งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรไร้ พุง โรงพยาบาลภู เวียง. ภายใต้โครงการ “ ภูเวียงรวมใจ หมอน้อย หมอ ใหญ่ ไร้พุง หุ่นดี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรไร้ พุง โรงพยาบาลภู เวียง. ภายใต้โครงการ “ ภูเวียงรวมใจ หมอน้อย หมอ ใหญ่ ไร้พุง หุ่นดี ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรไร้ พุง โรงพยาบาลภู เวียง

2 ภายใต้โครงการ “ ภูเวียงรวมใจ หมอน้อย หมอ ใหญ่ ไร้พุง หุ่นดี ”

3 การเตรียมการ ก. พ.51 ประชุมคนไทยไร้พุง ครั้งแรก มหาสารคาม มิ. ย.51Training for the Trainer กรมอนามัย ก. ค.51 รับนโยบายจาก สสจ. ส. ค.51 รับแนวทางการ ดำเนินงาน จาก ศูนย์อนามัยที่ 6, สสจ ขอนแก่น

4 การดำเนินงาน รายงานผู้บริหาร เกี่ยวกับนโยบาย / รูปแบบการดำเนินงาน

5 จัดทำคำสั่ง โรงพยาบาลภูเวียง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานใน โครงการ “ ภูเวียงรวมใจ หมอน้อย หมอใหญ่ ไร้พุง หุ่นดี ”

6 ชี้แจงโครงการ แจ้งหัวหน้าฝ่าย / หัวหน้างาน / คณะกรรมการ บริหารรับฟังการชี้แจงโครงการ

7 เชิญคณะกรรมการ ประชุม เชิญ คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด – อำนวยการ – ดำเนินงาน เข้าร่วม ประชุม 13 สิงหาคม 2551

8 กำหนดนโยบายสาธารณะ โดยคณะกรรมการ บุคลากรทุกคนมีการออกกำลังกายตามวิถี 5 วัน / สัปดาห์ เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ สนามกีฬาโรงพยาบาล บุคลากรที่ไม่สามารถออกกำลังกายที่ โรงพยาบาลได้ ให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย ตามวิถีที่บ้าน อย่างน้อย 5 วัน ใน 1 สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที โรงพยาบาลภูเวียงจัดให้มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬา ที่เพียงพอให้บุคลากรได้ออก กำลังกาย บุคลากรที่ร่วมโครงการ มีการบันทึกข้อมูล การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและรอบเอวของ ตนเองเดือนละ 1 ครั้ง และนำมาสรุป ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

9 กำหนดนโยบายสาธารณะ โดยคณะกรรมการ โรงพยาบาลภูเวียงส่งเสริม สนับสนุน ให้ บุคลากร ทีมนำด้านสุขภาพได้รับการ พัฒนาความรู้ ทักษะ อย่างต่อเนื่อง หน่วยงานโภชนาการของโรงพยาบาลจัด ข้าวกล้องและเมนูอาหารสุขภาพแก่ บุคลากรและผู้รับบริการและจัดอาหารว่าง เป็นเมนูสุขภาพ เมื่อมีการจัดอบรม ประชุม ภายในโรงพยาบาล บุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง อาหาร อารมณ์และการออกกำลังกาย 100 % โดยการอบรมวิชาการ อบรมภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลภูเวียง ไม่อนุญาตให้จำหน่าย สินค้าทุกชนิดในโรงพยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลภูเวียง ลด / งด อาหาร หวาน มัน เค็ม

10 ผลการวัดรอบเอว วัดรอบเอวครั้งที่ 1 181 คน รอบเอวเกินมาตรฐาน ชาย 18 คน หญิง 42 คน ชาย มากที่สุด 114 ซม. หญิง มากที่สุด 109 ซม.

11 นำข้อมูลรอบเอว, พฤติกรรม จาก แบบประเมินมาจัดกิจกรรมรองรับ

12 ประชาสัมพันธ์โครงการและข้อมูล บุคลากร ผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาล สร้างกระแส 1. เน้นการ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องภายในองค์กร โดยผ่านเสียงตามสาย ของโรงพยาบาลทุกวัน 2. บุคลากรทีมนำส่วน ใหญ่เป็นผู้สนใจเรื่อง การดูแลสร้างเสริม สุขภาพ เป็นผู้มี ภาพลักษณ์ที่เหมาะสม การประชาสัมพันธ์ผ่าน ต่อบุคคลเหล่านี้จะ ชัดเจน และจูงใจ บุคลากรได้มาก เช่น ผอ. หัวหน้าฝ่ายเวช กรรมชุมชน กลุ่มการ พยาบาล กรรมการ โครงการ เป็นต้น

13 ประชาสัมพันธ์โครงการและข้อมูล บุคลากร ผ่านเสียงตามสายของโรงพยาบาล สร้างกระแส 3. จัดมุมพุงยุบได้ทอง พุงป่องได้โรคไว้เพื่อ กระตุ้นให้บุคลากรได้ตระหนักและทำ กิจกรรม 4. บุคลากรมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มสุขภาพ เช่น กลุ่มเมนูชูสุขภาพ จัดอาหารกลางวัน ร่วมกันและรับประทานร่วมกัน โดยเน้น อาหารสุขภาพ 5. จัดทำเอกสารคู่มือวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก สำหรับบุคลากรทุกคน ให้บันทึกและ ประเมินการเปลี่ยนแปลงของตนเองทุก เดือน 6. การจัดหาของขวัญ รางวัล เป็นแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ มีผลงานดีเด่น

14 จัดมุม “ ไร้พุง ” ที่ฝ่ายเวชกรรม ภายใต้ แนวคิด “ พุง ยุบได้ทอง พุงป่องได้โรค ”

15 สรุปผลโครงการ หลังดำเนินการครบ 6 เดือน – พบว่า รอบเอวของบุคลากร ประเมินทั้งหมด 172 คน ( อีก 10 คน ย้าย, ลาออก, เกษียณ, ตั้งครรภ์ ) มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

16 กลุ่มรอบเอวปกติ กลุ่มรอบเอวปกติ 114 คน พบว่า รอบเอวลดลงจากเดิม 57 คน รอบเอวเท่าเดิม 14 คน รอบเอวเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินมาตรฐาน 38 คน รอบเอวเพิ่มขึ้นและเกินมาตรฐาน 5 คน - ลดลงมากที่สุด 5 ซม. - เพิ่มมากที่สุด 8 ซม. สรุป กลุ่มรอบเอวปกติ + รักษาระดับ + รอบเอว เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกินมาตรฐาน เท่ากับ 105 คน คิดเป็น 95.6 %( เป้าหมาย 100 % )

17 กลุ่มรอบเอวเกิน มาตรฐาน กลุ่มรอบเอวเกินมาตรฐาน 58 คน พบว่า – รอบเอวลดลง 37 คน – รอบเอวเท่าเดิม 6 คน – รอบเอวเพิ่มขึ้น 15 คน - ลดได้มากที่สุด 5 อันดับแรก 14.5, 11, 9.5, 8, 7 ซม. ตามลำดับ - เพิ่มมากที่สุด 5 ซม. สรุป กลุ่มรอบเอวเกินมาตรฐาน ลดรอบเอวได้ 74.1 % ( เป้าหมาย 80 % )

18


ดาวน์โหลด ppt องค์กรไร้ พุง โรงพยาบาลภู เวียง. ภายใต้โครงการ “ ภูเวียงรวมใจ หมอน้อย หมอ ใหญ่ ไร้พุง หุ่นดี ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google