งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

2 วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดี “ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและ สุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจร ใน โครงการพระราชดำริฯ” มาปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส

3 ระยะเวลาดำเนินงาน ปีที่ดำเนินการเป้าหมาย ปีที่ 1 : ก.ค.57-ก.ย. 58600 โรงเรียน ปีที่ 2 : ต.ค. 58 – ก.ย. 591,800 โรงเรียน ปีที่ 3 : ต.ค. 58 – ก.ย. 605,400 โรงเรียน

4 กิจกรรมสำคัญ ปีที่ 1 : 1. กำหนดยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนงาน (มิ.ย.- ก.ค.57) 3. รับสมัคร คัดเลือก และแจ้งผลโรงเรียน (ก.ค.- ส.ค.57) 2. พัฒนาชุดความรู้ สื่อ นวัตกรรมและหลักสูตร อบรม (พ.ค.- ต.ค.57) 5. พัฒนาศักยภาพ บุคลากร (Training for the Trainer) (ธ.ค.57) 7. นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลแบบเสริมพลัง (ม.ค. – มี.ค.58) 8. ร่วมกับ สสส./ศธ.จัดเวที วิชาการ /ขยายผล/ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (เม.ย.-ก.ย.58) 4.ร่วมกับ สสส./ศธ.จัดเวที Policy advocacy : เปิดตัว โครงการ/โรงเรียนจัดทำ ข้อเสนอขอรับทุน (21 ต.ค.57) 6. โรงเรียนพัฒนางานตามกิจกรรมที่เลือก (ธ.ค. 57 – มี.ค. 58)

5 จำนวนโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ปีที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ จำนวน โรงเรียน ทั้งหมด จำนวนโรงเรียนจำแนกตามสังกัด สพฐ.เทศบาล + อบต. เอกชนกทม. 9---9 ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน322732- ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี13 --- ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี614678- ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี342851- ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา1059843- ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น413047- ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี11010253- ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์353041- ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก594973- ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่9677136- ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 706181- ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา605073- รวม72561167389

6 งบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (ไม่เกิน 60,000 บาท) สังกัด ผู้รับผิดชอบ จัดโอนงบประมาณ 1. โรงเรียนสังกัด สพฐ. 611 โรงเรียนสพฐ. 2. โรงเรียนสังกัด - อปท. 67 โรงเรียน - เอกชน 38 โรงเรียน - กทม. 9 โรงเรียน แผนอาหารเพื่อ สุขภาวะ สสส.

7 เงื่อนไขการใช้งบประมาณ งบประมาณที่สนับสนุนนำไปใช้อะไรได้บ้าง - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุ ในแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติจาก สสส. งบประมาณที่สนับสนุนไม่สามารถใช้ได้ในกรณี ?? - จัดซื้อครุภัณฑ์ - ใช้ซ่อมแซมอาคาร สถานที่

8 ความรู้โภชนาการ อาหารปลอดภัย ความรู้และทักษะ เกษตรผสมผสาน สหกรณ์ ไทย วิทย์ คณิต ได้รับพลังงาน สารอาหารที่ครบถ้วน เหมาะสมตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี และมี จิตสาธารณะในการ ดูแลอนามัย สิ่งแวดล้อม เกษตรผสมผสาน อาหารกลางวัน สหกรณ์นักเรียน เป็นคนมีคุณภาพ “ ผลการเรียนดี มีโภชนาการสมวัย มีจิตใจสาธารณะ การมีส่วนร่วมของชุมชน ความรู้ เทคโนโลยี ถ่ายทอด สู่ครัวเรือน ชุมชน ครัวเรือน มีความมั่นคง ทางอาหาร อยู่ดีกินดี พึ่งตนเอง สร้างความ เข้มแข็ง เป็นเจ้าของ โรงเรียน กรอบแนวคิด การจัดการอาหารและสุขภาพแบบครบวงจรในโรงเรียน ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

9 4.การติดตามภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพ นักเรียน -ฐานข้อมูล -แปลผล -ใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน -นิสัยการกิน -สุขนิสัยที่ดี -ออกกำลังกาย 1. เกษตรในโรงเรียน -ปลูกพืชผัก ผลไม้ เพาะเห็ด -เลี้ยงสัตว์, ประมง ฯลฯ 2. สหกรณ์นักเรียน -สหกรณ์ร้านค้า -ออมทรัพย์ -ส่งเสริมการเกษตร 3. การจัดบริการอาหาร -ตามหลักโภชนาการ -ตามหลักสุขาภิบาล -อาหารปลอดภัย -ใช้เกลือไอโอดีน 6.การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน -โรงอาหาร โรงครัว -ห้องน้ำ -ฯลฯ 7. จัดบริการสุขภาพนักเรียน -ตรวจความสะอาดร่างกาย -ปฐมพยาบาล -หนอนพยาธิและ มาลาเรีย 8. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เกษตร โภชนาการ และสุขภาพ - เกษตรผสมผสาน -สุขบัญญัติ, โภชนบัญญัติ -สุขาภิบาลอาหาร, ออกกำลังกาย -ฯลฯ องค์ประกอบของการพัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ขยายผลสู่ชุมชน

10 กิจกรรมสำคัญและตัวชี้วัดความสำเร็จ กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 1. เกษตรในโรงเรียน 1.1 การเกษตรแบบผสมผสาน ตามบริบทของพื้นที่ -การปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด -การเพาะเห็ด -การเลี้ยงสัตว์ -การประมง -การใช้ชีววิธีในการผลิต ลงมือปฏิบัติโดยนักเรียน ครู ชุมชน โดยมีเกษตร ประมง ปศุสัตว์เป็นที่ปรึกษา 1.มีการผลิตทางเกษตร และหรือปศุ สัตว์/ประมง โดยการมีส่วนร่วมของ นักเรียนและชุมชน 2.มีการจัดทำแผนการผลิตทางการ เกษตร/ปศุสัตว์/ประมงที่สอดคล้อง กับรายการอาหารกลางวันนักเรียน 3.มีการนำผลผลิตไปประกอบอาหาร กลางวันนักเรียนในปริมาณไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตต่อปี 4.มีการนำผลผลิตขายผ่านสหกรณ์ ให้กับกิจกรรมอาหารกลางวันและหรือ ขายให้กับชุมชน

11 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 2. กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 2.1 สหกรณ์ร้านค้า 2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ 2.3 การเชื่อมโยงกับการ พัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรในโรงเรียน 2.4 การจัดทำบัญชี ในแต่ละ กิจกรรม 1.มีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในรูปแบบ ร้านค้าและหรือออมทรัพย์/ส่งเสริมการ ผลิตทางการเกษตร 2.มีนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 3.มีแกนนำนักเรียนดำเนินการกิจกรรม สหกรณ์และการจัดทำบัญชีการค้าขาย ในทุกกิจกรรม 4.มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม สหกรณ์แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

12 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 3. การจัดบริการอาหาร โรงเรียน 3.1 แนวทางการจัดบริการ อาหารตามมาตรฐาน โภชนาการ สุขาภิบาล อาหาร และอาหาร ปลอดภัย 3.2 การประเมินคุณภาพ อาหารที่เชื่อมโยงกับ ภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพ 1.มีการจัดทำรายการอาหารหมุนเวียนอย่าง น้อย 1 เดือนตามมาตรฐานโภชนาการ (โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch) ที่สอดคล้องกับผลผลิตทางการเกษตร/ปศุ สัตว์/ประมงของโรงเรียนและหรือชุมชน 2.มีการปรุง ประกอบอาหารถูกหลักโภชนา การ สุขาภิบาล และอาหารปลอดภัย 3.มีการตักอาหารให้นักเรียนตามปริมาณและ สัดส่วนของธงโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 4.อาหารกลางวันของนักเรียนมีปริมาณ พลังงานและสารอาหารครบถ้วนหรือ อย่างน้อยร้อยละ 70 ของความต้องการฯ

13 แผนภูมิการบริหารจัดการอาหารใน โรงเรียน 1. สร้างความเข้าใจ เรื่องอาหารและ โภชนาการระหว่างครู แม่ครัว แกนนำ นักเรียน และ ผู้ปกครอง 2. จัดทำรายการอาหารหมุนเวียน อย่างน้อย 1 เดือน กำหนด ปริมาณวัตถุดิบอาหาร ราคาอาหาร ปริมาณพลังงานและ สารอาหารเหมาะสมตามวัย 3. จัดทำทะเบียนวัตถุดิบ อาหารที่สอดคล้องกับ ผลผลิตเกษตรปลอดภัยใน ชุมชนและครัวเรือนตาม ฤดูกาล สร้างเศรษฐกิจชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร อย่างยั่งยืน 4. จัดซื้อวัตถุดิบอาหารตามรายการ และปริมาณที่กำหนด โดยมีแกนนำ ชุมชน/ผู้ปกครองร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับและตรวจสอบ คุณภาพอาหารทุกวัน 5.ปรุง ประกอบอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาล อาหาร และอาหารปลอดภัย แม่ครัว : ได้รับการอบรมด้านการจัดการอาหารและ โภชนาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง : ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีด้านการสัมผัส อาหารทุกปี 6. ตักอาหารให้เด็กมีสัดส่วน และปริมาณที่เพียงพอตาม คำแนะนำในธงโภชนาการ และใช้อุปกรณ์การบรรจุ อาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล อาหารและอาหารปลอดภัย 7. บูรณาการและสอดแทรก ความรู้ด้านอาหารและ โภชนาการสู่หลักสูตรการ เรียนการสอนทั้งในและนอก ห้องเรียน เพื่อส่งเสริม ความรู้ ทักษะ และปรับ พฤติกรรมการกินของเด็ก 8. ประเมินผลคุณภาพอาหาร ที่เชื่อมโยงกับข้อมูล พฤติกรรมการกิน ภาวะ โภชนาการ และสุขภาพของ เด็ก อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยชุมชนมีส่วนร่วม และนำ ผลการประเมินสื่อสารสู่ สังคม และพัฒนางาน

14 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 4.การติดตามภาวะ โภชนาการ สมรรถภาพ ทางกายนักเรียน และ สุขภาพ 1.มีฐานข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทาง กาย และภาวะสุขภาพของนักเรียนทุกคน 2.มีการแปลผลภาวะโภชนาการ สมรรถภาพ ทางกาย และภาวะสุขภาพที่ถูกต้องตาม เกณฑ์ชี้วัดและมีการนำข้อมูลไปใช้ในการ จัดทำโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหา โดย ครอบครัวมีส่วนร่วม 3.เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามทุกเดือน 4.เด็กสามารถประเมินภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย และสุขภาพได้ด้วย ตนเอง

15 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 5. การพัฒนาสุขนิสัย และการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยนักเรียน 5.1 สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 5.2 การดูแลสุขภาพ ช่องปาก 5.3 พัฒนาการทางเพศ และสุขอนามัย 1.มีการจัดทำแผนกิจกรรมการพัฒนาสุข นิสัยและการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่ ครอบคลุมสุขนิสัยในด้านต่างๆ 2.นักเรียนมีการปฏิบัติตามแผนกิจกรรม ที่วางไว้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 3.โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผล สุขนิสัยนักเรียน 4.นักเรียนแกนนำสามารถจัดกิจกรรม พัฒนาสุขนิสัยและติดตามประเมินผล ด้วยตนเอง

16 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 6.การพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6.1 สภาพ แวดล้อมใน อาคารและโรงเรียน 6.2 คุณภาพน้ำ 6.3 ห้องส้วม 6.3 การจัดการขยะ และน้ำเสีย 6.4 การควบคุมและ กำจัดแมลงและ สัตว์พาหะนำโรค 6.5 การจัดสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย 1. มีกิจกรรมการพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น ทำความ สะอาดห้องเรียน ห้องส้วม 2. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม (น้ำดื่มสะอาด การ จัดการขยะ ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ) 3.มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายท้องถิ่นในการพัฒนา อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4.มีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมและเพียงพอกับนักเรียนและ บุคลากรในโรงเรียน - น้ำดื่มที่สะอาด - ที่ล้างมือ - ห้องส้วม - การจัดการขยะ แมลง สัตว์นำโรค - ความสะอาด ปลอดภัย

17 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 7.การจัดบริการสุขภาพนักเรียน 7.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และห้องพยาบาล และบริการ สุขภาพ 7.2 การตรวจพยาธิ 7.3 การตรวจวินิจฉัยมาลาเรีย 1.มีห้องปฐมพยาบาลที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน และมีครูอนามัยหรือครู พยาบาลรับผิดชอบดูแลตลอดเวลา 2. มีนักเรียนแกนนำร่วมรับผิดชอบใน การให้บริการสุขภาพ 3. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นตามมาตรฐานบริการสุขภาพ 4.นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือที่มีปัญหา สุขภาพทุกคนได้รับความช่วยเหลือ แก้ไขเบื้องต้นอย่างเหมาะสม โดยมี การส่งต่อตามระบบการส่งต่อ ช่วยเหลือนักเรียน

18 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ 8.การจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ 1.มีแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการด้าน เกษตร อาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ทั้ง ในและนอกห้องเรียนในทุกช่วงชั้น 2.มีการจัดการการเรียนการสอนแบบบูรณา การด้านเกษตร โภชนาการ และสุขภาพ อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี 3.มีการประเมินความรู้และทักษะนักเรียนด้าน เกษตร โภชนาการ และสุขภาพปีละ 2 ครั้ง 4.มีสื่อ นวัตกรรม ชุดความรู้ และฐานการ เรียนรู้ของโรงเรียนและหรือชุมชนด้าน เกษตร โภชนาการ และสุขภาพที่เกิดจาก ผลงานของครู นักเรียน ครอบครัว และ ชุมชน

19 กิจกรรม ตัวชี้วัดกระบวนการ การบริหารจัดการโครงการ - บุคลากร - การจัดการข้อมูลสารสนเทศ - การติดตาม ประเมินผล - การสร้างการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.บุคลากรในโรงเรียนทุกระดับมีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน 2.มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็น ปัจจุบัน สามารถนำมาใช้ในการ จัดการเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา งานต่อเนื่อง 3.มีระบบติดตาม ประเมินผลแบบเสริม พลังอย่างมีส่วนร่วม 4.มีการนำข้อมูลและผลการดำเนินงาน ไปจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา ท้องถิ่น/เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว

20 สิ่งสนับสนุน คู่มือผู้ใช้ 1. คู่มือการบริหารจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ผู้บริหารโรงเรียน 2. คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ด้านเกษตร สหกรณ์ โภชนาการ และสุขภาพ ครู และผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียน 3. หลักสูตรอบรมด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ สำหรับ ทีมวิทยากรระดับจังหวัด-เขต นักวิชาการจาก ศูนย์ อนามัย สพป.เขต สสจ. เกษตร/ปศุสัตว์ /ประมง จังหวัด อปท. (ทีมวิทยากร) 4. คู่มือการประเมินตนเองเพื่อ ติดตามและประเมินผลโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน นักวิชาการระดับจังหวัด เขต ส่วนกลาง

21 ตัวอย่าง สื่อ นวัตกรรม ทางเลือก สำหรับโรงเรียน คู่มือบริหาร จัดการ ทันต สุขภาพ Thai School Lunch สถาบันโภชนาการ มหิดล โปรแกรมติดตามการ เจริญเติบโต และ โปรแกรมประเมิน สมรรถภาพทางกาย กรมอนามัย ชุดเรียนรู้ฯ คู่มือสำหรับ ผู้บริหาร คู่การ จัดบริการ อาหาร ฉลาก โภชนา การ ชุดเรียนรู้การ จัดการเกษตร โภชนาการฯ

22 ระบบรายงานต้องทำอะไรบ้าง : เน้นการประเมินตนเองเพื่อใช้ข้อมูลในการ พัฒนา และรายงานตามระบบที่มีอยู่ 1. ภาวะโภชนาการนักเรียน 2. สมรรถภาพทางกายของนักเรียน 3. ภาวะสุขภาพนักเรียน เช่น ฟันผุ เหา 4. การได้ยิน สายตา การระบาดของอาหาร เป็นพิษ ฯลฯ 5. ความก้าวหน้าของกระบวนการดำเนินงาน ในแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนเลือกดำเนินการ

23 ตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตามความสำเร็จการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ค่าเป้าหมายของ โครงการฯ ปี 58 - 60 สถานการณ์ของ โรงเรียน ณ มิ.ย.57 ค่าเป้าหมาย ของโรงเรียน ปี 2558 1.ภาวะโภชนาการ นักเรียน (อ้วน ผอม เตี้ย) ลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับ สถานการณ์เดิม ของโรงเรียน ………………………………. 2.สมรรถภาพ ทางกาย ร้อยละ 70…………….. 3. สุขภาพด้านอื่นๆ ของนักเรียน - โรคฟันผุ เหา การได้ยินและ สายตา ฯ

24 ตัวชี้วัดกระบวนการค่าเป้าหมายของ โครงการฯ ปี 58 - 60 สถานการณ์ของ โรงเรียน ณ มิ.ย.57 ค่าเป้าหมาย ของโรงเรียน ปี 2558 1. เกษตรในโรงเรียน ระดับ ความสำเร็จของ การดำเนินงาน อยู่ที่ระดับ 4 ………………………………. 1.มีการผลิตทางเกษตร และหรือปศุสัตว์/ประมง โดยการมีส่วนร่วมของ นักเรียนและชุมชน 2.มีการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมงที่สอดคล้อง กับรายการอาหารกลางวันนักเรียน 3.มีการนำผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันนักเรียนในปริมาณไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 ของผลผลิตต่อปี 4.มีการนำผลผลิตขายผ่านสหกรณ์ให้กับกิจกรรมอาหารกลางวันและหรือ ขายให้กับชุมชน

25 แบบฟอร์ม การจัดทำข้อเสนอ โครงการโรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส กำหนดส่ง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

26 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. ชื่อโครงการ........................ ชื่อโรงเรียนที่เสนอโครงการ ……… ที่อยู่……………..เบอร์โทร............... 2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ................... และข้อมูลการติดต่อ

27 ส่วนที่ 2 ข้อมูลแผนงาน/โครงการ 3. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล สถานการณ์ด้านอาหาร โภชนาการ และ สุขภาพของโรงเรียน........................................................... บทเรียนความสำเร็จในการจัดการปัญหา อาหาร โภชนาการ และสุขภาพของโรงเรียนที่ ผ่านมาทำอย่างไร ผลลัพธ์เป็นเช่นไร........................................................... ปณิธานอย่างมุ่งมั่นในการเจริญรอยตาม พระยุคลบาท ในการน้อมนำรูปแบบการบริหาร จัดการที่ดีด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ของนักเรียนอย่างครบวงจร มาปฏิบัติภายใต้ โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส

28 4. กรอบแนวคิดการดำเนินงาน (Conceptual Framework) และการอธิบายแนวคิดหลัก ในส่วนนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างกรอบแนวคิด

29 5. วัตถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วัด 5.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ โรเรียนกำหนดเอง โดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการ เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำ รูปแบบที่ดี “ด้านการจัดการอาหาร โภชนาการและ สุขภาพนักเรียนอย่างครบวงจรในโครงการ พระราชดำริฯ” มาปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส

30 6. กลุ่มเป้าหมาย ……………………. 7. ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 ปี วันเริ่มดำเนินการ วันที่.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่......เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 5.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์/กระบวนการ...........

31 8. กิจกรรมการดำเนินงาน / แผนการดำเนินงาน ปีที่ 1 (ธันวาคม 2557 – พฤศจิกายน 2558) ชื่อแผนงาน/กิจกรรม ผลลัพธ์/ ผลผลิต ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม งบ ประ มาณ ธ.ค.57- มี.ค.58 เม.ย.- ก.ค.58 ส.ค.- พ.ย.58 งบดำเนินการ กิจกรรม.................. กิจกรรม................... กิจกรรม.................. งบบริหารจัดการ 1……………….. 2………………… รวมงบประมาณที่ขอสนับสนุนจาก สสส. ภายในวงเงิน 60,000 บาท หมายเหตุ : งบประมาณพิจารณาจากกิจกรรมการดำเนินงาน

32 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ……………………………………………… 10. ภาคี/องค์กร/ชุมชน/สมาคม ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ลำดับที่ชื่อหน่วยงานบทบาทหน้าที่ 1.รพ.สต............... เป็นที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นิเทศ ติดตาม 2.ประมงอำเภอ ร่วมเป็นคณะทำงาน สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ 3.องค์การบริหารส่วน จังหวัด สนับสนุนทุน/ทรัพยากร ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงาน

33 11. การติดตามและประเมินผล กิจกรรม วิธีการ ติดตาม ประเมินผล เครื่องมือ ในการ ติดตาม ผู้มีบทบาท ในการ ติดตาม ระยะเวลา ในการ ติดตาม

34 12. ความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียนที่ดีขึ้น ดังนี้ 1…………………………………………… 2…………………………………………… 3…………………………………………… 4…………………………………………... ลงชื่อ............................................... (……………………………………….) ตำแหน่งผู้บริหารสถาบันการศึกษา

35 ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงระดับเขต : ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขนสิตา สุขเจริญ 0812706328 ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรีกอบแก้ว ขันตี 0846200466 ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรียุพา ชัยเพ๊ชร 0813994898 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีชัชฏาภรณ์ จิตตา 0898851025 ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมาณัฎฐิรา ทองบัวศิริไล 0894113211 ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่นจารินี ยศปัญญา 0817990893 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีสิรภัทร สาระรักษ์ 0817256062 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์พจน์กาญจณ์ บัณฑิตวงศ์ 0889792426 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกประทุม ยนต์เจริญล้ำ 0896436538 ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่หทัยรัตน์ สามิบัติ 0866545098 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชรัตนาภรณ์ ชุมจินดา 0864793299 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาสุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ 0896921114

36 ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง กระทรวงศึกษาธิการ นายสุมนต์ ศิริธรรมสพป.สุราษฏ์ธานีเขต 1 0860415294 ดร.ทินกร พูลพุฒสพป.พิจิตร เขต 2 0831612703 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรีสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 0897324994 ดร.สมเกียรติ ชิดไชสงสพป.ปทุมธานี เขต 2 ดร.กนิษฐา ทองเลิศสพป.อุบลราชธานี เขต 4 0819991895 ดร.อภิชาติ เลนะนันท์สพป.สมุทรสงคราม 0817544590 ดร.เกษมสันต์ มีจันทร์โรงเรียนบ้านดงเกตุ 0819164656 นายพงศกรณ์ ทองคำกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตาก เขต 2 0806869896 น.ส.ประภาพรรณ วงศาโรจน์สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา 0854890302 นางพนอ อี้รักษาสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 0816361658 นางนภา พานน้อยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุขสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 0896690798

37 ที่ปรึกษาทางวิชาการส่วนกลาง นายสง่า ดามาพงษ์โครงการเด็กไทยแก้มใส สสส. 0815664488 ผอ.จงกลนี วิทยารุ่งเรื่องศรีโครงการเด็กไทยแก้มใส สสส. 0809772270 นายวุฒิพงษ์ ปรีดาภัทรพงษ์สำนัก 5 สสส.0843615509 น.ส.ถนอมพรรณ สืบจากดีกรมส่งเสริมการเกษตร025614878-79 น.ส.วารินทร์ ศิติสารกรมประมง0897915292 น.ส.สุภาณี เพ็ชรรัตน์กรมประมง0818726930 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์กรมส่งเสริมสหกรณ์026693746 น.ส.พันธ์ทิพย์ จารุเสนกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์026285769 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาทสถาบันวิชาการด้าน สหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 0818019142

38 ที่ปรึกษาทางวิชาการส่วนกลาง (ต่อ) ผอ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุลสำนักโภชนาการ0814211411 ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียรสำนักโภชนาการ0830179638 น.ส.วรลักษณ์ คงหนูสำนักโภชนาการ0898156502 นางปนัดดา จั่นผ่องสำนักส่งเสริมสุขภาพ081 9218519 ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสมสำนักทันตสาธารณสุข0891448542 น.ส.ชนัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ02-5904177 นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ02-5904606 น.ส.ปรียนิตย์ ใหม่เจริญศรีสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม02-5904253 น.ส.สุวพร ทวีสิทธิ์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์025904266 นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์กองออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ 02-5904559

39 ช่องทางการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 1. e-mail : dekthaikamsai@gmail.comdekthaikamsai@gmail.com ติดต่อผู้ประสานงาน : คุณธีรยุทธ มงคลมะไฟ โทร. 0807321073 คุณติราพร ทองที โทร. 0996915469 คุณธนา เวชากุล โทร. 0869812642 คุณศศิมาภรณ์ ล้อมทอง โทร. 0994646542

40 2. ไปรษณีย์.... เรียน ผู้จัดการโครงการเด็กไทยแก้มใส สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อผู้ประสานงาน... คุณสิรี สุวรรณศิลป์ โทร. 02 590 4334 คุณจุฑามาศ จันดามุกข์ โทร. 02 590 4315 e-mail : food2552@gmail.com www.pnic.go.th

41


ดาวน์โหลด ppt น.ส.วรลักษณ์ คงหนู สำนักโภชนาการ กรมอนามัย โครงการโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google