งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ อบต. หนองหญ้า “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย การบริหาร โปร่งใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ อบต. หนองหญ้า “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย การบริหาร โปร่งใส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ อบต. หนองหญ้า “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย การบริหาร โปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

2 สถานะสุขภาพคนไทย อายุเฉลี่ยสูงขึ้น ความสูญเสีย จาก ชาย : โรคจากสุรา อุบัติเหตุ หลอดเลือดสมอง หญิง : เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ซึมเศร้า โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่รุนแรงขึ้น

3 สถานการณ์ด้านสังคมและ สุขภาพ ที่ต้องเจอ สังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ IQ-EQ เด็กไทย แม่วัยรุ่น ตั้งท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ยาเสพติด แรงงานข้ามชาติ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

4 อ้วนลงพุง และพฤติกรรม สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ปี 2551-2552 คนไทยอายุ > 15 ปี BMI > 25 ร้อยละ 34.7 (17.6 ล้านคน ) มีภาวะเมแทบอลิก ซินโดรม 10.7 ล้านคน บริโภคผักและผลไม้น้อยลง บริโภคหวาน มัน เค็ม มากเกินไป สูบบุหรี่ ดื่มสุรา การออกแรง ออกกำลังกายไม่เพียงพอ

5 ฆาตกรเงียบ ภูเขาน้ำแข็ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง สุขภาพจิต

6 องค์กร / ชุมชนต้นแบบไร้พุง เพื่อคนหนอง หญ้าลดพุง สาเหตุที่ต้อง ทำ - ตำบลหนองหญ้า เป็นเมือง อู่ข้าว อู่น้ำ ข้าว ปลา อาหาร อุดมสมบูรณ์ มีฝีมือการปรุงอาหารดีเยี่ยม ครบรส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม - วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรม สู่สังคม อุตสาหกรรม ออกแรงกายน้อยลง กำลังการซื้อ เพิ่มขึ้น ไม่ทำอาหารกินเอง

7 นโยบายองค์กรไร้พุง อบต. หนอง หญ้า อบต. หนองหญ้า ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทีมนำด้าน สุขภาพได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง บุคลากรได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ บุคลากรทุกคนมีการออกกำลังกายตามวิถี 5 วัน / สัปดาห์ที่ สนาม กีฬาอบต. หนองหญ้า บุคลากรที่ไม่สามารถสนามกีฬาอบต. หนองหญ้า ให้มีการออก กำลังกายตามวิถีที่บ้าน 5 วัน / สัปดาห์ ครั้งละ 30 นาที อบต. หนองหญ้า จัดให้มีสนามกีฬา อุปกรณ์การออกกำลังกาย อย่างเพียงพอ บุคลากรใน อบต. หนองหญ้า ลด / งด อาหาร หวาน มัน เค็ม อบต. หนองหญ้า จัดอาหารและอาหารว่างเป็นเมนูอาหารสุขภาพ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง น้ำหนัก รอบเอวของตนเองเดือนละ 1 ครั้ง

8

9

10

11

12

13

14

15 เมษายน 2556

16 มิถุนายน 2556


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ อบต. หนองหญ้า “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย การบริหาร โปร่งใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google