งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และเงิน ฝาก 2. ให้บริการสินเชื่อ ( เงินกู้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และเงิน ฝาก 2. ให้บริการสินเชื่อ ( เงินกู้ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และเงิน ฝาก 2. ให้บริการสินเชื่อ ( เงินกู้ )

2 “ การวางแผนการกู้ ” “ วัตถุประสงค์ ” “ กำลังความสามารถในการ ชำระคืน ” “ กู้ได้เท่าไหร่ ”

3 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 2. เงินกู้สามัญ 3. เงินกู้พิเศษ

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่าง กระทันหัน เช่น อุบัติเหตุ ค่า พาหนะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท

5 1. กู้ไม่เกินเงินหุ้นของตนเอง (90%) 2. กู้เกินเงินหุ้น รับหมายเลข – 1 ปี กู้ได้ 1.5 เท่า ตั้งแต่ 1 - 2 ปี กู้ได้ 2 เท่า ตั้งแต่ 2 – 3 ปี กู้ได้ 3 เท่า ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป กู้ได้ 5 เท่า / กู้พิเศษ

6 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ฉุกเฉินสามัญพิเศษ - เงินหุ้น ของตนเอง - เงินหุ้นของ ตนเองรวม กับเพื่อน สมาชิกให้ ได้ 100% - หลักทรัพย์

7 บุคคลหลักทรัพย์ เงินหุ้น เงินฝาก น. ส.3 น. ส.3 ก. โฉนด การค้ำประกันเงินกู้ ( เงินหุ้น ) “ ผู้กู้ + ผู้ค้ำ = 100%” ผู้ค้ำ ต้องไม่ค้ำผู้อื่นมาแล้ว 2 คน

8 ฉุกเฉิน 1. สำเนาบัตร ประชาชน 2. สมุด ประจำตัว สมาชิก สามัญ ( ไม่เกินเงิน หุ้น ) 1. สำเนาบัตร ประชาชน 2. สำเนา ทะเบียนบ้าน 3. สมุด ประจำตัว สมาชิก

9 สามัญ ( เกินเงินหุ้น ) 1. ใบรับรองการกู้ยืมเงินจาก หัวหน้า / เลขานุการกลุ่ม 2. คู่สมรสของผู้กู้ { ถ้ามี } 3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือ ทะเบียนหย่า { ถ้ามี } 4. บุคคลค้ำประกัน 5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + สมุด ประจำตัวสมาชิก { ผู้กู้, ผู้ค้ำ } พิเศษ – เหมือนเงินกู้สามัญ ( เกินเงินหุ้น )

10 ฉุกเฉินสามัญพิเศษ 5 เดือน 60 เดือน 120 เดือน การชำระ คืนเงินกู้ ทุกเดือน ( เดือนละ 1 ครั้ง ) เงินต้น + ดอกเบี้ย  ครบ ค่าปรั บ ขาดการติดต่อ ( ชำระหนี้ เงินกู้ ) เกิน 60 วัน สหกรณ์เรียกค่าปรับ 20% ของดอกเบี้ย

11 13%11%9% - เงินกู้ ปกติ - ชำระคืน เงินกู้เกิน 60% - กู้ไม่เกินเงิน หุ้น - เป็นสมาชิก เกิน 3 ปี - ปลอดหนี้ เกิน 6 เดือน

12 ดอกเบี้ย = เงินต้น x จำนวนวัน x อัตราดอกเบี้ย วิธีคิด = 10,000 x 31 x 13% ดอกเบี้ย = 110 บาท ตัวอย่า ง เงินต้น = 10,000 บาท จำนวนวัน ( 1 ม. ค. – 1 ก. พ.) = 31 วัน อัตราดอกเบี้ย = 13% ต่อปี 365

13 1. ลงทุนประกอบอาชีพ 2. ปลดเปลื้องหนี้สิน 3. รักษาพยาบาล 4. ปลูกสร้าง ซ่อมแซมบ้าน 5. ใช้จ่ายในครอบครัว 6. ศึกษาเล่าเรียน 7. จัดงานบุญ, แต่ง, บวช, ขึ้นบ้าน ใหม่ 8. ซื้อหมู, วัว 9. ซ่อม - ซื้อเครื่องยนต์

14 ต้นครบ + ดอกเบี้ย ครบ การชำระคืนไม่เกิน 37 วัน นับจากวันที่ชำระ ครั้งก่อน

15 ผิดสัญญาไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่ถูกปรับ

16 ผิดสัญญาเกินกว่า 3 ครั้ง ไม่ถูกปรับ ถูกปรับตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป

17 1. ความต้องการของสมาชิก 2. คุณลักษณะของสมาชิก 3. ความสามารถในการชำระ คืน 4. ค้ำประกัน

18 ฉุกเฉิน  ผู้จัดการ สามัญ  คณะกรรมการ เงินกู้ พิเศษ  คณะกรรมการดำเนินการ วันที่รับคำร้องขอกู้ วันจันทร์ – วันพุธ

19 กรณี เสียชีวิต

20 หมายเหตุ ขณะที่รับเงินกู้ จะต้องไม่เจ็บป่วยหากเจ็บป่วย ต้องเสียชีวิตหลังจากรับเงินกู้ไป แล้ว 6 เดือน ถึงจะได้รับความ คุ้มครอง อายุสมาชิก ( ณ วันที่รับเงินกู้ ) วงเงินชดเชย ( ร้อยละ ) 1) อายุไม่เกิน 69 ปีบริบูรณ์ 100 2) อายุปีที่ 70 – 75 ปีบริบูรณ์ 40


ดาวน์โหลด ppt 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และเงิน ฝาก 2. ให้บริการสินเชื่อ ( เงินกู้ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google