งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร.พจ.ยศ.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร.พจ.ยศ.ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร.พจ.ยศ.ทร.
การศึกษาด้านวิชาการของหลักสูตร พันจ่านักเรียน

2 วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่เชื่อถือได้ และเป็นเลิศในด้านกิจการทางทะเล เป็นต้นแบบในความเป็นมืออาชีพ จริยธรรมและคุณธรรม

3 วิสัยทัศน์ รร.พจ.ยศ.ทร. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทัน เทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อ พัฒนานายทหารประทวนของ กองทัพเรือ

4 มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีการ พัฒนาในด้าน - ความรู้ ความสามารถ - ทัศนคติที่ดีในวิชาชีพของการ เป็นทหาร - เสริมสร้างประสบการณ์ - มีทักษะ และความเป็นผู้นำ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น

5 คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้สำเร็จ การศึกษา
1.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 2.มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน วิชาชีพตามสาขาของตนเอง 3.มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4.มีภาวะผู้นำ วินัยทหารที่ดี ปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียมทหาร 5.มีความสามัคคีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 6.ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีความพึงพอใจ

6 วิชาที่ศึกษา หมวดวิชาหลัก 11 วิชา (มี ทบทวน)
1.ครูทหาร 34 ชม หน่วยกิต 2.การสารบรรณ 34 ชม หน่วยกิต 3.ภาวะผู้นำ 22 ชม หน่วยกิต 4.กฎหมาย 15 ชม หน่วยกิต 5.การกำลังพล 16 ชม หน่วยกิต 6.การพัสดุ 16 ชม หน่วยกิต

7 หมวดวิชาหลัก 11 วิชา (มีทบทวน)
7.การบริหาร/จัดส่วนราชการ 13 ชม หน่วยกิต 8.คอมพิวเตอร์ ชม หน่วยกิต 9.การรักษาความปลอดภัย 13 ชม หน่วยกิต 10.ภาษาอังกฤษ 13 ชม หน่วยกิต 11.การรักษาการณ์ ชม หน่วยกิต รวม ชม หน่วยกิต

8 หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 9 วิชา (ไม่มีทบทวน)
หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 9 วิชา (ไม่มีทบทวน) 1.การเงิน ( 6 ชม.) พุทธศาสน์/ มารยาทสังคม (9 ชม.) 3.การข่าว (6 ชม.) 4.การ ปจว./ปชส. (6 ชม.) 5.ทหารราบ (12 ชม.) 6.สังคมกีฬา (15 ชม.) 7.การบรรยายพิเศษ (18 ชม.) 8.ทัศนศึกษา/ ดูงาน ฯ (12 ชม.) 9.เวลาผู้บังคับบัญชา (43 ชม.) รวม ชม. รวมตลอดหลักสูตร 330 ชม.

9 การศึกษาอบรมมี ๒ ประเภท
๑. ศึกษาอบรมภายในห้องเรียน ๒. ศึกษาอบรมภายนอกห้องเรียน

10 - กรณีไม่สามารถเข้าสอบวิชาใดต้อง ติดต่อขอสอบ
การทบทวนมี 2 แบบ 1. การสอบไล่ 2. การสอบแก้ตัว หมายเหตุ - กรณีสอบไล่ไม่ผ่านต้องทำการสอบแก้ ตัว - กรณีไม่สามารถเข้าสอบวิชาใดต้อง ติดต่อขอสอบ ภายหลัง และจะได้คะแนนเท่ากับ หรือน้อยกว่าคนที่ สอบได้คะแนนเป็นลำดับสุดท้าย

11 เกณฑ์การตัดสินในการสำเร็จการศึกษาอบรม
1.มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 75 % ของเวลา เรียนทั้งหมด (พจน.มีเวลาเรียน 55 วันงาน ต้องมีเวลา เรียนไม่น้อยกว่า 41 วันงาน) 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 1 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 1.5 4. มีคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหารไม่ต่ำ กว่า 65 % 5. มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 %

12 การมอบโล่สำหรับผู้สอบได้ คะแนนสูงสุด
- เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ นักเรียนที่มีผลการเรียน ตลอด หลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด - ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละ พื้นที่ จะได้รับ 1.โล่สำหรับผู้สอบได้คะแนน สูงสุด 2.จารึกชื่อลงในโล่ติดตั้งไว้ที่ รร.พจ.ยศ.ทร.

13 กิจกรรมระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรม
การทดสอบสมรรถภาพทาง ร่างกาย กีฬารวมสองหลักสูตร บริจาคโลหิต วิจารณ์หลักสูตร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

14

15


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร.พจ.ยศ.ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google