งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไข ปัญหาการเกษตร ความหมายและความสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่

4 เกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิด ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลัก ปรัชญานี้ประกอบด้วย 3 หลักการ และ 2 เงื่อนไข

5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน " ทฤษฎีใหม่ " ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มี ขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ ด้วยวิธีการจัดสรร ที่ดินให้เหมาะสมกับการเกษตรแบบผสมผสาน อย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ใช้จ่าย ตลอดปี ซึ่งได้ดำเนินการอย่างแพร่หลายใน ปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาตามแนวทาง " ทฤษฎี ใหม่ " นี้มีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ใน เหมาะสมกับ สภาพภูมิประเทศและ สิ่งแวดล้อมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด หลักการสำคัญของเกษตร ทฤษฎีใหม่

6 เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ หนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี ขั้นตอนของการพัฒนาแบ่งออกได้ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ ขั้นต้น เริ่มต้นจากการมุ่งแก้ปัญหาของ เกษตรกรที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับ การเกษตร โดยการใช้แนวทางการจัดทำ แหล่งน้ำขนาดเล็กในฟาร์ม ส่วนที่ดิน การเกษตรอื่นจะใช้ในการผลิตเพื่อ ตอบสนองกับความต้องการพื้นฐานอื่นของ ครอบครัว การเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นนี้ จึง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัว ใน เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นนี้ มีแนวทางสำคัญ ในการการจัดสรรที่ดินการเกษตรและที่อยู่ อาศัย โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตาม อัตราส่วน 30:30:30:10 คือ

7 30:30:30:10 30% ขุดสระ เก็บกักน้ำ 30% ปลูก ข้าว 30% ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก 10% เป็นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ การแบ่งพื้นที่ทำกินตามหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่

8 ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ ขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรได้เริ่มต้นปฏิบัติตาม เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นแล้ว มีความ พอเพียงและความมั่นคงในขั้นพื้นฐานระดับ หนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อมาจึงเป็นเรื่องของการ รวมกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ ซึ่งการร่วมมือกันนี้ก็ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่ม โดยรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียน กัน การแบ่งปันช่วยเหลือกันตามกำลัง และ ความสามารถของตน

9 ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้น ก้าวหน้า กลุ่มเกษตรกรที่ได้ดำเนินการตาม ทฤษฎีใหม่ในขั้นกลาง จนประสบ ความสำเร็จเบื้องต้น อาจก้าวเข้าสู่ขั้น ก้าวหน้า โดยการประสานความร่วมมือกับ องค์กรอื่นๆ ในระดับประเทศ เพื่อยกระดับ การทำธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร ในประเทศไทย มีหน่วยงานจำนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ที่ส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ แต่หน่วยงานประสานงาน หลักเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ มูลนิธิชัยพัฒนา

10

11 - ประชาชนพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลัก ปรัชญาของ " เศรษฐกิจพอเพียง " - ในหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่เก็บกักไว้ ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยชลประทาน - ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถสร้าง รายได้ให้ร่ำรวยได้ - ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ใน ระดับหนึ่ง โดยราชการ ไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่

12 เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดทำโดย กลุ่มที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 1. นายณัฐพล ประจวบ เลขที่ 1 2. นายภาณุพงศ์ มะโนสีลา เลขที่ 2 3. นางสาวกัลยรัตน์ เหมืองพลอย เลขที่ 9 4. นางสาวฐิตาภา ศุภจิตรานนท์ เลขที่ 13 5. นางสาวฐิติวรดา สันป่าเป้า เลขที่ 14 6. นางสาวธนัชพร เวียงนาค เลขที่ 21 7. นางสาวปานมาศ สุวรรณกาศเลขที่ 27 8. นางสาวภัทรสุดา แสนใจยา เลขที่ 32


ดาวน์โหลด ppt การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google