งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการทางประวัติศาสตร์(4) เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนโดย ครู จงกล กลางชล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของ วิธีการทางประวัติศาสตร์

3 วิธีการทางประวัติศาสตร์ * ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของวิธีการทาง
3 สาระการเรียนรู้ วิธีการทางประวัติศาสตร์ * ความหมาย ความสำคัญ และขั้นตอนของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์

4 ก. เรื่องราวในอดีตของมนุษย์
4 ทดสอบก่อนเรียน 1. ข้อใดคือความหมายของ คำว่า ประวัติศาสตร์ ก. เรื่องราวในอดีตของมนุษย์

5 ข. เรื่องราวของประสบการณ์ ในอดีตของมนุษย์
5 ข. เรื่องราวของประสบการณ์ ในอดีตของมนุษย์ ค. เรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่ มนุษย์คิด ทำ และเกี่ยวข้อง กับมิติของกาลเวลา ง. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

6 2. บุคคลในข้อใดที่ได้รับยกย่อง ว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์
6 2. บุคคลในข้อใดที่ได้รับยกย่อง ว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ ก. อาริสโตเติล ข. เฮโรโดตัส ค. ปโตเรมี ง. ทาลีส

7 3. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
7 3. ข้อใดคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ เกิดการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ก. ภูมิอากาศ แม่น้ำ และอาหาร ข. อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

8 ค. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร แร่ธาตุ
8 ค. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร แร่ธาตุ ง. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์

9 4. ข้อใดไม่ใช่วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ก. รวบรวมหลักฐาน
9 4. ข้อใดไม่ใช่วิธีการทาง ประวัติศาสตร์ ก. รวบรวมหลักฐาน ข. วิเคราะห์หลักฐาน ค. ตัดสินเหตุการณ์ในอดีต ง. นำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบ

10 5. ในชั้นแรกที่ยังไม่มีเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์ใช้
10 5. ในชั้นแรกที่ยังไม่มีเครื่องมือ ทางวิทยาศาสตร์ มนุษย์ใช้ อะไรในการศึกษา เรื่องราว การแบ่งยุคสมัยของพัฒนาการ ของมนุษย์

11 วิธีการทางประวัติศาสตร์
11 วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Method) การรวบรวม พิจารณาไตร่ตรอง วิเคราะห์และตีความจาก หลักฐานแล้วนำมาเปรียบเทียบ อย่างเป็นระบบ

12 ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือ ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์
12 ความสำคัญของวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือ ฝึกฝนทางประวัติศาสตร์

13 ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
13 ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์ 1.กำหนดปัญหา * จะค้นคว้าเรื่องอะไร * เป็นเรื่องราวของใคร * มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เกิดขึ้น เมื่อไร ที่ไหนสิ่งที่เกิดนั้นคืออะไร

14 เป็นขั้นตอนแรกของวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ (หลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์
14 2. การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนแรกของวิธีการ ทางประวัติศาสตร์ (หลักฐานทั้งที่เป็นลายลักษณ์ อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร)

15 3.การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 1. การตรวจสอบหลักฐาน - อายุของหลักฐาน
15 3.การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 1. การตรวจสอบหลักฐาน - อายุของหลักฐาน - ผู้สร้างหรือผู้เขียน - จุดมุ่งหมายของการสร้างหลักฐาน 2.การประเมินคุณค่าของหลักฐาน

16 5.การเรียบเรียงและการนำเสนอ
17 4. การตีความหลักฐาน - การตีความขั้นต้น - การตีความขั้นลึก 5.การเรียบเรียงและการนำเสนอ

17 กิจกรรม ขั้นตอนและ วิธีการทางประวัติศาสตร์
17 กิจกรรม ขั้นตอนและ วิธีการทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนเลือกศึกษาเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

18 1. กำหนดหัวเรื่อง ให้เหตุผล ว่าทำไมจึงเลือก
18 อธิบายอย่างละเอียด 1. กำหนดหัวเรื่อง ให้เหตุผล ว่าทำไมจึงเลือก 2.หาข้อมูลจากแห่งใดประเภทใด 3.ประเมินหลักฐานอย่างไร 4.นำเสนออย่างไร

19 1.นางนพมาศมีจริงหรือไม่และ เป็นบุคคลในสมัยสุโขทัยจริงหรือ
19 ตัวอย่างเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 1.นางนพมาศมีจริงหรือไม่และ เป็นบุคคลในสมัยสุโขทัยจริงหรือ 2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เคย เสด็จไปเมืองจีนจริงหรือไม่

20 3. พระเจ้าอู่ทองอพยพจากที่ใด 4. สงครามยุทธหัตถีมีขึ้นที่ใด
20 3. พระเจ้าอู่ทองอพยพจากที่ใด 4. สงครามยุทธหัตถีมีขึ้นที่ใด 5. การส่งราชทูตไปเฝ้าพระเจ้า หลุยส์ที่ 14 6. พระราชประวัติของพระเจ้า ตากสินมหาราช

21 7. การเสด็จประพาสยุโรปของ รัชกาลที่ 5 8. การประกาศสงครามกับฝ่าย
21 7. การเสด็จประพาสยุโรปของ รัชกาลที่ 5 8. การประกาศสงครามกับฝ่าย สัมพันธมิตรในสงครามโลก ครั้งที่ 2

22 เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
22 พบกันใหม่ เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส 41102

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google