งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และ ขั้นตอนของ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และ ขั้นตอนของ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และ ขั้นตอนของ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการเรียนรู้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ * ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ 3

4 ครูจงกล กลาง ชล 1. ข้อใดคือความหมายของ คำว่า ประวัติศาสตร์ ก. เรื่องราวในอดีตของมนุษย์ 4 ทดสอบก่อนเรียน

5 ครูจงกล กลาง ชล ข. เรื่องราวของ ประสบการณ์ ในอดีตของ มนุษย์ ค. เรื่องราวที่ เกี่ยวกับสิ่งที่ มนุษย์คิด ทำ และ เกี่ยวข้อง กับมิติของ กาลเวลา ง. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ในอดีต 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 2. บุคคลในข้อใดที่ได้รับยกย่อง ว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ ก. อาริสโตเติล ข. เฮโรโดตัส ค. ปโตเรมี ง. ทาลีส 6

7 ครูจงกล กลาง ชล 3. ข้อใดคือปัจจัย สำคัญที่ทำให้ เกิดการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์ ก. ภูมิอากาศ แม่น้ำ และอาหาร ข. อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 7

8 ครูจงกล กลาง ชล ค. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร แร่ธาตุ ง. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 8

9 ครูจงกล กลาง ชล 4. ข้อใดไม่ใช่ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ก. รวบรวมหลักฐาน ข. วิเคราะห์ หลักฐาน ค. ตัดสินเหตุการณ์ ในอดีต ง. นำเสนอเรื่องราว ที่ค้นพบ 9

10 ครูจงกล กลาง ชล 5. ในชั้นแรกที่ยังไม่ มีเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์ใช้ อะไรในการศึกษา เรื่องราว การแบ่งยุคสมัยของ พัฒนาการ ของมนุษย์............................... 10

11 ครูจงกล กลาง ชล วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจาก หลักฐานแล้วนำมาเปรียบเทียบ อย่างเป็นระบบ 11

12 ครูจงกล กลาง ชล ความสำคัญของ วิธีการ ทาง ประวัติศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือ ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์ 12

13 ครูจงกล กลาง ชล ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 1. กำหนดปัญหา * จะค้นคว้าเรื่องอะไร * เป็นเรื่องราวของใคร * มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกิดขึ้น เมื่อไร ที่ไหนสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไร 13

14 ครูจงกล กลาง ชล 2. การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกของวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ ( หลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ) 14

15 ครูจงกล กลาง ชล 3. การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 1. การตรวจสอบหลักฐาน - อายุของหลักฐาน - ผู้สร้างหรือผู้เขียน - จุดมุ่งหมายของการสร้างหลักฐาน 2. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 15

16 ครูจงกล กลาง ชล 17 4. การตีความหลักฐาน - การตีความขั้นต้น - การตีความขั้นลึก 5. การเรียบเรียงและการนำเสนอ

17 ครูจงกล กลาง ชล กิจกรรม ขั้นตอนและ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนเลือกศึกษาเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 17

18 ครูจงกล กลาง ชล 18 อธิบายอย่าง ละเอียด 1. กำหนดหัวเรื่อง ให้เหตุผล ว่าทำไมจึงเลือก 2. หาข้อมูลจากแห่ง ใดประเภทใด 3. ประเมินหลักฐาน อย่างไร 4. นำเสนออย่างไร

19 ครูจงกล กลาง ชล 1919 ตัวอย่าง เหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ 1. นางนพมาศมีจริงหรือไม่และ เป็นบุคคลในสมัยสุโขทัยจริงหรือ 2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เคย เสด็จไปเมืองจีนจริงหรือไม่

20 ครูจงกล กลาง ชล 20 3. พระเจ้าอู่ทอง อพยพจากที่ใด 4. สงครามยุทธ หัตถีมีขึ้นที่ใด 5. การส่งราชทูต ไปเฝ้าพระเจ้า หลุยส์ที่ 14 6. พระราชประวัติ ของพระเจ้า ตากสินมหาราช

21 ครูจงกล กลาง ชล 21 7. การเสด็จ ประพาสยุโรปของ รัชกาลที่ 5 8. การประกาศ สงครามกับฝ่าย สัมพันธมิตรใน สงครามโลก ครั้งที่ 2

22 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ เรื่อง หลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ 22


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และ ขั้นตอนของ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google