งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิดีโอ Video. ชนิดของ Video Analog video บันทึกภาพ เสียงให้อยู่ในสัญญาณอะนาล็อก VHS(Video Home System) ม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูตาม บ้าน การตัดต่อข้อมูล อาจจะทำให้คุณภาพลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิดีโอ Video. ชนิดของ Video Analog video บันทึกภาพ เสียงให้อยู่ในสัญญาณอะนาล็อก VHS(Video Home System) ม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูตาม บ้าน การตัดต่อข้อมูล อาจจะทำให้คุณภาพลดลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิดีโอ Video

2 ชนิดของ Video Analog video บันทึกภาพ เสียงให้อยู่ในสัญญาณอะนาล็อก VHS(Video Home System) ม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูตาม บ้าน การตัดต่อข้อมูล อาจจะทำให้คุณภาพลดลง Digital video บันทึกภาพ เสียงจากกล้องดิจิตอลให้อยู่ในสัญญาณ ดิจิตอล(0,1) การตัดต่อข้อมูล อาจจะทำให้คุณภาพใกล้เคียงต้นฉบับ

3 หลักการทำงาน “ แสงตกกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนสู่เลนส์ใน ดวงตาของมนุษย์ทำให้เกิดการมองเห็น สร้าง ภาพร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วบันทึกภาพ เป็นสัญญาณ Analog จากนั้นส่งสัญญาณไปที่ เทปวีดีโอ (VCR: Videocassette recorder ) โดยการแปลงสัญญาณเป็น Digital แล้วบันทึก ทั้งภาพ (Video track) และเสียง (Audio track)”

4 ไฟล์วีดีโอหาได้ ที่ไหน? แผ่น VCD Digital Camera DVD เทป VHS แล้วแปลงเป็นไฟล์ video digital website ต่างๆ

5 ระบบวิดีโอในปัจจุบัน ระบบวิดีโอมีความสัมพันธ์กับการนำไฟล์วิดีโอไป เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งไฟล์วิดีโอนั้น ๆ จะเปิดกับ โทรทัศน์ หรือเครื่องเล่นอื่น ๆ ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการ กำหนดค่าของระบบวิดีโอในขั้นตอนการตัดต่อด้วย โดย ต้องกำหนดค่าให้ตรงกับระบบวิดีโอทั่วไปที่แต่ละ ประเทศเลือกใช้เท่านั้น

6 ระบบวิดีโอในปัจจุบัน 1. NTSC (National Television System Committee) 2. PAL (Phase Alternate Line) 3. SECAM (Sequential Color and Memory) 4. HDTV (High Definition Television)

7

8 NTSC (National Television System Committee) นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกา, แคนนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และ ประเทศอื่นบางประเทศ NTSC เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด้าน TV และ Video ของ สหรัฐฯ เป็นการเข้ารหัสข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 525 L/F Frame Rate 30 fps 16 ล้านสี

9 PAL (Phase Alternate Line) ใช้ในยุโรป, อังกฤษ, ออสเตรเลีย และ แอฟริกาใต้ และ เอเชียบางประเทศ รวมถึง ประเทศไทยด้วย กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 625 L/F Frame Rate 25 fps

10 SECAM (Sequential Color and Memory) SECAM เป็นมาตราฐานในแถบยุโรปตะวันออก ฝรั่งเศส รัสเซีย ตะวันออกกลาง กำหนดให้สร้างภาพด้วยเส้นในแนวนอน 625 L/F frame Rate 25 F/s

11 HDTV (High Definition Television) พัฒนาแสดงภาพที่ความละเอียดสูง คือ 1280 x 720 Pixel เป็นความละเอียดสำหรับการแสดงภาพ เช่นเดียวกับ โรงภาพยนตร์

12 คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ ไฟล์วิดีโอที่เราได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์หรือ จากสื่อบันทึกต่างๆ หรือแม้กระทั่งไฟล์หลังการตัด ต่อวิดีโอนั้น จะมีคุณสมบัติของไฟล์ที่เป็น เอกลักษณ์ชัดเจน เพื่อให้เราสามารถนำไฟล์วิดีโอ ไปใช้อย่างถูกต้อง และตรงตามคุณสมบัติจริงของ ไฟล์ดั้งเดิม ซึ่งคุณสมบัติของไฟล์วิดีโอที่สำคัญมี ดังนี้

13 คุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ 1. Frame Rate 2. Timebase 3. Data Rate 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression)

14 1. Frame Rate ความเร็วในการแสดงภาพเคลื่อนไหวต่อหนึ่งหน่วยเวลา มี หน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที (fps) โดยค่า Frame Rate ที่จะ ทำให้เกิดภาพยนตร์ได้ จะต้องมีค่าประมาณ 7 – 10 fps * ค่าของ Frame Rate ต้นฉบับ ควรจะมีค่าเท่ากับ Frame Rate ของ ชิ้นงานสุดท้ายหลังการแปลงไฟล์ภาพยนตร์เพื่อนำไปเผยแพร่ เพื่อให้การแสดงผลมีความถูกต้องไม่สะดุด

15 2. Timebase การแบ่งช่วงเวลาในการตัดต่อออกเป็นส่วน ๆ ใน 1 วินาที โดยค่านี้จะมีความสัมพันธ์กับ Frame Rate คือ ค่าของ Timebase จะต้องเท่ากับค่า ของ Frame Rate เพื่อให้การแสดงผลภาพมีความ ถูกต้องและไม่สะดุดขณะนำไปเผยแพร่

16 3. Data Rate อัตราการส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลภาพเคลื่อนไหวใน ระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นค่าเดียวกับคำว่า “Bit Rate (ความเร็วในการส่งข้อมูล)” โดยมีหน่วยย่อยที่สุด คือ บิตต่อวินาที (bps) การกำหนดค่า Data Rate นี้ หากกำหนดให้มีค่ามาก จะทำให้คุณภาพของ ไฟล์วิดีโอสูง แต่ข้อเสียก็คือจะกินเนื้อที่ใน ฮาร์ดดิสก์มาก

17 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio ขนาดของเฟรม เป็นขนาดของความกว้าง x ความยาว ของเฟรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่า Aspect Ratio โดยตรงเนื่องจาก Aspect Ratio คือ อัตราส่วนความ ยาว : ความกว้างของเฟรม เช่น Aspect Ratio เท่ากับ 4 : 3 หมายความว่าเราต้องกำหนดขนาดของ เฟรมในการแสดงผลเป็น (1024 : 768), (800 : 600), (640 : 480)

18

19 4. ขนาดของเฟรม และ Aspect Ratio (ต่อ) ขนาดของเฟรมจะส่งผลต่อความคมชัดของการ แสดงภาพ หากเรากำหนดขนาดเฟรมให้มีขนาดเล็ก เกินไปเมื่อนำมาแสดงผลก็ต้องนำมาขยาย ซึ่งถ้า ขยายเกินขนาดมากไปจะทำให้เม็ดสีแตกภาพที่ได้จะ ไม่คมชัด เราจึงต้องกำหนดขนาดของเฟรมให้มีขนาด พอดีกับการแสดงผลด้วย

20 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression) ไฟล์วิดีโอเป็นการแสดงภาพที่มีความต่อเนื่อง จึงทำให้ ไฟล์มีขนาดใหญ่ จึงต้องมีการบีบอัดข้อมูล เพื่อให้ ขนาดไฟล์เล็กลง เรียกว่า “Codec” ไฟล์วิดีโอที่มีการ เข้ารหัสที่เราได้ยินบ่อย ๆ ก็คือ MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 หรือ DIV4 เป็นต้น

21 5. การบีบอัดข้อมูล (Compression) (ต่อ) การเข้ารหัสให้กับภาพยนตร์ สามารถทำได้โดยใช้ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เช่น การ์ด Video Capture ทั่วไป ซึ่งมี ฟังก์ชั่นในการเข้ารหัสอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์ จะเป็นโปรแกรมที่ใช้บีบอัดไฟล์ที่อยู่ในคอม ฯ แล้ว ได้แก่ Panasonic Encoder, Window Media Encoder, MpegDJ Encoder, Xing Mpeg Encoder

22 การบีบอัดข้อมูลโดยใช้ฮาร์ดแวร์ การ์ด Capture ทำการ์ดบีบอัด ข้อมูลให้ขนาด ของไฟล์เล็กลง นำไฟล์วิดีโอเข้า คอมพิวเตอร์ผ่าน Capture Card

23 การบีบอัดข้อมูล โดยใช้ซอฟท์แวร์ ซอฟท์แวร์ทำ การบีบอัดข้อมูล ให้ขนาดไฟล์เล็ก ลง นำไฟล์วิดีโอเข้า ไปยังซอฟท์แวร์ บีบอัดข้อมูล

24 ฟอร์แมตของไฟล์วิดีโอประเภทต่างๆ AVI เป็นไฟล์มาตรฐานทั่วไปของไฟล์วิดีโอ มีความคมชัด สูง แต่ข้อเสียงคือมีขนาดใหญ่ MPEG เป็นที่นิยมเนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก และคุณภาพ หลากหลาย ตั้งแต่คมชัดที่สุด จนถึงอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ แบ่งเป็น MPEG-1 : VHS Quality และใช้กับ VCD ด้วยไฟล์มีขนาด เล็กที่สุด MPEG-2 : DVD Standard ไฟล์มีขนาดใหญ่ แต่คุณภาพ คมชัดสูงเมื่อเทียบกับไฟล์ตระกูล MPEG เดียวกัน MPEG-4 : Web Format คุณภาพสูงใกล้กับ ดีวีดีแต่มีขนาด ไฟล์เล็กกว่า

25 ฟอร์แมตของไฟล์วิดีโอประเภทต่างๆ WMV เป็นฟอร์แมตไฟล์มาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีคุณภาพการแสดงผลที่ดี นิยมนำมาเผยแพร่ กันบนอินเทอร์เน็ต RM เป็นฟอร์แมตไฟล์ของโปรแกรม RealOne Player ที่ นิยมใช้เผยแพร่กันบทอินเทอร์เน็ต MOV เป็นฟอร์แมตไฟล์ของโปรแกรม QuickTime ผลิต ขึ้นเพื่อใช้กับเครื่อง Apple แต่สามารถเปิดบน ระบบปฏิบัติการ Windows ได้เช่นกัน

26 6 ขั้นตอนการสร้างงาน Video ขั้นตอนที่ 1 วางแผน/วางโครงเรื่องทั้งหมด หรือเขียนเป็น shot lists หรือ Storyboards ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมภาพยนตร์ (ถ่ายทำภาพยนตร์) ขั้นตอนที่ 3 โอนข้อมูลจาก กล้องมายังคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บเป็นไฟล์ ต้นฉบับ

27 6 ขั้นตอนการสร้างงาน Video (ต่อ) ขั้นตอนที่ 4 ตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro หรือ อื่น ๆ ขั้นตอนที่ 5 Export วิดีโอ และจัดเก็บในรูปแบบของ CD-ROM หรือ ใน Format Video อื่นๆ ขั้นตอนที่ 6 ทำการ Backup Project รวมถึงไฟล์ Title graphics ลง ใน CDROM

28 Storyboard คือ การจัดลำดับภาพ เช่น กลุ่มของภาพวาด หรือ กุล่มของภาพถ่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นภาพ ตัวอย่างของภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และ interactive media ต่างๆ

29 ต้องมีอะไรบ้างใน storyboard ภาพสเก็ต/ ภาพ graphic / ภาพถ่าย Script สั้นๆ เลขที่ Scene เพลงที่จะใส่ SFX ที่จะใส่ Caption ที่จะใส่ใน Scene Timing (ระยะเวลาแต่ละ Scene) http://www.thestoryboardartist.com/horror1.html

30

31

32

33 Storyboard for a James Bond Movie

34

35

36 ประโยชน์ของ Storyboard ทีมงานสามารถที่จะดำเนินงานไปตามเนื้อเรื่องได้ อย่างเป็นระบบ ในขั้นของการทำงาน storyboard เป็นส่วนช่วยให้ ทีมงานสามารถ มองเห็นภาพ และช่วยกันคิด และ ใส่ ideas ใหม่ ๆ เพิ่มเติมได้อีก

37 ประเภทของการตัดต่อภาพยนตร์ 1. การตัดต่อแบบ Linear 2. การตัดต่อแบบ Non-Linear

38 Linear Editing การตัดต่อแบบ Linear คือ การตัดต่อจากเทป วิดีโอ โดยนำเทปมาเรียงตามลำดับเรื่อง ผ่าน เครื่องเล่นเทปอย่างน้อย 2 ตัว เพื่อทำการบันทึก เทปต้นฉบับไปยังเทปเปล่า การตัดต่อนั้นต้องเริ่ม จากต้นเรื่องไปจนจบ ไม่สามารถกระโดยข้ามไป ทำในส่วนอื่นๆ

39 Non-Linear Editing การตัดต่อแบบ Non-Linear เป็นการตัดต่อที่พัฒนา มาจาการตัดต่อแบบ Linear โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่ ไม่สามารถตัดต่อตามจุดต่างๆ หรือ แก้ไขแบบ กระโดดไปมาได้ จุดเด่นคือ จะใช้คอมพิวเตอร์เป็น หลัก สามารถแก้ไขหรือเลือกตัดต่อจุดใดก่อนก็ได้ และยังรองรับการจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบดิจิตอลได้ดี อีกด้วย

40 Non-Linear Editing การตัดต่อแบบ Non-Linear กำลังได้รับความนิยมจาก นักตัดต่อทั่วไป เนื่องจากสามารถตัดต่อผ่านคอมฯ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ล้วนแต่สนับสนุน การตัดต่อแบบ Non-Linear ทั้งสิ้น เช่น กล้อง ดิจิตอลวิดีโอ การ์ดตัดต่อ เครื่องเขียน CD


ดาวน์โหลด ppt วิดีโอ Video. ชนิดของ Video Analog video บันทึกภาพ เสียงให้อยู่ในสัญญาณอะนาล็อก VHS(Video Home System) ม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูตาม บ้าน การตัดต่อข้อมูล อาจจะทำให้คุณภาพลดลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google