งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมผลการติดตาม ประเมินกระบวนการบริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2552 ประเด็น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พรทิพย์ ศิริภานุมาศ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมผลการติดตาม ประเมินกระบวนการบริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2552 ประเด็น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พรทิพย์ ศิริภานุมาศ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมผลการติดตาม ประเมินกระบวนการบริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2552 ประเด็น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พรทิพย์ ศิริภานุมาศ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค

2 กรอบการ ประเมิน การวางแผนพัฒนาสุขภาพพื้นที่ การวิเคราะห์สภาพปัญหา กระบวนการจัดทำแผน การบริหารงบประมาณ คุณภาพของ แผน 1. มีการวิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุ 2. กลุ่มเป้าหมายชัดเจน เจาะจง 3. มาตรการ / กิจกรรม เหมาะสม ปฏิบัติได้ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

3 กรอบการวิเคราะห์ 1. FORMAT : กระบวนการ โดยประยุกต์ TOOLS  PMQA,  SWOT : PEST  แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ........................ 2. CONTENT : สาระของปัญหา ข้อมูลเชิงประจักษ์ Evidence Based  ปัจจัยเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง  มาตรการทางวิชาการ ( จังหวัด / อำเภอ ) / สังคม ( อำเภอ / ตำบล )  ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ( บริหาร / ปฏิบัติ ) 3

4 กระบวนการ (Format) มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ มีการถ่ายทอดแผน มีการมอบหมาย ชี้แจงผู้บริหารระดับอำเภอ และผู้ปฏิบัติ มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประสานกับเครือข่ายในพื้นที่ อปท. สนับสนุน ………………. ……………. 4

5 ภาพรวมข้อค้นพบ รูปแบบจำนวน เขตควจรา ชการ 1F & C & G (4.5)1 2F & G (3)2 3F & C (2)3 4F (1)9 5-3 18

6 ประเด็นข้อค้นพบ : รูปแบบที่ 1 : F & C & G (4) Key word ดูความเชื่อมโยงของกระบวนการ สาระของการทำงาน สิ่งที่ยังขาด เพื่อปรับปรุง (งาน เงิน คน) ระดับจังหวัด อำภอ และตำบล ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการตามปัญหา ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง “การกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ การจัดทำแผนงานโครงการและตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนเสนอคณะกรรมการอนุมัติ แผน กระบวนการติดตาม ประเมินผลระดับจังหวัด “ บอกว่าไม่พบการประเมินยุทธศาสตร์ที่บอกถึงความคุ้มค่า = ผลการดำเนินงานตามมาตรการ (ความคุ้มค่าของงบประมาณ) “ ไม่พบการประเมินแผนยุทธศาสตร์เพื่อบอกความคุ้มค่าของงบประมาณ” “ติดตามจาก ระบบการนิเทศผสมผสาน ติดตามตามตัวชี้วัด (กระทรวง หรือ ประสิทธิผลของ มาตรการ ??) ระบบรายงาน ระบบประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผลจังหวัด ” “ขาดข้อมูลที่สำคัญในการวางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี ทุก ระดับยังไม่สอดรับกัน พื้นที่ยังไม่ทราบมาตรการที่สำคัญ (Core Intervention) “ “ปัญหาการบริหารงานไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บุคลากรไม่เข้าใจการบูรณาการเชิงรุก และ การกำกับประเมินอย่างแท้จริง” “ยังไม่เกิดการบูรณาการงานและงบประมาณในระดับพื้นที่โดยใช้ Evidence Based ”

7 ประเด็นข้อค้นพบ : รูปแบบที่ 2 : F & G (3) Key word  มีการประชุมหน่วยงานย่อยที่เป็นพื้นที่นำร่อง ร่วมวางแผนแก้ปัญหา  ใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง  ขาดข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน  ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี ทุกระดับยังไม่สอดรับกัน  พื้นที่ยังไม่ทราบมาตรการที่สำคัญ(Core Intervention)  โครงการยังไม่มีการบูรณาการกลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ  การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงยังไม่ชัดเจน  ไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  การดำเนินตามมาตรการหลัก : ส่วนใหญ่ครบทุกมาตรการยกเว้นมาตรการลดเสี่ยงในชุมชน  ช่องว่างการบูรณาการแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังระดับจังหวัด/ อำเภอ กับ ระดับตำบล  การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของ จนท.สอ.  เสนอกิจกรรมเป็นโครงการ ทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถทำให้มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมได้  โครงการไม่ครอบคลุมปัญหาสำคัญของพื้นที่  ขาดโครงการ/ นวัตกรรม ที่ทำให้เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน (กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ)

8 ประเด็นข้อค้นพบ : รูปแบบที่ 3 : F & C (2) Key word ส่วนใหญ่ยังขาดการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาในภาพรวมจังหวัด ยังมีเพียงสรุปผลการประเมินตาม Cohort แนวทางแก้ปัญหาในบางอำเภอไม่สอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานในระดับอำเภอและตำบลยังไม่เห็นชัดเจน ความร่วมมือต่างหน่วยงานและท้องถิ่นในระดับอำเภอและตำบล ยังไม่เห็นชัดเจน

9 ประเด็นข้อค้นพบ : รูปแบบที่ 4 : F (1) Key word มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ มีการถ่ายทอดแผน มีการมอบหมาย ชี้แจงผู้บริหารระดับอำเภอ และผู้ปฏิบัติ มีกระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประสานกับเครือข่ายในพื้นที่ อปท. สนับสนุน ………………. …………….

10 ประเด็นข้อค้นพบ : รูปแบบที่ 5 : - Key word ไม่พบข้อมูล ซึ่งอาจมีการดำเนินการในจังหวัด / อำเภอ / ตำบล แต่ผู้ประเมินไม่ได้ ประมวลผลไว้ หรือ ผู้ประเมินไม่ได้ประมวลผลไว้ แต่ผู้วิเคราะห์ไม่พบ ขออภัย เป็นอย่างสูง

11 11 ขอบพระคุ ณค่ะ

12 ตัวอย่าง 12

13 การนำแผนสู่การปฏิบัติ  มีการประชุมหน่วยงานย่อยที่เป็นพื้นที่ นำร่อง ร่วมวางแผนแก้ปัญหา  ขาดข้อมูลที่สำคัญในการวางแผน กำหนดทิศทางการดำเนินงาน  ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี ทุกระดับยังไม่ สอดรับกัน พื้นที่ยังไม่ทราบมาตรการที่ สำคัญ(Core Intervention)

14 แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหา  ส่วนใหญ่ยังไม่มีการบูรณาการใน กลุ่มเป้าหมายและงบประมาณ  โครงการในระดับ CUP เริ่มเห็นการประสาน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับ หน่วยงานในส่วนท้องถิ่น ( เทศบาล / อบต.)  ใช้ปัญหาเป็นตัวตั้ง  การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงยังไม่ ชัดเจน  ไม่ให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่อง  การดำเนินตามมาตรการหลัก : ส่วนใหญ่ครบ ทุกมาตรการยกเว้นมาตรการลดเสี่ยงใน ชุมชน 14

15 ประเด็นร้อยละ 1.ทราบสถานการณ์และปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่96 2. ทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่100 3. ได้รับการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนฯไข้เลือดออก100 4. ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ตามแผน 80 ข้อมูลผลการประเมินผู้ปฏิบัติงานไข้เลือดออก ข้อมูลที่ยังไม่มีการวิเคราะห์ชัดเจน ข้อมูลด้านพฤติกรรม / ปัจจัย เสี่ยง/กลุ่ม ประชากร/ความพร้อมของเครือข่าย

16 16 ปัญหา - ช่องว่างการบูรณาการแผนส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังระดับจังหวัด / อำเภอ กับ ระดับตำบล - การวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ขึ้นอยู่กับ ศักยภาพของ จนท. สอ. - เสนอกิจกรรมเป็นโครงการ ทำให้การ ดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถทำให้มีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ - โครงการไม่ครอบคลุมปัญหาสำคัญของพื้นที่ - ขาดโครงการ / นวัตกรรม ที่ทำให้เกิดความ ตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน ( กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ ) - คณะกรรมการไม่สามารถบูรณาการโครงการ ที่คล้ายกัน หรือวัตถุประสงค์เหมือนกัน ทำให้มี โครงการหลายหลาย งบประมาณจึงไม่เพียงพอ - ไม่มีระบบการติดตาม กำกับการดำเนินงาน ( ปี 51 ใช้เงินกองทุน ฯ ~ 16 %)

17 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมผลการติดตาม ประเมินกระบวนการบริหารงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2552 ประเด็น การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ พรทิพย์ ศิริภานุมาศ กองแผนงาน กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google