งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา นายหล่อนะ บุคคลธรรมดาศึกษา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา นายหล่อนะ บุคคลธรรมดาศึกษา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรณีศึกษา นายหล่อนะ

3 บุคคลธรรมดาศึกษา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

4 สถานะบุคคลตามกฎหมายของหล่อนะในขณะที่เขาเกิด

5 นายอย่อโอ่ะ เหย่อทงกู่ เกิดในพม่า เมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๘ นางหมี่หนี เห ย่อทงกู่ เกิดในพม่า เมื่อปี พ. ศ. ๒๔๗๗ นายหล่อ นะ เกิดใน ไทย เมื่อ ๒ / ๗ / ๒๔๙๘ เป็นไทย หรือไม่ ? พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ. ๒๔๙๕ + ๒๔๙๖ ม. ๗ ( ๓ ) ไม่ยอมรับ ให้เป็นไทย

6 โดยมาตรา ๗(๓) แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.๒๔๙๕ + ๒๔๙๖โดยมาตรา ๗(๓) แห่ง พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ.๒๔๙๕ + ๒๔๙๖ นายหล่อนะไม่ได้สัญชาติไทย โดยหลักดินแดนโดยการเกิดนายหล่อนะไม่ได้สัญชาติไทย โดยหลักดินแดนโดยการเกิด เพราะเกิดในประเทศไทยโดย มารดามิใช่คนไทยเพราะเกิดในประเทศไทยโดย มารดามิใช่คนไทย

7 สถานะบุคคลตามกฎหมายของหล่อนะ นับแต่ 13/2/2500

8 นายอย่อโอ่ะ เหย่อทงกู่ เกิดในพม่า เมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๘ นางหมี่หนี เห ย่อทงกู่ เกิดในพม่า เมื่อปี พ. ศ. ๒๔๗๗ นายหล่อ นะ เกิดใน ไทย เมื่อ ๒ / ๗ / ๒๔๙๘ พ. ร. บ. สัญชาติ พ. ศ. ๒๔๙๕ พ. ร. บ. สัญชาติ ( ฉบับที่ ๓ ) พ. ศ. ๒๔๙๙ ม. ๗ ( ๓ ) ไม่ยอมรับ ให้เป็นไทย ม. ๔ ยอมรับ ให้เป็นไทย

9 มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๙มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๙๙ มีผลเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐มีผลเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ “บุคคลซึ่งเกิดในราชอาณาจักรไทย“บุคคลซึ่งเกิดในราชอาณาจักรไทย โดยมารดามิใช่คนไทยโดยมารดามิใช่คนไทย ในระหว่างใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๖ในระหว่างใช้พระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๖ ย่อมได้สัญชาติไทย”ย่อมได้สัญชาติไทย”


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา นายหล่อนะ บุคคลธรรมดาศึกษา โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google