งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์.  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์.  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์

2  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง รักษาส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับตามเกณฑ์ มาตรฐาน  ลดการส่งต่อโรคทางจักษุออกนอกเครือข่ายบริการ สุขภาพ

3  Blinding Cataract ◦ อัตราการคัดกรองวัดสายตาผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไป ( ร้อยละ 75) ◦ ผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกใน 30 วัน ( ร้อยละ 80) ◦ ระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจกเฉลี่ย (90 วัน )  Diabetic Retinopathy ◦ ความครอบคลุมของการคัดกรอง DR ( ร้อยละ 80) ◦ ผู้ป่วย High risk DR ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน ( ร้อยละ 100)

4  Glaucoma ◦ อัตราการคัดกรองต้อหินในผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ◦ มี Preferred practice pattern (PPT) รักษาโรคต้อหิน ควบคุมได้ดีที่ระดับ รพช.  Childhood Blindness ◦ อัตราการตรวจ ROP ในเด็กทารกกลุ่มเสี่ยง ( ร้อยละ 100) ◦ รพศ. ในเขตบริการสุขภาพ สามารถรักษา ROP ได้ (12 แห่ง )

5  Corneal opacity ◦ จำนวนผู้บริจาคดวงตาเพิ่มขึ้น ◦ รพศ. ที่สามารถผ่าตัดกระจกตาได้ (1 แห่ง / ภาค )  ลดอัตราการส่งออกนอกเครือข่ายลง ( ร้อยละ 50)

6

7  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองต้อกระจก คัด กรองเบาหวานจอประสาทตา ◦ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ฝึกปฏิบัติการวัดความดันลูกตา การถ่ายภาพ อ่าน ภาพถ่ายจอประสาทตา ◦ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ออกหน่วยคัดกรองเบาหวานจอประสาทตา ร่วมกับ โรงพยาบาลประจำอำเภอ และสถานีอนามัยทุก อำเภอ ◦ ทีมโรงพยาบาลศูนย์ เป็นพี่เลี้ยง

8

9

10

11

12

13

14

15

16  คัดกรอง blinding cataract ในผู้ป่วยอายุ 60 ปี ขึ้นไป  คัดกรองเบาหวานจอประสาทตาทุกเดือน  ส่งภาพถ่ายจอประสาทตาปรึกษาจักษุแพทย์ ทาง อินเตอร์เนต ◦ อาศัยความร่วมมือกันระหว่าง รพศ. รพช. สอ. และรพ. สต.

17

18

19

20  จัดคิวผ่าตัดต้อกระจก ตามความเร่งด่วน ◦ SMC, HMC แทรกคิว ◦ Blinding cataract ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน ◦ คิวต้อกระจกได้รับการผ่าตัดใน 90 วัน  รักษาเบาหวานจอตา โดยเลเซอร์ ◦ ยืมเครื่องเลเซอร์พร้อมรถของเขต ◦ จักษุแพทย์ประจำ และจักษุแพทย์จอประสาทตา (Part- time)

21

22 เกณฑ์ด้านบริการ ระดับ 5 รพ. สต. o วัดสายตา นับนิ้วที่ 3 เมตร ในคน อายุ >60 ปี o ขึ้นทะเบียนคนไข้ต้อกระจก เบาหวานจอตา o ให้สุขศึกษา ระดับ 4 รพ. ชุมชน ระดับ 5 o ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรค เบื้องต้น o มีระบบการส่งต่อ ระดับ 3 รพ. กบินทร์บุรี ระดับ 2 รพ. เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร ให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคตา ทั่วไป ยิงเลเซอร์ ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ตาเหล่ อุบัติเหตุ และการ เปลี่ยนกระจกตา ยกเว้น การผ่าตัด จอประสาทตา และโรคที่ซับซ้อน รับปรึกษาโรคกระจกตา ผ่าตัด เปลี่ยนกระจกคา มีระบบการส่งต่อ

23 เกณฑ์ด้านครุภัณฑ์ด้านบุคลากร ระดับ 5 รพ. สต. o Snellen chart และ Occluder&PH o Fundus camera และ เครื่องวัดความดันลูกตา แบบ contact ( หมุนเวียน 1 set) อบรมเรื่องการคัดกรองต้อ กระจก และเบาหวานจอตา ระดับ 4 รพ. ชุมชน ระดับ 5 อบรมการถ่ายภาพจอ ประสาทตาและแปลผล ระดับ 3 รพ. กบินทร์บุรี - ระดับ 5 (-slit lamp, ARK, Applanation tonometer, Gonio lens, fundus lens, A scan -Operating miccroscope, Phacoemulsifier, surgical instruments ห้องตรวจและห้องผ่าตัด ) - ส่งแพทย์ศึกษาต่อ จักษุ วิทยา 1 คน (2556-2559) - ส่งฝึกอบรมเวปฎิบัติทางตา 1 คน (2558-2559) - ส่งพยาบาลดูงานการ บริหารจัดการ OPD จักษุ และการส่งเครื่องมือในห้อง ผ่าตัด ระดับ 2 รพ. เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร o เครื่องเลเซอร์เบาหวานจอ ตา ( ยืมเขต ) o เครื่องตรวจลานสายตา เดรี่ องนับเซลล์กระจกตา corneal topography & pachy metry, FFA และ OCT(Refer นอกเขต ) o ห้องตรวจและที่นั่งรอตรวจ ส่งจักษุแพทย์ศึกษาต่อ จอ ประสาทตา (2556-2558) ส่งจักษุแพทย์ศึกษาต่อ ต้อ หิน (2558-2559)

24

25 ตัวชี้วัดเป้าหมา ย ( ร้อยละ ) ปฏิบัติได้ ( ร้อยละ ) อายุ 60 ปี ขึ้นไปได้รับการ คัดกรองต้อกระจก 7553.84 Blinding Cataract ผ่าตัด ภายใน 30 วัน 8084.30 รอคอยผ่าตัดต้อกระจก ภายใน 90 วัน 8094.88 ระยะเวลารอคอยผ่าตัดเฉลี่ย 42.83 วัน

26 ผลการดำเนินงาน คัดกรองต้อกระจกในประชากรอายุ 60 ปี ขึ้น ไป ร้อยละ 75 เกณฑ์ร้อยละ 75

27 ตัวชี้วัดเป้าหมาย ( ร้อยละ ) ปฏิบัติได้ ( ร้อยละ ) คัดกรองเบาหวานจอ ประสาทตา 6057.3 High risk DR ได้รับการ รักษาภายใน 30 วัน 100 ยืมเครื่องเลเซอร์จอประสาทตาของ เขตบริการสุขภาพที่ 6 เลเซอร์ 24 ราย Refer 9 ราย

28 ผลการดำเนินงานคัดกรองเบาหวานจอประสาทตา ปีงบประมาณ 2557 เกณฑ์ร้อยละ 60

29  บุคลากร ◦ ภาระงานของเจ้าหน้าที่ - ปรับงานทุก SP ให้สามารถทำ พร้อมกันในคราวเดียว  ครุภัณฑ์และสถานที่ ◦ ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ตรวจและรักษา - ใช้ ครุภัณฑ์ร่วมกัน - จัดหาเพิ่มให้ เพียงพอ  การบริการ ◦ การเข้าถึงบริการ - ลดขั้นตอนที่ ยุ่งยาก

30

31


ดาวน์โหลด ppt พญ. นิภาภรณ์ มณีรัตน์.  ลดอัตราตาบอดในประเทศไทย ให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5  ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดต้อกระจก  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางจักษุ ทั้งการคัดกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google