งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ
หลักการของสหกรณ์ มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ อยู่ในรูปของการถือ หุ้น และเงินฝาก 2. ให้บริการสินเชื่อ (เงินกู้)

2 “สิทธิของผู้กู้ จะกู้ได้เมื่อไหร่”
“การวางแผนการกู้” “วัตถุประสงค์” “กำลังความสามารถในการชำระคืน” “กู้ได้เท่าไหร่”

3 ประเภทของเงินกู้ มี 3 ประเภท
1.เงินกู้ฉุกเฉิน 2.เงินกู้สามัญ 3.เงินกู้พิเศษ

4 1.เงินกู้ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน เช่น อุบัติเหตุ ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท

5 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
2.เงินกู้สามัญ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.กู้ไม่เกินเงินหุ้นของตนเอง (90%) 2.กู้เกินเงินหุ้น รับหมายเลข – 1 ปี กู้ได้ 1.5 เท่า ตั้งแต่ ปี กู้ได้ เท่า ตั้งแต่ – 3 ปี กู้ได้ เท่า ตั้งแต่ ปีขึ้นไป กู้ได้ เท่า/กู้พิเศษ

6 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3.กู้พิเศษ เงื่อนไข เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป การค้ำประกัน ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ - เงินหุ้นของตนเอง -เงินหุ้นของตนเอง -เงินหุ้นของตนเองรวมกับเพื่อนสมาชิกให้ได้ 100% -หลักทรัพย์ - หลักทรัพย์

7 ประเภทหลักประกัน บุคคล หลักทรัพย์ เงินหุ้น เงินฝาก น.ส.3 น.ส.3 ก. โฉนด
การค้ำประกันเงินกู้(เงินหุ้น) “ผู้กู้ + ผู้ค้ำ = 100%” ผู้ค้ำ ต้องไม่ค้ำผู้อื่นมาแล้ว 2 คน

8 ขั้นตอนการขอกู้ ฉุกเฉิน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สมุดประจำตัวสมาชิก
สามัญ(ไม่เกินเงินหุ้น) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สมุดประจำตัวสมาชิก

9 ขั้นตอนการขอกู้(ต่อ)
สามัญ(เกินเงินหุ้น) 1. ใบรับรองการกู้ยืมเงินจากหัวหน้า/เลขานุการกลุ่ม 2. คู่สมรสของผู้กู้ {ถ้ามี} 3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า {ถ้ามี} 4. บุคคลค้ำประกัน 5. สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน + สมุดประจำตัวสมาชิก{ผู้กู้,ผู้ค้ำ} พิเศษ – เหมือนเงินกู้สามัญ(เกินเงินหุ้น)

10 ระยะเวลาการชำระคืน การชำระคืนเงินกู้ ค่าปรับ ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ
5 เดือน 60 เดือน 120 เดือน การชำระคืนเงินกู้ ทุกเดือน (เดือนละ 1 ครั้ง) เงินต้น + ดอกเบี้ย  ครบ ค่าปรับ ขาดการติดต่อ(ชำระหนี้เงินกู้) เกิน 60 วัน สหกรณ์เรียกค่าปรับ 20% ของดอกเบี้ย

11 ดอกเบี้ยเงินกู้ ลดต้นลดดอกนะจ๊ะ 13% 11% 9% - เงินกู้ปกติ
- ชำระคืนเงินกู้เกิน 60% กู้ไม่เกินเงินหุ้น เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี ปลอดหนี้เกิน 6 เดือน ลดต้นลดดอกนะจ๊ะ

12 วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย = เงินต้น x จำนวนวัน x อัตราดอกเบี้ย เงินต้น = 10,000 บาท จำนวนวัน ( 1 ม.ค. – 1 ก.พ.) = 31 วัน อัตราดอกเบี้ย = 13% ต่อปี ตัวอย่าง วิธีคิด = ,000 x 31 x 13% 365 ดอกเบี้ย = บาท

13 วัตถุประสงค์การขอกู้
1. ลงทุนประกอบอาชีพ 2. ปลดเปลื้องหนี้สิน 3. รักษาพยาบาล 4. ปลูกสร้าง ซ่อมแซมบ้าน 5. ใช้จ่ายในครอบครัว 6. ศึกษาเล่าเรียน 7. จัดงานบุญ , แต่ง , บวช , ขึ้นบ้านใหม่ 8. ซื้อหมู , วัว 9. ซ่อม - ซื้อเครื่องยนต์

14 เกรดเอ (A) ชั้นดีเยี่ยม
การจัดชั้นสมาชิก เกรดเอ (A) ชั้นดีเยี่ยม ต้นครบ + ดอกเบี้ยครบ การชำระคืนไม่เกิน 37 วัน นับจากวันที่ชำระครั้งก่อน

15 การจัดชั้นสมาชิก เกรดบี (B) ชั้นดี ผิดสัญญาไม่เกิน 3 ครั้ง ไม่ถูกปรับ

16 เกรดดี (D) ชั้นควรแก้ไข
การจัดชั้นสมาชิก เกรดซี (C) ชั้นพอใช้ ผิดสัญญาเกินกว่า 3 ครั้ง ไม่ถูกปรับ เกรดดี (D) ชั้นควรแก้ไข ถูกปรับตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป

17 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้
1. ความต้องการของสมาชิก 2. คุณลักษณะของสมาชิก 3. ความสามารถในการชำระคืน 4. ค้ำประกัน

18 ผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ วันที่รับคำร้องขอกู้ วันจันทร์ – วันพุธ
ฉุกเฉิน  ผู้จัดการ สามัญ  คณะกรรมการเงินกู้ พิเศษ  คณะกรรมการดำเนินการ วันที่รับคำร้องขอกู้ วันจันทร์ – วันพุธ

19 สวัสดิการ คุ้มครองเงินกู้สูงสุด
กรณีเสียชีวิต 500,000 บาท

20 สวัสดิการ คุ้มครองเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท
อายุสมาชิก (ณ วันที่รับเงินกู้) วงเงินชดเชย (ร้อยละ) 1) อายุไม่เกิน 69 ปีบริบูรณ์ 100 2) อายุปีที่ 70 – 75 ปีบริบูรณ์ 40 หมายเหตุ ขณะที่รับเงินกู้จะต้องไม่เจ็บป่วยหากเจ็บป่วยต้องเสียชีวิตหลังจากรับเงินกู้ไปแล้ว 6 เดือน ถึงจะได้รับความคุ้มครอง


ดาวน์โหลด ppt มีการดำเนินงานหลัก ๆ อยู่ 2 ประการ คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google