งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดสถานะตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไ ทย คณะกรรมการกลั่นกรอง เกี่ยวกับสัญชาติ ( ตาม ม. 25 พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2551) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดสถานะตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไ ทย คณะกรรมการกลั่นกรอง เกี่ยวกับสัญชาติ ( ตาม ม. 25 พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2551) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดสถานะตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไ ทย คณะกรรมการกลั่นกรอง เกี่ยวกับสัญชาติ ( ตาม ม. 25 พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2551) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทย และให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดย ชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ( ตามมติ ครม. 25 กุมภาพันธ์ 2546) ( ตามมติ ครม. 10 มีนาคม 2552) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. กรรมการ / เลขานุการ กรมการปกครองตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสาร และตรวจสอบพฤติการณ์ด้านความมั่นคง ยาเสพติด และการกระทำผิดอาญา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่าง ด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน ปลัดจังหวัด กรรมการ / เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตาม สามีและการขอกลับคืน สัญชาติไทย รอง อปค. คม. ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. อนุกรรมการ / เลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการพิจารณาให้ สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่ม น้อย รอง อปค. คม. ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. อนุกรรมการ / เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การขอสละสัญชาติไทย และ การถอนสัญชาติไทย รอง อปค. คม. ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. อนุกรรมการ / เลขานุการ ที่ทำการปกครองจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติและ พฤติการณ์ด้านความมั่นคง ยา เสพติด และการกระทำผิด อาญา สำนักทะเบียน อำเภอรับคำร้องฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และรวบรวมหลักฐาน ส่งจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบ คุณสมบัติ และเอกสารประกอบ คำร้อง หน่วยรับคำขอ อำเภอ / ตร. สันติบาล / ภ. จว / สถานทูต / สถานกงศุลไทย ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น คนต่างด้าวทั่วไปขอแปลง ขอถือสัญชาติไทยฯ / ขอ กลับคืนสัญชาติไทย ( ม.9,10,11,12 พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2508) กรมการปกครอง ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของ เอกสาร และตรวจสอบ พฤติการณ์ด้านความมั่นคง ยาเสพติด และการกระทำผิด อาญา กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ที่ทำการปกครองจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติและ พฤติการณ์ความมั่นคง ยาเสพ ติด และการกระทำผิดอาญา สำนักทะเบียนอำเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติและ รวบรวมหลักฐานส่งจังหวัด ชนกลุ่มน้อยที่รัฐมีนโยบาย กำหนดสถานะชั้นบุตร / หลาน ที่เกิดในประเทศไทย ยื่นคำ ร้องขอมีสัญชาติไทย ( ม.7 ทวิ พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2508) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบคุณสมบัติ และ เอกสาร ประกอบคำร้อง หน่วยรับคำขอ ภ. จว./ ตร. สันติบาล / สถานทูต สถานกงสุลไทย ตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้น คนสัญชาติไทย ขอสละ สัญชาติไทย ( ม.14,15,16,17,18,19 พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2508) ชนกลุ่มน้อยที่รัฐมีนโยบาย กำหนดสถานะ ที่มิได้ เกิดในประเทศไทย ยื่นคำ ร้องขอมี สถานะคนต่างด้าว เข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมาย ( ม.17 พ. ร. บ. คน เข้าเมือง พ. ศ.2522) คณะทำงานกลั่นกรองการ พิจารณาให้สัญชาติไทย แก่ชนกลุ่มน้อยระดับจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน ปลัดจังหวัด กรรมการ / เลขานุการ สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดย ชอบด้วยกฎหมาย สัญชาติไทย

2 การกำหนดสถานะตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไ ทย คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับ สัญชาติ ( ตาม ม. 25 พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2551) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ / เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาให้สัญชาติไทย และให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดย ชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย ( ตามมติ ครม. 25 กุมภาพันธ์ 2546) ( ตามมติ ครม. 10 มีนาคม 2552) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. กรรมการ / เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การขอแปลงสัญชาติเป็นไทย การขอถือสัญชาติไทยตาม สามีและการขอกลับคืน สัญชาติไทย รอง อปค. คม. ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. อนุกรรมการ / เลขานุการ คณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการพิจารณาให้ สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่ม น้อย รอง อปค. คม. ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. อนุกรรมการ / เลขานุการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง การขอสละสัญชาติไทย และ การถอนสัญชาติไทย รอง อปค. คม. ประธาน ผอ. สน. มน. ปค. อนุกรรมการ / เลขานุการ สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดย ชอบด้วยกฎหมาย สัญชาติ ไทย คณะกรรมการกลั่นกรองคำร้องขอมี สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย กฎหมายของชนกลุ่มน้อย ( รมว. มท. แต่งตั้ง )..................... ประธาน...................... กรรมการ / เลขานุการ 1.................... อนุกรรมการ 2..................... อนุกรรมการ 3...................... อนุกรรมการ. 1.................... อนุกรรมการ 2..................... อนุกรรมการ 3...................... อนุกรรมการ. 1.................... อนุกรรมการ 2..................... อนุกรรมการ 3...................... อนุกรรมการ.


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดสถานะตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไ ทย คณะกรรมการกลั่นกรอง เกี่ยวกับสัญชาติ ( ตาม ม. 25 พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ.2551) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google