งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์.  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์.  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์

2  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง รักษาส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับตามเกณฑ์ มาตรฐาน  ลดการส่งต่อโรคทางจักษุออกนอกเครือข่ายบริการ สุขภาพ

3  Blinding Cataract ◦ อัตราการคัดกรองวัดสายตาผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป ( ร้อยละ 75) ◦ ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกใน 30 วัน ( ร้อยละ 80) ◦ ระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกเฉลี่ย (90 วัน )  Diabetic Retinopathy ◦ ความครอบคลุมของการคัดกรอง DR ( ร้อยละ 80) ◦ ผู้ป่วย High risk DR ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน ( ร้อยละ 100)

4  Glaucoma ◦ อัตราการคัดกรองต้อหินในผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ◦ มี Preferred practice pattern (PPT) รักษาโรคต้อหิน ควบคุมได้ดีที่ระดับ รพช.  Childhood Blindness ◦ อัตราการตรวจ ROP ในเด็กทารกกลุ่มเสี่ยง ( ร้อยละ 100) ◦ รพศ. ในเขตบริการสุขภาพ สามารถรักษา ROP ได้ (12 แห่ง )

5  Corneal opacity ◦ จำนวนผู้บริจาคดวงตาเพิ่มขึ้น ◦ รพศ. ที่สามารถผ่าตัดกระจกตาได้ (1 แห่ง / ภาค )  ลดอัตราการส่งออกนอกเครือข่ายลง ( ร้อยละ 50)

6

7  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองต้อกระจก คัด กรองเบาหวานจอประสาทตา ◦ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ฝึกปฏิบัติการวัดความดันลูกตา การถ่ายภาพ อ่าน ภาพถ่ายจอประสาทตา ◦ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ออกหน่วยคัดกรองเบาหวานจอประสาทตา ร่วมกับ โรงพยาบาลประจำอำเภอ และสถานีอนามัยทุก อำเภอ ◦ ทีมโรงพยาบาลศูนย์ เป็นพี่เลี้ยง

8

9

10

11

12

13

14

15

16  คัดกรอง blinding cataract ในผู้ป่วยอายุ 60 ปี ขึ้นไป  คัดกรองเบาหวานจอประสาทตาทุกเดือน  ส่งภาพถ่ายจอประสาทตาปรึกษาจักษุแพทย์ ทาง อินเตอร์เนต ◦ อาศัยความร่วมมือกันระหว่าง รพศ. รพช. สอ. และรพ. สต.

17

18

19

20  จัดคิวผ่าตัดต้อกระจก ตามความเร่งด่วน ◦ SMC, HMC แทรกคิว ◦ Blinding cataract ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน ◦ คิวต้อกระจกได้รับการผ่าตัดใน 90 วัน  รักษาเบาหวานจอตา โดยเลเซอร์ ◦ ยืมเครื่องเลเซอร์พร้อมรถของเขต ◦ จักษุแพทย์ประจำ และจักษุแพทย์จอประสาทตา (Part- time)

21

22 เกณฑ์ด้านบริการ ระดับ 5 รพ. สต. o วัดสายตา นับนิ้วที่ 3 เมตร ในคน อายุ >60 ปี o ขึ้นทะเบียนคนไข้ต้อกระจก เบาหวานจอตา o ให้สุขศึกษา ระดับ 4 รพ. ชุมชน ระดับ 5 o ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรค เบื้องต้น o มีระบบการส่งต่อ ระดับ 3 รพ. กบินทร์บุรี ระดับ 2 รพ. เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคตา ทั่วไป ยิงเลเซอร์ ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ตาเหล่ อุบัติเหตุ และการ เปลี่ยนกระจกตา ยกเว้น การผ่าตัด จอประสาทตา และโรคที่ซับซ้อน รับปรึกษาโรคกระจกตา ผ่าตัด เปลี่ยนกระจกคา มีระบบการส่งต่อ

23 เกณฑ์ด้านครุภัณฑ์ด้านบุคลากร ระดับ 5 รพ. สต. o Snellen chart และ Occluder&PH o Fundus camera และ เครื่องวัดความดันลูกตา แบบ contact ( หมุนเวียน 1 set) อบรมเรื่องการคัดกรองต้อ กระจก และเบาหวานจอตา ระดับ 4 รพ. ชุมชน ระดับ 5 อบรมการถ่ายภาพจอ ประสาทตาและแปลผล ระดับ 3 รพ. กบินทร์บุรี - ระดับ 5 (-slit lamp, ARK, Applanation tonometer, Gonio lens, fundus lens, A scan -Operating miccroscope, Phacoemulsifier, surgical instruments ห้องตรวจและห้องผ่าตัด ) - ส่งแพทย์ศึกษาต่อ จักษุ วิทยา 1 คน ( ) - ส่งฝึกอบรมเวปฎิบัติทางตา 1 คน ( ) - ส่งพยาบาลดูงานการ บริหารจัดการ OPD จักษุ และการส่งเครื่องมือในห้อง ผ่าตัด ระดับ 2 รพ. เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร o เครื่องเลเซอร์เบาหวานจอ ตา ( ยืมเขต ) o เครื่องตรวจลานสายตา เดรี่ องนับเซลล์กระจกตา corneal topography & pachy metry, FFA และ OCT(Refer นอกเขต ) o ห้องตรวจและที่นั่งรอตรวจ ส่งจักษุแพทย์ศึกษาต่อ จอ ประสาทตา ( ) ส่งจักษุแพทย์ศึกษาต่อ ต้อ หิน ( )

24

25 ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ( ร้อยละ ) ปฏิบัติได้ ( ร้อยละ ) อายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับการ คัดกรองต้อกระจก Blinding Cataract ผ่าตัด ภายใน 30 วัน รอคอยผ่าตัดต้อกระจก ภายใน 90 วัน ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเฉลี่ย วัน

26 ผลการดำเนินงาน คัดกรองต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปี ขึ้น ไป ร้อยละ 75 เกณฑ์ร้อยละ 75

27 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ( ร้อยละ ) ปฏิบัติได้ ( ร้อยละ ) คัดกรองเบาหวานจอ ประสาทตา High risk DR ได้รับการ รักษาภายใน 30 วัน 100 ยืมเครื่องเลเซอร์จอประสาทตาของ เขตบริการสุขภาพที่ 6 เลเซอร์ 24 ราย Refer 9 ราย

28 ผลการดำเนินงานคัดกรองเบาหวานจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2557 เกณฑ์ร้อยละ 60

29  บุคลากร ◦ ภาระงานของเจ้าหน้าที่ - ปรับงานทุก SP ให้สามารถทำ พร้อมกันในคราวเดียว  ครุภัณฑ์และสถานที่ ◦ ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ตรวจและรักษา - ใช้ ครุภัณฑ์ร่วมกัน - จัดหาเพิ่มให้ เพียงพอ  การบริการ ◦ การเข้าถึงบริการ - ลดขั้นตอนที่ ยุ่งยาก

30

31


ดาวน์โหลด ppt พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์.  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google