งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทดสอบออนไลน์ ONLINE TESTING SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทดสอบออนไลน์ ONLINE TESTING SYSTEM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทดสอบออนไลน์ ONLINE TESTING SYSTEM
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย พรหมรัตน์รักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ระบบในการจัดทำแบบทดสอบและขั้นตอนในการทดสอบมีรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายขั้นตอน เช่น การกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ จัดทำต้นแบบของ แบบทดสอบ จัดพิมพ์สำเนาที่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา เก็บรวบรวมเอกสาร เพื่อป้องกันการรั่วไหลและระบบทดสอบจริงที่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ ผู้คุม การทดสอบ การเก็บข้อมูล เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัยด้านสื่อการเรียนรู้บนระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ สามารถเรียนรู้ได้มากมาย ทุกที่ทุกเวลา ผู้วิจัยมีแนวคิดสร้างระบบการทดสอบรูปแบบใหม่ให้แก่นักศึกษาจากระบบบน อินเตอร์เน็ตที่มีรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน มีความสะดวกสบายง่าย ต่อการทดสอบ และมีระบบการเก็บรวบรวมผลการทดสอบให้ โดยอัตโนมัติ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและสร้างระบบการทดสอบบนระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า 2. เพื่อประเมินระบบการทดสอบและความคิดเห็นบนระบบอินเตอร์เน็ตของ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า

4 ขอบเขตของการวิจัย 1. ผู้วิจัยได้สร้างระบบการทดสอบบนระบบอินเตอร์เน็ตที่มีวิธีในการสุ่มเลือกโจทย์ ให้นักศึกษาเองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รูปแบบของแบบทดสอบและจำนวนข้อคำถาม ไม่ซ้ำแบบกัน 2. ระบบการจัดเก็บรวบรวมผลการทดสอบโดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบ ข้อมูล ผลการทดสอบได้ตลอดเวลา 3. ระบบการทดสอบบนระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อประเมินความรู้ของนักศึกษาสาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยแบบทดสอบแบบเลือกคำตอบที่ ถูกต้องในรายวิชาออปโต้อิเล็กทรอนิกส์

5 ภาษา HTML, PHP, Macromedia Dreamweaver MX, Adobe
วิธีดำเนินการ ศึกษาทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภาษา HTML, PHP, Macromedia Dreamweaver MX, Adobe Photoshop 7.0, Macromedia Flash, JAVA Script, ระบบฐานข้อมูล (MySQL), PHP My Admin และการจัดเก็บ ฐานข้อมูล การเชื่อมโยง ระบบอินเตอร์เน็ต ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 ออกแบบและสร้างระบบการทดสอบบนระบบอินเตอร์เน็ต
กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาการดำเนินงาน สร้างแบบทดสอบ หาค่าความถี่ของโจทย์จากชุดทดสอบจำนวน 50 ข้อ และหาค่าความถี่ของตัวเลือกจาก แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ตรวจสอบความถูกต้อง ทดสอบขั้นตอนและการใช้งานของระบบทดสอบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 13 คนที่ลงเรียนรายวิชาออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือกที่มีการสลับโจทย์และตัวเลือก โดยไม่ซ้ำกัน การรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ การวิเคราะห์ข้อมูล

7 รูปแสดงการการออกแบบการเชื่อมโยงระหว่างฟอร์ม

8

9 แสดงหน้าเว็บเพจเมื่อ LOGIN เป็น ผู้ดูแลระบบ
รูปที่ แสดงการการออกแบบ อินเตอร์เฟสของแต่ละฟอร์ม (2) หมายเลข 1: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ ไปเว็บเพจ โดยเมื่อทำการคลิกที่หน้าหลัก หมายเลข 2: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ ไปเว็บเพจ โดยเมื่อทำการคลิกที่แบบประเมิน หมายเลข 3: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ ไปเว็บเพจ โดยเมื่อทำการคลิกที่ข้อมูลส่วนตัว หมายเลข 4: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ ไปเว็บเพจ เมื่อทำการคลิกที่ Web board หมายเลข 5: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ ไปเว็บเพจ เมื่อทำการคลิกที่ Chat room หมายเลข 6: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ ไปเว็บเพจ เมื่อทำการคลิกที่ข้อความ หมายเลข 7: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ไปที่เว็บเพจรายชื่อนักศึกษา หมายเลข 8: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ไปที่เว็บเพจรายแสดงผลการประเมิน หมายเลข 9: สร้างเป็น ข้อความลิงค์ไปที่เว็บเพจแสดงข้อมูล Login หมายเลข 10: สร้างเป็น ข้อความลิงค์เพื่อออกจากระบบ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากข้อมูลรายละเอียดการทดสอบของนักศึกษาจำนวน 13 คน นำข้อมูลมาจัดเรียงลำดับโจทย์จากน้อยไปหามาก ทำให้ทราบได้ว่านักศึกษาได้ทำแบบทดสอบทุกข้อเท่ากันทุกคน โดยได้ทดสอบความเชื่อมั่นของข้อสอบ มีค่าเท่ากับ 0.65 ทำให้ผลการทดสอบในครั้งนี้มีความเชื่อถือได้

24 ประเด็นที่พิจารณา จำนวนนักศึกษาที่สำรวจ(คน) ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S.D. ดีมากที่สุด (5) ดีมาก (4) ดี (3) ปานกลาง (2) ปรับปรุง (1) 1. การเลือกใช้โปรแกรมในการสร้าง(แบบทดสอบออนไลน์) 13 5 3 4.00 .91 2. ความเร็วในการโหลดข้อมูลในแต่ละเว็บเพจ 6 2 4.23 .73 3. ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม กับเว็บเพจ 4.15 .80 4. การแบ่งพื้นที่การทำงานผู้ดูแลระบบ อาจารย์ นักศึกษา มีความเหมาะสม 5. ตำแหน่งของเมนูที่เหมาะสม 6. คู่มือมีความเข้าใจง่าย 7. ความไม่ซับซ้อนระบบทดสอบออนไลน์ 8. การทำงานของระบบสุ่มข้อสอบออนไลน์ 4 .83 9. การแสดงฐานข้อมูลนักศึกษามีความเหมาะสม 4.08 .86 10. ความรู้ของระบบหลังทำการเข้าระบบเพื่อทำการ ทดสอบแล้ว ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 0.77

25 สรุปผลการวิจัย พบว่า ระบบทดสอบออนไลน์ที่ออกแบบและสร้างขึ้น สามารถสุ่มเลือกโจทย์ให้ นักศึกษาเองโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รูปแบบของแบบทดสอบและจำนวนข้อคำถาม ไม่ซ้ำแบบกัน ระบบมีความเที่ยงตรงไม่มีความผิดพลาด จากการทดลอง แบบทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.65 มีความเชื่อถือได้ในการทดสอบ นักศึกษาผ่านทางออนไลน์ การประเมิน ระดับความคิดเห็นด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

26 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ระบบทดสอบออนไลน์ที่ออกแบบสร้างขึ้นได้ใช้หลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาและทดลอง ซึ่งมีเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการศึกษาด้านการทดสอบและการประเมินได้อีกมาก ผู้วิจัยคิดว่าควรจะพัฒนา และนำผลการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากผลการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในส่วนของความคิดเห็น อื่นๆ นักศึกษายังมีข้อสงสัยในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ผู้วิจัยได้จัดทำคู่มือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ หน้าแรกของระบบและมีกระดานกระทู้ถาม-ตอบที่สามารถใช้สื่อสารได้ ระบบทดสอบออนไลน์ สามารถที่ จะนำไปประยุกต์ ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็นระบบอินทราเน็ต และสามารถรองรับข้อสอบที่มีรูปภาพ ประกอบโจทย์และตัวเลือก หรือข้อสอบประเภทอัตนัย ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยพัฒนาต่อไป - ออกแบบให้มีเมนู สามารถกำหนดเวลาสอบได้ในระบบออนไลน์ - มีชุดข้อสอบหลายชุดสับเปลี่ยน - ตัดเกรดได้จากผลการทดสอบ

27 เอกสารอ้างอิง กรกนก วงศ์พานิช, ศุภชัย สุขะนินทร์. (2545). เปิดโลก E-Learning. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). กอบเกียรติ สระอุบล. (2549). สร้างสรรค์ปรับปรุงเว็บไซต์ด้วย PHP. กรุงเทพฯ: บริษัท มีเดีย เนทเวิร์ค. กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2547). คัมภีร์ PHP, พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด. กฤษณ สถิต. (2544). สร้างโฮมเพจด้วยตนเองง่ายฟรีมีสไตส์. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์ อินโฟเบรส. บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพิมพ์ สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์. พิศิษฐ ตัณฑวณิช. (2547). สถิติเพื่องานวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด. วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์. (2547). อินไซท์ Dreamweaver MX กรุงเทพฯ: บริษัท โปรวิชั่น จำกัด. Tomorn on Saturday, How to PHP & Installation PHP, November 01, 2003 [www. phpthailand.com: 26 กุมภาพันธ์ 2549] ทีมงานชาวลำปาง, ข้อสอบสุ่มไม่ซ้ำ .JAVA, 2 มิถุนายน 2548 [www.thaiall.com: 26 กุมภาพันธ์ 2549] บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ และทีมงาน, ศูนย์สอบออนไลน์, 16 กุมภาพันธ์ [www. thaiabc.com: 20 มีนาคม 2549]

28 ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ระบบทดสอบออนไลน์ ONLINE TESTING SYSTEM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google