งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 7

2 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย สตรีและเด็ก 0-5 ปี - มารดาตาย <15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน - พัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า 85% เด็กวัยเรียน 5-14 ปี - ภาวะอ้วน ไม่เกิน 15% - IQ ไม่น้อยกว่า 100 ผู้สูงอายุและผู้พิการ - ตายจากโรคหลอดเลือด สมอง <190 ต่อแสน ปชก. - ผู้พิการ ( ขาขาด ) ได้รับ บริการ 100% ภายใน 3 ปี วัยทำงาน 15-59 ปี - ตายจากอุบัติเหตุ <20 ต่อ แสน ปชก. - ตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ <23 ต่อแสน ปชก. เด็กวัยรุ่น 15-21 ปี - อัตราคลอดมารดาอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อพันคน - ความชุกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 13 %

3 ตัวชี้วัดเป้าหมายกสขกมครอ.รวม 1.อัตราส่วนมารดาตาย ≤15:100000 19.1514.790.0015.9812.89 2.ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย ≥ร้อยละ 85 97.9599.9398.2599.0599.0599.2799.27 3.ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ≤ร้อยละ 15 7.0812.275.996.338.40 4. ความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ย - ร้อยละของเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ปัญหา IQ/EQ ได้รับการดูแล 100 93.7895.9395.2891.65 ≥ร้อยละ 70 100 5.อัตราการคลอดในสตรีอายุ 15-19 ปีต่อเกิดมีชีพ1,000 คนในสตรี 15- 19 ปี (Com.Based) ≤50:1000 6.ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี ≤ร้อยละ 13 5.473.457.899.016.46 7.อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ≤20:100000 6.413.596.977.415.72 8.อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤23:100000 3.0711.6420.946.2711.05 9.อัตราตายจากโรคสมองในผู้สูงอายุ ≤190:100000 3.44 113.38192.3886.63 10.คนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขา ขาด)ได้รับบริการครบถ้วน ≥ร้อยละ 80 100.093.6484.5881.8689.16 รอผลการประเมินจากกรมอนามัย

4 4 ลำดับที่ตัวชี้วัด 1.อนามัยแม่ และเด็ก 1.มารดาซีด (18.81) 2. เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยต่ำ (70.8) 2. แม่วัยรุ่นอัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี มี แนวโน้มสูงขึ้น 3.ไอคิวในเด็ก วัยเรียน ไอคิวเฉลี่ยในเด็กวัยเรียนต่ำกว่า 100 จุด 4. NCD อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมี แนวโน้มสูงขึ้น 5. สังคม ผู้สูงอายุ แนวโน้มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาก สรุปปัญหา ลำดับความสำคัญของปัญหา

5 สุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัย  มาตรการเร่งด่วน ตั้งครรภ์/ คลอด/หลังคลอด early ANC Risk identification Risk management (ระบบ คัดกรอง-ส่งต่อ-fast track)  คุณภาพ/มาตรฐานบริการ  ระบบเฝ้าระวัง  มาตรการเร่งด่วน เด็กปฐมวัย early detection Early intervention Parenting skill 5  อัตราส่วนมารดาตาย ≤15:100,000 LB  เด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 ขึ้นไป

6 อัตราส่วนมารดาตาย :แสนLB ผลการตรวจพบอะไร

7 - ภาวะ โภชนาการ -การกินยาธาตุ เหล็ก - ภาวะ โภชนาการ -การกินยาธาตุ เหล็ก ธาลัสซีเมีย (26%) -โรค 10.86% -พาหะ 69.55% -ขาดธาตุเหล็ก 18.49 % ธาลัสซีเมีย (26%) -โรค 10.86% -พาหะ 69.55% -ขาดธาตุเหล็ก 18.49 % -ฝากครรภ์>12 wks 67.7% -ฝากครรภ์ 5 ครั้ง = 65.9% -ฝากครรภ์>12 wks 67.7% -ฝากครรภ์ 5 ครั้ง = 65.9% สภาพปัญหา/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มารดาซีดเขตบริการสุขภาพที่ 7 มารดา มีภาวะซีด (18.81 %) - ระบบเฝ้าระวัง ผลM&Eพบอะไร

8 สภาพปัญหา/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตบริการสุขภาพที่ 7 เด็กได้รับยาธาตุเหล็ก (24.6%) เด็กได้รับยาธาตุเหล็ก (24.6%) กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (59.51%) กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (59.51%) ปัญหาการเลี้ยงดู - มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%) - เล่นโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ทุกวัน(93.1%) - เด็กได้รับตรวจสุขภาพช่องปาก (60.9%) - การเลี้ยงดูโดยย่า ยาย ปัญหาการเลี้ยงดู - มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%) - เล่นโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ทุกวัน(93.1%) - เด็กได้รับตรวจสุขภาพช่องปาก (60.9%) - การเลี้ยงดูโดยย่า ยาย ANC < 12 wk (56.1) ANC 5 ครั้งคุณภาพ (48.1) LBW (8.06%) ภาวะขาดไอโอดีน - TSH (7.08%) -ในปัสสาวะเด็ก (15.68%) -ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ (50.58%) ภาวะขาดไอโอดีน - TSH (7.08%) -ในปัสสาวะเด็ก (15.68%) -ในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ (50.58%) ภาวะโภชนาการ - เตี้ย (18.3 %) -ผอม (16.3 %) - อ้วน (14.6 %) ภาวะโภชนาการ - เตี้ย (18.3 %) -ผอม (16.3 %) - อ้วน (14.6 %) BA (30.64 : 1000LB) พัฒนา การสมวัยต่ำ (70.8) ผลการตรวจพบอะไร

9 9 มารดาตายพัฒนาการเด็กสมวัย 1.กลไก MCH B. ระดับเขต/ จังหวัด 2. เพิ่มความครอบคลุมใน หญิงตั้งครรภ์ -การกินยาเม็ดเสริม ไอโอดีน -การเข้าถึงบริการเร็ว 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อ แก้ไขภาวะซีดใน หญิงตั้งครรภ์ 1.เพิ่มคุณภาพระบบบริการ -ลดภาวะขาดออกซิเจนระยะแรกเกิด -โรงเรียนพ่อแม่ของสถานบริการทุกระดับ -ระบบเฝ้าระวังในสถานบริการ 2.การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน -ทักษะบุคลากรในการสื่อสาร สร้างความ ตระหนักของพ่อแม่ ผู้ปกครอง -พัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชน 3.รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการในสถาน บริการและในชุมชน What Next

10 กลุ่มวัยเรียน

11 ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน ไม่เกินร้อยละ 15

12 สภาพปัญหา/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวัยเรียน เขตบริการสุขภาพที่ 7 0-5 ปี - พัฒนาการสมวัยต่ำ (70.08%) - TSH เกิน 11.2 (7.08%) -LBW (8.07% ) 0-5 ปี - พัฒนาการสมวัยต่ำ (70.08%) - TSH เกิน 11.2 (7.08%) -LBW (8.07% ) ภาวะโภชนาการในวัยเรียน - ภาวะโลหิตจาง ป. 1(28.4%) - เตี้ย(9.6%) ปี 56 - ผอม (19.9%) ปี 56 - ขาดสารไอโอดีน (11.9%) - อ้วน (8.4 %) ภาวะโภชนาการในวัยเรียน - ภาวะโลหิตจาง ป. 1(28.4%) - เตี้ย(9.6%) ปี 56 - ผอม (19.9%) ปี 56 - ขาดสารไอโอดีน (11.9%) - อ้วน (8.4 %) ปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อ การเรียนรู้เด็กวัยเรียน - สายตาผิดปกติ (4.5%) ปี 54 - การได้ยินผิดปกติ (0.2%) ปี 54 - โรคเหา (10.4%) ปี 55 - ฟันผุ (68.2%) ปี 55 ปัญหาสุขภาพที่มีผลต่อ การเรียนรู้เด็กวัยเรียน - สายตาผิดปกติ (4.5%) ปี 54 - การได้ยินผิดปกติ (0.2%) ปี 54 - โรคเหา (10.4%) ปี 55 - ฟันผุ (68.2%) ปี 55 IQ ต่ำ 91.65-95.93 ปัญหาการเลี้ยงดู - มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%) - เล่นโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ทุกวัน (93.1%) - การเลี้ยงดูโดยย่า ยาย - ระบบการดูแลในศูนย์เด็กเล็ก ปัญหาการเลี้ยงดู - มีการเล่าหรืออ่านนิทาน (52.2%) - เล่นโดยใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ทุกวัน (93.1%) - การเลี้ยงดูโดยย่า ยาย - ระบบการดูแลในศูนย์เด็กเล็ก ผลการตรวจพบอะไร

13 13 นักเรียนมีภาวะอ้วน มีเตี้ย มีผอม ค่าเฉลี่ยไอคิวต่ำในวัยเรียน 1.เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ และ ประสานความร่วมมือ คืนข้อมูลแก่ ภาคีเครือข่ายรวมทั้งเชื่อมโยงกับ คลินิก DPAC ในกลุ่มเด็กอ้วน 2.พัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพจากระดับทอง สู่ระดับเพชร เพิ่มขึ้น 3.ขยายผลโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ เพิ่มขึ้น 1. แก้ไขปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีน ในหญิงตั้งครรภ์และเด็กอย่าง ต่อเนื่อง 2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการ แก้ไขปัญหากลุ่มวัยเรียนให้ ครอบคลุมมากขึ้น 3. คุณภาพระบบบริการ และความ ครอบคลุมของการได้รับยาธาตุเหล็ก ตามชุดสิทธิประโยชน์ มี project management ระดับเขต และจังหวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลครอบคลุมถูกต้อง นำไปใช้ได้ What Next

14

15 กลุ่มวัยรุ่น

16 อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี (50: 1000 ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี) ผลการตรวจพบอะไร

17 ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกิน ร้อยละ 13) ผลการตรวจพบอะไร

18 - เคยดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ (27.6%) ปี 55 - เคยดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ (27.6%) ปี 55 การเข้าถึงบริการ -ไม่เคยรับ การปรึกษา 75% (ผลสำรวจ) การเข้าถึงบริการ -ไม่เคยรับ การปรึกษา 75% (ผลสำรวจ) มีความรู้ด้านเพศ ระดับต่ำ 42 % ระดับกลาง 33.49 % ระดับสูง 24.46 % มีความรู้ด้านเพศ ระดับต่ำ 42 % ระดับกลาง 33.49 % ระดับสูง 24.46 % สภาพปัญหา/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวัยรุ่น เขตบริการสุขภาพที่ 7 มีมารดา วัยรุ่น สูงขึ้น พฤติกรรมด้านเพศ (ปี 55) - เคยมีเพศสัมพันธ์ (15.15%) - มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15 ปี - ใช้ถุงยางอนามัย 76.24 % ผลM&Eพบอะไร

19 19 มารดาวัยรุ่น ความชุกของผู้บริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.มี Teen Management ระดับเขตและจังหวัด 2.พัฒนาเชิงบูรณาการต่อเนื่อง เช่น อำเภออนามัยเจริญพันธุ์ /DHS 3.คืนข้อมูลและประสานความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ให้ทำงาน เชื่อมโยงกับสถานบริการ มากขึ้น 4.พัฒนาฐานข้อมูล ให้สามารถนำมาวิเคราะห์สาเหตูหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ เพิ่มความครอบคลุมการสอน เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนทั้ง ระดับประถมและมัธยมและการ เข้าถึงบริการ เพิ่มการเข้าถึงวิธีคุมกำเนิดของ วัยรุ่นมากขึ้น ขยายต้นแบบตำบลศีล 5 ปลอดสุรา บุหรี่ อบายมุข เช่นที่ ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด What Next

20 20 4. 4. พัฒนาคุณภาพระบบบริการ - คลินิก NCD คุณภาพ - STEMI fast track - รพ.ระดับ M2-F2 สามารถให้ยา ละลายลิ่มเลือด - รพ.A, S,M1, M2,F1,F2 สามารถให้ การขยายหลอดเลือด 1.สื่อสารเตือนภัยสนับสนุนการลด ปัจจัยเสี่ยง - 3อ2ส - สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3.ผู้ป่วย DM, HT ได้รับการประเมิน ความเสี่ยง CVD 2.ประเมินและจัดการปัจจัยเสี่ยง รายบุคคล -คลินิก DPAC -คลินิกอดบุหรี่ -คลินิกคลายเครียด มาตรการลดอัตราตายจาก โรคหลอดเลือดหัวใจ(<23:แสนประชากร)

21 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ( 23: 100,000 ประชากร) ผลการตรวจพบอะไร :ประชากร 100,000 คน

22 พฤติกรรมวัยทำงาน - สูบบุหรี่ 17.2 % - ดื่มสุรา 22.7 % พฤติกรรมวัยทำงาน - สูบบุหรี่ 17.2 % - ดื่มสุรา 22.7 % วัยทำงาน - รอบเอวเกิน ชาย 20.3 % หญิง 52.9 % - BMIเกิน 43% วัยทำงาน - รอบเอวเกิน ชาย 20.3 % หญิง 52.9 % - BMIเกิน 43% ร้อยละ clinic NCD 44.62% (ประเมิน 33/65 ผ่าน 29แห่ง) ร้อยละ clinic NCD 44.62% (ประเมิน 33/65 ผ่าน 29แห่ง) สภาพปัญหา/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวัยทำงาน เขตบริการสุขภาพที่ 7 NCD (โรคหลอดเลือด หัวใจ 2554-2556 มีแนวโน้มสูงขึ้น) รพ.สต.ดำเนินการ คลินิกDPAC 82.59 % รพ.สต.ดำเนินการ คลินิกDPAC 82.59 % ผล M&E พบอะไร

23 23 แนวทาง 1.พัฒนาเชิงบูรณาการผ่านกระบวนการ DHS เพื่อ ขยายการดำเนินงานตามมาตรการที่ 1,2 เพิ่มขึ้น 2. เชื่อมโยงระบบบริการในสถานบริการกับการ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเพิ่มขึ้น 3. สร้างกระแสเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง และประเมินผลอย่างเป็นระบบ 4. NCD Board ระดับเขต/จังหวัด What Next

24 แผนงานพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ  คัดกรอง Geriatric Syndrome 1. ภาวะหกล้ม 2. สมรรถภาพสมอง (MMSE) 3. การกลั้นปัสสาวะ 4. การนอนไม่หลับ 5. ภาวะซึมเศร้า 6. ข้อเข่าเสื่อม ประเมิน ADL คัดกรองโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 1. เบาหวาน 2. ความดันโลหิต 3. ฟัน 4. สายตา วิธีการดำเนินงาน - คัดกรองปัญหาสุขภาพทั้งด้าน ร่างกาย / จิตใจ - วิเคราะห์จำแนก เพื่อดูแลรักษา / ส่งต่อ - พัฒนาระบบ / ฐานข้อมูล สุขภาพผู้สูงอายุ - การดูแลตัวเองและสนับสนุน กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คลินิกบริการ ผู้สูงอายุ - ประเมินเพื่อการดูแลระยะยาวตามสุขภาพและ ร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อดูแลสังคม - พัฒนาส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุ Service Setting อำเภอ / ตำบลสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี Impact 1. ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 2. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 60 ร้อย ละของผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนาทักษะทางกายและใจ ร้อยละ 80 3. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 1. ร้อยละของคลินิกผู้สูงอายุ ผู้พิการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 2. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 60 ร้อย ละของผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนาทักษะทางกายและใจ ร้อยละ 80 3. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 1. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ไม่เกิน 170 ต่อ ประชากรแสนคน ภายใน 5 ปี 2. คนพิการทางการเคลื่อนไหว ( ขาขาด ) ได้รับบริการ ครบถ้วน ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี 1. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ไม่เกิน 170 ต่อ ประชากรแสนคน ภายใน 5 ปี 2. คนพิการทางการเคลื่อนไหว ( ขาขาด ) ได้รับบริการ ครบถ้วน ร้อยละ 100 ภายใน 3 ปี Outcome Indicator Process Indicator

25 กรอบแนวคิดการดำเนินงานโรคหลอดเลือดสมอง Stroke fast track Stroke unit ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ประมาณ 80 % มาช้า ไม่ทันเวลาให้ยา Door to needle time มากกว่า 60 นาที อัตราการให้ยายังน้อย อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ (ไม่เกิน 190 ต่อ ประชากรแสนคน) ระบบส่งต่อในจังหวัดรวดเร็ว คล่องตัว เป็นเครือข่ายส่งต่อในเขต มีแนวทางการรักษาผู้ป่วย ischemic stroke สื่อสารถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ระบบส่งต่อในจังหวัดรวดเร็ว คล่องตัว เป็นเครือข่ายส่งต่อในเขต มีแนวทางการรักษาผู้ป่วย ischemic stroke สื่อสารถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน

26 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองไม่เกิน 190:100,000 ประชากร ผลการตรวจพบอะไร

27 แนวโน้มผู้สูงอายุสูงขึ้น - ปี 54 = 12.31 % - ปี 55 = 12.85 % - ปี 56 = 13.67 % แนวโน้มผู้สูงอายุสูงขึ้น - ปี 54 = 12.31 % - ปี 55 = 12.85 % - ปี 56 = 13.67 % โรคในผู้สูงอายุ (สำรวจ) -HT 22.6% -โรคข้อและกระดูก 20.7% -โรคตา 13.8 % -DM 13.7% โรคในผู้สูงอายุ (สำรวจ) -HT 22.6% -โรคข้อและกระดูก 20.7% -โรคตา 13.8 % -DM 13.7% ตำบล LTC 15.48% สภาพปัญหา/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 7 เข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การเฝ้าระวัง (สำรวจ) -ตรวจสุขภาพประจำปี 75.3% (น้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน เบาหวาน ฟัน เต้านม) ผล M&E พบอะไร

28 28

29 ผู้พิการขาขาดได้รับบริการครบถ้วน ผลการตรวจพบอะไร ทุกจังหวัดทำงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อการค้นหาที่ครอบคลุมในการ ลงทะเบียนและให้บริการที่ครบถ้วน มีแหล่งบริการอุปกรณ์อย่างเพียงพอ

30 30 สังคมผู้สูงอายุผู้พิการขาขาด 1.พัฒนาระบบเฝ้าระวังและนำข้อมูลมา พัฒนาต่อเนื่อง 2. ดำเนินการตำบล LTC ให้ครอบคลุม 3. เชื่อมโยงระบบบริการในคลินิก ผู้สูงอายุกับตำบล LTC ทั้งเรื่องข้อมูล และการส่งเสริมสุขภาพ และการรักษา 4.ระบบบริการ : -เพิ่มความตระหนักให้แก่กลุ่มเสี่ยง (Stroke Awareness) -เพิ่มการประชาสัมพันธ์ (Stroke Alert) ครอบคลุมถึงระดับปฐม ภูมิ 1.มีการ update ข้อมูลการขึ้น ทะเบียน ต่อเนื่อง What Next

31 31 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ่มวัย เขตบริการสุขภาพที่ 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google