งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 107 ราย IPD 3,648 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กรกฎาคม 2557 1. Bacterial pneumonia 18 ราย 2. Pneumonia, unspecified 7 ราย 3. CKD, state 5 4 ราย 4. CHF 3 ราย 5. COPD 3 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 317 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 5 ราย ER 5,179 ราย

6 5 อันดับการตายที่ห้อง ER กรกฎาคม 2557 1.หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 1 ราย 2.เลือดออกในช่องท้อง 1 ราย 3.มีภาวะเลือดเป็นกรด 1 ราย 4.ระบบหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน1 ราย 5.กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด1 ราย ตายทั้งหมด 5 ราย

7 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 16 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,573 ราย

8 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 13 ราย PCT- สูติกรรม 2 ราย PCT- กุมารเวช กรรม 1 ราย - อายุรกรรมหญิง 13 ราย (1.CKD 5 ราย 2. HIV 3 ราย 3.CHCA 2 ราย 4.Infection wound 1 ราย 5.DM 1 ราย 6.SLE 1 ราย ) - สูติกรรมบน 2 ราย คือ 1.Blighted ovum 2.Infection wound หลังผ่าตัด Leiomyoma of uterus - เด็กเล็ก 1 ราย คือ Gastroenteritis

9 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,122 ราย ผ่าตัดซ้ำ 1 ราย คือ Cholecystectomy

10 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

11 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง ) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 2255245432 34 ICU อายุรกรรม 2144133233 26 ICU ศัลยกรรม 111122 8 ICU เด็ก 5131111311 18 อายุรกรรมชาย 2 121111 7 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง 1 1 อายุรกรรมหญิง 212211 9 อายุรกรรมชาย 1 1122 6 ศัลยกรรม AE 1 1 เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 11615 6913 9110 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.524.7411.079.934.016.4311.879.789.987.98 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2557

12 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

13 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

14 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

15 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 107584226714 65 ICU อายุรกรรม 1121 5 ICU ศัลยกรรม 2334186 27 ICU เด็ก 14223136 22 รวม (ครั้ง) 12141211856151026119 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 8.2011.078.8610.737.154.337.7416.068.6223.32 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

16 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ พ.ค. 57 Quick Ratio 1.63

17 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ พ.ค.57 Current Ratio 1.72

18 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ พ.ค.57 Cash Ratio 0.78

19 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

20 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,607 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 230 ครั้ง

21 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 14,607 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 88 ครั้ง

22 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,671 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 487 ครั้ง

23 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,671 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 29 ครั้ง

24 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 14,671 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 4 ครั้ง

25 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google