705444 E-Marketing 705445 Industrial Marketing 705446 Tourism Marketing 705447 Hospitality Marketing 705461 Retail Management 705345 Social Marketing

8 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 วิชาโทเลือก – กลุ่มข้อมูลการตลาด และการวิเคราะห์การตลาด 705449 Marketing Environment Analysis 705343 Marketing Research 705491 Case Problems in Marketing 705342 MKIS 705211 Marketing Principles 705344 Buyer Behavior 207271 Stat 1 ควรมีพื้นฐาน วิชาบัญชี

9 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 วิชาโทเลือก – กลุ่มกลยุทธ์การตลาดขั้นสูง 705344 Buyer 705332 MarCom 705448 CRM 705436 IMC 705331 Channels 705462 Logistics & SCM 705451 Strategic Branding 705492 Strategic Marketing 705326 Product + Price 705351 Prin. Branding

10 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 วิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2555 (ดูประกาศอีกครั้งในช่วงลงทะเบียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) 344 Buyer 345 Social 344 Buyer 442 Services 343 Research 451 Strategic Branding 438 MPR 461 Retail 448 CRM 326 Product + Price 435 Direct 449 MK Envi Analysis 332 MarCom 492 Strategic Marketing 0800-09300930-11001100-12301300-14301430-1600 MTh TuF * ตรวจสอบวิชา Pre ก่อนลงทะเบียน


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 แนะนำกระบวนวิชาของภาควิชาการตลาด อาจารย์เอก บุญเจือ หมายเหตุ 1) ข้อมูลปีการศึกษา 2555-2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google