งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน แก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไข ปัญหาการเกษตร ความหมายและความสำคัญ เกษตรทฤษฎีใหม่

4 เกษตรทฤษฎีใหม่ ตั้งอยู่บนกรอบแนวคิด ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลัก ปรัชญานี้ประกอบด้วย 3 หลักการ และ 2 เงื่อนไข

5 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน " ทฤษฎีใหม่ " ให้ดำเนินการในพื้นที่ทำกินที่มี ขนาดเล็กประมาณ 15 ไร่ ด้วยวิธีการจัดสรร ที่ดินให้เหมาะสมกับการเกษตรแบบผสมผสาน อย่างได้ผล เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ใช้จ่าย ตลอดปี ซึ่งได้ดำเนินการอย่างแพร่หลายใน ปัจจุบัน ซึ่งการพัฒนาตามแนวทาง " ทฤษฎี ใหม่ " นี้มีความจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ใน เหมาะสมกับ สภาพภูมิประเทศและ สิ่งแวดล้อมจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด หลักการสำคัญของเกษตร ทฤษฎีใหม่

6 เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ หนึ่งของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี ขั้นตอนของการพัฒนาแบ่งออกได้ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหม่ ขั้นต้น เริ่มต้นจากการมุ่งแก้ปัญหาของ เกษตรกรที่มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับ การเกษตร โดยการใช้แนวทางการจัดทำ แหล่งน้ำขนาดเล็กในฟาร์ม ส่วนที่ดิน การเกษตรอื่นจะใช้ในการผลิตเพื่อ ตอบสนองกับความต้องการพื้นฐานอื่นของ ครอบครัว การเกษตรทฤษฎีใหม่ในขั้นนี้ จึง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับครอบครัว ใน เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นนี้ มีแนวทางสำคัญ ในการการจัดสรรที่ดินการเกษตรและที่อยู่ อาศัย โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตาม อัตราส่วน 30:30:30:10 คือ

7 30:30:30:10 30% ขุดสระ เก็บกักน้ำ 30% ปลูก ข้าว 30% ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก 10% เป็นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ การแบ่งพื้นที่ทำกินตามหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่

8 ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหม่ ขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรได้เริ่มต้นปฏิบัติตาม เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นแล้ว มีความ พอเพียงและความมั่นคงในขั้นพื้นฐานระดับ หนึ่งแล้ว ขั้นตอนต่อมาจึงเป็นเรื่องของการ รวมกลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจ ซึ่งการร่วมมือกันนี้ก็ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับกลุ่ม โดยรวม บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียน กัน การแบ่งปันช่วยเหลือกันตามกำลัง และ ความสามารถของตน

9 ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหม่ขั้น ก้าวหน้า กลุ่มเกษตรกรที่ได้ดำเนินการตาม ทฤษฎีใหม่ในขั้นกลาง จนประสบ ความสำเร็จเบื้องต้น อาจก้าวเข้าสู่ขั้น ก้าวหน้า โดยการประสานความร่วมมือกับ องค์กรอื่นๆ ในระดับประเทศ เพื่อยกระดับ การทำธุรกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกร ในประเทศไทย มีหน่วยงานจำนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ที่ส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ แต่หน่วยงานประสานงาน หลักเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ มูลนิธิชัยพัฒนา

10

11 - ประชาชนพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงตนเองได้ ไม่อดอยาก ตามหลัก ปรัชญาของ " เศรษฐกิจพอเพียง " - ในหน้าแล้งก็สามารถนำน้ำที่เก็บกักไว้ ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ถั่วต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องอาศัยชลประทาน - ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล ก็สามารถสร้าง รายได้ให้ร่ำรวยได้ - ในกรณีที่เกิดอุทกภัย ก็สามารถฟื้นตัว และช่วยตัวเองได้ใน ระดับหนึ่ง โดยราชการ ไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ประโยชน์ของ ทฤษฎีใหม่

12 เกษตรทฤษฎีใหม่ จัดทำโดย กลุ่มที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 1. นายณัฐพล ประจวบ เลขที่ 1 2. นายภาณุพงศ์ มะโนสีลา เลขที่ 2 3. นางสาวกัลยรัตน์ เหมืองพลอย เลขที่ 9 4. นางสาวฐิตาภา ศุภจิตรานนท์ เลขที่ นางสาวฐิติวรดา สันป่าเป้า เลขที่ นางสาวธนัชพร เวียงนาค เลขที่ นางสาวปานมาศ สุวรรณกาศเลขที่ นางสาวภัทรสุดา แสนใจยา เลขที่ 32


ดาวน์โหลด ppt การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็น ทฤษฎีแห่งการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการ บริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ ดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google