งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ

2  เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การนำเอาทรัพยากรมา สร้างสิ่งของเครื่องใช้ โดยนำ วิทยาการและวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็น การเพิ่มความสามารถของมนุษย์ โดยนำความรู้ ทักษะและทรัพยากร มาผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในการ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆอย่างมี ระบบ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ความหมายของเทคโนโลยี

3 1. เครื่องมือช่าง เป็นจุดเริ่มต้นใน การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น ได้แก่ ขวาน มีด จอบ กรรไกร ไขควง ประแจ 2. เครื่องจักรกลอย่างง่าย มนุษย์ได้ พัฒนาเครื่องกลพื้นฐาน 6 ชนิด สำหรับช่วยผ่อนแรงในการทำงาน ได้แก่ คาน ล้อและเพลา รอก ลิ่ม พื้นเอียง สกูรหรือเกลียวทด วิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพ

4 3. เครื่องจักรกลเชิงอุตสาหกรรม เป็นการนำความรู้ ประสบการณ์และ วิธีการ มาใช้ในการพัฒนาผลผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการทอผ้า เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต พลาสติก เครื่องนวดแป้งใน อุตสาหกรรมขนมปัง 4. เครื่องจักรกลอัตโนมัติ เป็นการ ประยุกต์ความรู้ในการใช้เครื่องจักรกล ทำงานแทนมนุษย์ เช่น การใช้ เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมผลิต อาหารสำเร็จรูปในการบรรจุอาหารลง ในภาชนะ การใช้หุ่นยนต์ในการ ประกอบรถยนต์ การใช้หุ่นยนต์เก็บ กวาดทุ่นระเบิด วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการ ประกอบอาชีพ ( ต่อ )

5 5. เครื่องสมองกล การประยุกต์ใช้ ความรู้กับเครื่องจักรกลอัตโนมัติและ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานแทน มนุษย์ เช่น การทำงานของตู้ ATM. หุ่นยนต์ผ่าตัดผู้ป่วย วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อการ ประกอบอาชีพ ( ต่อ )

6  1. เทคโนโลยีระดับต่ำหรือ เทคโนโลยีระดับพื้นบ้าน (Tradition or Low Technology)  2. เทคโนโลยีระดับกลาง (Intermediate Technology)  3. เทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) ระดับของเทคโนโลยี

7  1. เทคโนโลยีประเภทการสร้าง เป็นการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องมือต่างๆ โดยใช้ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เช่น รถเกี่ยวข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง  2. เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ เป็นการ คิดค้นวิธีการในการ โดยใช้ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อให้เกิด ความสะดวกสบายในการทำงาน เช่น วิธีการทำฝนเทียม วิธีการค้นคว้าข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการถนอม อาหารต่างๆ ประเภทของเทคโนโลยี

8  ช่วยเพิ่มผลผลิต  ช่วยลดความผิดพลาด ในการทำงาน  ช่วยลดค่าใช้จ่าย  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงาน  ทำให้ผลผลิตมี คุณภาพสูง วัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการประกอบอาชีพ

9 เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ในระดับใด

10 เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่ในประเภท ใด

11 อุปกรณ์ในการดักแมลงวัน ทอง

12 นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  1. เทคโนโลยี ชื่ออะไร  2. เทคโนโลยีนี้อยู่ในระดับ ใด  3. เทคโนโลยีนี้อยู่ใน ประเภทใด  4. เทคโนโลยีนี้ใช้ในการ ประกอบอาชีพอะไร  5. วัตถุประสงค์ของ เทคโนโลยีนี้ คืออะไร

13  1. เทคโนโลยี ชื่ออะไร  2. เทคโนโลยีนี้อยู่ในระดับ ใด  3. เทคโนโลยีนี้อยู่ใน ประเภทใด  4. เทคโนโลยีนี้ใช้ในการ ประกอบอาชีพอะไร  5. วัตถุประสงค์ของ เทคโนโลยีนี้ คืออะไร นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

14 ผลของเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ในการประกอบอาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google