งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร. พจ. ยศ. ทร. การศึกษาด้านวิชาการของ หลักสูตร พันจ่านักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร. พจ. ยศ. ทร. การศึกษาด้านวิชาการของ หลักสูตร พันจ่านักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร. พจ. ยศ. ทร. การศึกษาด้านวิชาการของ หลักสูตร พันจ่านักเรียน

2 วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษา ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ก้าวทัน เทคโนโลยี จัดการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็น ที่ปรึกษาทางวิชาการที่เชื่อถือได้ และเป็นเลิศในด้านกิจการทาง ทะเล เป็นต้นแบบในความเป็นมือ อาชีพ จริยธรรมและคุณธรรม

3 วิสัยทัศน์ รร. พจ. ยศ. ทร. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าว ทันเทคโนโลยี เป็นเลิศในการจัดการศึกษา เพื่อ พัฒนานายทหารประทวนของ กองทัพเรือ

4 มุ่งให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มี การพัฒนาในด้าน - ความรู้ ความสามารถ - ทัศนคติที่ดีในวิชาชีพของ การเป็นทหาร - เสริมสร้างประสบการณ์ - มีทักษะ และความเป็นผู้นำ ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น

5 คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้สำเร็จ การศึกษา 1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถใน วิชาชีพตามสาขาของตนเอง 3. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 4. มีภาวะผู้นำ วินัยทหารที่ดี ปฏิบัติตาม ขนบธรรมเนียมทหาร 5. มีความสามัคคีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 6. ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมีความพึงพอใจ

6 วิชาที่ศึกษา หมวดวิชาหลัก 11 วิชา ( มี ทบทวน ) 1. ครูทหาร 34 ชม. 1.5 หน่วยกิต 2. การสารบรรณ 34 ชม. 2.0 หน่วยกิต 3. ภาวะผู้นำ 22 ชม. 1.5 หน่วยกิต 4. กฎหมาย 15 ชม. 1.0 หน่วยกิต 5. การกำลังพล 16 ชม. 1.0 หน่วยกิต 6. การพัสดุ 16 ชม. 1.0 หน่วยกิต

7 หมวดวิชาหลัก 11 วิชา ( มี ทบทวน ) 7. การบริหาร / จัดส่วนราชการ 13 ชม. 1.0 หน่วยกิต 8. คอมพิวเตอร์ 20 ชม. 1.0 หน่วยกิต 9. การรักษาความปลอดภัย 13 ชม. 0.5 หน่วยกิต 10. ภาษาอังกฤษ 13 ชม. 0.5 หน่วยกิต 11. การรักษาการณ์ 7 ชม. 0.5 หน่วยกิต รวม 203 ชม. 12 หน่วยกิต

8 หมวดวิชาสัมพันธ์กับวิชาหลัก 9 วิชา ( ไม่มีทบทวน ) 1. การเงิน ( 6 ชม.) 2. พุทธศาสน์ / มารยาทสังคม (9 ชม.) 3. การข่าว (6 ชม.)4. การ ปจว./ ปชส. (6 ชม.) 5. ทหารราบ (12 ชม.)6. สังคมกีฬา (15 ชม.) 7. การบรรยายพิเศษ (18 ชม.)8. ทัศน ศึกษา / ดูงาน ฯ (12 ชม.) 9. เวลาผู้บังคับบัญชา (43 ชม.) รวม 127 ชม. รวมตลอดหลักสูตร 330 ชม.

9 การศึกษาอบรมมี ๒ ประเภท ๑. ศึกษาอบรม ภายในห้องเรียน ๒. ศึกษาอบรม ภายนอกห้องเรียน

10 การทบทวนมี 2 แบบ 1. การสอบไล่ 2. การสอบแก้ตัว หมายเหตุ - กรณีสอบไล่ไม่ผ่านต้องทำการ สอบแก้ตัว - กรณีไม่สามารถเข้าสอบวิชาใด ต้องติดต่อขอสอบ ภายหลัง และจะได้คะแนนเท่ากับ หรือน้อยกว่าคนที่ สอบได้คะแนนเป็นลำดับสุดท้าย

11 เกณฑ์การตัดสินในการสำเร็จการศึกษา อบรม 1. มีเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 75 % ของเวลา เรียนทั้งหมด ( พจน. มีเวลาเรียน 55 วันงาน ต้องมีเวลา เรียนไม่น้อยกว่า 41 วันงาน ) 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรายวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 1 3. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 1.5 4. มีคะแนนความเหมาะสมในการเป็นทหาร ไม่ต่ำกว่า 65 % 5. มีคะแนนความประพฤติไม่ต่ำกว่า 60 %

12 การมอบโล่สำหรับผู้สอบ ได้คะแนนสูงสุด - เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนตลอด หลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด - ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละ พื้นที่ จะได้รับ 1. โล่สำหรับผู้สอบได้คะแนน สูงสุด 2. จารึกชื่อลงในโล่ติดตั้งไว้ที่ รร. พจ. ยศ. ทร.

13 กิจกรรมระหว่างเข้ารับการศึกษา อบรม  การทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย  กีฬารวมสองหลักสูตร  บริจาคโลหิต  วิจารณ์หลักสูตร  บำเพ็ญ สาธารณประโยชน์

14

15


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศ โดย แผนกศึกษา รร. พจ. ยศ. ทร. การศึกษาด้านวิชาการของ หลักสูตร พันจ่านักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google