งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง แนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุก ระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุมชนจนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการ พัฒนาและบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง แนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุก ระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุมชนจนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการ พัฒนาและบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง แนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุก ระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุมชนจนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการ พัฒนาและบริหาร ประเทศให้ดำเนิน ไปใน ทางสาย กลาง โดยเฉพาะ การพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อโลก

6 ทางสายกลาง คำนึงถึง ความ พอประมาณ ความมีเหตุผล การ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน ใช้ความรู้ ความรอบคอบ และ คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ

7

8 หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น ค่านิยมของคนไทยและเป็นวิธีการ ดำเนินชีวิตของคนไทย ว่าเดิมเคย เป็นอย่างไร จากเดิมที่เคยมีวิธีการ ดำเนินชีวิตแบบนี้ แล้ว ลองนำ แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ดู น่าจะทำให้ สังคมไทย มั่นคง และยั่งยืนมากขึ้น

9

10 การที่เราจะห่างไกลความ ฟุ่มเฟือย เราต้องเริ่มจากการใช้ เงินน้อยลง เก็บออมมากขึ้น เลิก ใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ในการคมนาคมโดยการหันมา ใช้รถจักรยานหรือการเดินแทน และนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมาใช้ใน ชีวิตประจำวันของเราให้เรามี ความพอเพียงในชีวิตมากขึ้น

11 ด. ช. อมรเทพ เชื้อท้าว ชั้น ม.2/6 เลขที่ 13 ด. ญ. ชฎาพร แย้มกลิ่น ชั้น ม.2/6 เลขที่ 18 ด. ญ. ศศินภา ทองดี ชั้น ม.2/6 เลขที่ 31 ด. ญ. วนิดา โสมัตนัย ชั้น ม.2/6 เลขที่ 30 ด. ญ. สมฤทัย เครือแก้ว ชั้น ม.2/6 เลขที่ 33

12 www.school.obec.go.th/suplopburi www. cablephet.com www. chartbin.com www. dmc.tv www. cyberlab.lh1.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึง แนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของ ประชาชนในทุก ระดับตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับ ชุมชนจนถึงระดับ รัฐ ทั้งในการ พัฒนาและบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google