งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากการ เข้าร่วมโครงการ PISA ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากการ เข้าร่วมโครงการ PISA ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากการ เข้าร่วมโครงการ PISA ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากการ เข้าร่วมโครงการ PISA ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน

2 วัตถุประสงค์  เพื่อนำองค์ความรู้จากการเข้า ร่วมโครงการ PISA มาใช้ ยกระดับคุณภาพการจัดการ เรียนการสอนและการ ประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียน  เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้าร่วมโครงการ PISA ปี 2558 และ 2561

3 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายใน การสอบ PISA ปี พ. ศ. 2558 นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กำลังเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2556 ปี พ. ศ. 2561 นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ที่กำลังเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 5 ในปีการศึกษา 2556

4 เป้าหมายความสำเร็จ ผลการทดสอบ PISA ของ นักเรียนไทย ปี พ. ศ.2558 และ ปี พ. ศ.2561 อยู่ ในอันดับที่ดีขึ้น ผลการทดสอบ PISA ของ นักเรียนไทย ปี พ. ศ.2558 และ ปี พ. ศ.2561 อยู่ ในอันดับที่ดีขึ้น

5 ผลการประเมิน PISA ปี 2000 – 2012 และเป้าหมายที่คาดหวัง

6 รายการ ผลปี เป้าหมาย ปี 2543254625492552255525582561 ลำดับที่ OE CD ------- ไทย 32/41 35- 36/41 41- 42/57 47- 51/65 45- 51/65 39/ 65 25/ 65 คะแนนเฉลี่ย OE CD 500494492493496 ไทย 431420417421441 47 0 50 0 ร้อยละของ นักเรียน ที่ได้คะแนนต่ำ กว่าระดับ 2 OE CD 17. 9 19. 4 20. 1 19. 7 18. 6 ไทย 37. 0 44. 0 44. 6 42. 8 33. 0 2510 ร้อยละของ นักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป OE CD 9.58.38.68.08.6 ไทย 0.5 0.3 0.92.05.0 ด้านการอ่าน

7 รายการ ผลปี เป้าหมา ยปี 254 3 254 6 254 9 255 2 255 5 25 58 25 61 ลำดับที่ OE CD ------- ไท ย 32/41 34- 35/41 43- 46/57 48- 52/65 49- 52/65 40/ 65 35/ 65 คะแนนเฉลี่ย OE CD 500 498496494 ไท ย 432417 419427460500 ร้อยละของ นักเรียน ที่ได้คะแนนต่ำ กว่าระดับ 2 OE CD *21.421.324.826.1 ไท ย *54.053.052.549.73520 ร้อยละของ นักเรียน ที่ได้คะแนน ระดับ 5 ขึ้นไป OE CD *14.613.311.711.8 ไท ย *1.71.3 2.55.08.0 ด้านคณิตศาสตร์

8 รายการ ผลปี เป้าหมาย ปี 254 3 254 6 254 9 255 2 255 5 255 8 256 1 ลำดับที่ OE CD ------- ไทย 32/41 34- 36/41 44- 47/57 47- 49/65 44- 49/65 38/ 65 25/ 65 คะแนนเฉลี่ย OE CD 500 501500501 ไทย 436429421425444470500 ร้อยละของ นักเรียน ที่ได้คะแนนต่ำ กว่าระดับ 2 OE CD **19.320.019.4 ไทย **46.142.833.62510 ร้อยละของ นักเรียน ที่ได้คะแนนระดับ 5 ขึ้นไป OE CD **9.08.48.1 ไทย **0.40.60.92.05.0 ด้านวิทยาศาสตร์

9 แผนยุทธศาสตร์ มาตรการดำเนินงาน ปี 2557

10 มาตรการ 1 การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหาร การศึกษาจากส่วนกลาง จากเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้บริหารการศึกษาจาก หน่วยงานอื่น คณาจารย์จาก สถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ สังคมทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเข้า ร่วมโครงการ PISA ของ ประเทศไทย

11 กิจกรรมดำเนินงานตาม มาตรการที่ 1 กิจกรรม 1. การจัดทำหลักสูตรอบรมเชิงลึกการ จัดการเรียนรู้ตามแนว PISA เข้าสู่ห้องเรียน 1.1 จัดทำหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านการ อ่าน (Reading) ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ด้าน วิทยาศาสตร์ (Science) 1.2 นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องโดย ส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา / ผู้บริหาร

12 มาตรการ 2 การสร้างข้อสอบ จัดทำคลังข้อสอบ ตามแนว PISA การสร้างระบบ การสอบและการประมวลการสอบ บนระบบออนไลน์

13 กิจกรรมดำเนินงานตาม มาตรการที่ 2 กิจกรรม 1. การสร้างข้อสอบตามแนว PISA 1.1 การจัดทำ จัดหา จัดสร้างข้อสอบตาม แนว PISA 1.2 การจัดทำคลังข้อสอบ 1.3 การวัดศักยภาพของ ผู้เรียนผ่านระบบ ออนไลน์ 1.4 การอบรมการจัดการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผลตามแนว PISA

14 กิจกรรมดำเนินงานตาม มาตรการที่ 2 ( ต่อ ) กิจกรรม 2. การนำข้อสอบตามแนว PISA ไปใช้เป็น ข้อสอบกลางปลายปี / ปลายภาค -- การจัดทำแนวปฏิบัติ / มาตรการในการนำ ข้อสอบไปใช้เป็นข้อสอบกลางปลายปี / ปลายภาค

15 มาตรการ 3 การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึก เพื่อพัฒนาศักยภาพ การอ่าน คิดวิเคราะห์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

16 กิจกรรมดำเนินงานตาม มาตรการที่ 3 กิจกรรม 1. การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกเพื่อ พัฒนาศักยภาพในการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา 1.1 การสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกการ อ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูสามารถ ใช้บทอ่านและแบบฝึกไปใช้ในการพัฒนา นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำคลังรวบรวมบทอ่าน แบบฝึกโดยจัดจ้าง สร้างบทอ่าน แบบฝึก

17 มาตรการ 4 การพัฒนาแบบทดสอบวัดระดับ ความสามารถในการอ่าน และ เขียนภาษาไทย (Proficiency test)

18 มาตรการ 5 การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนกลุ่ม ที่มีผลการสอบ PISA ปี 2555 ต่ำ

19 กิจกรรมดำเนินงานตาม มาตรการที่ 5 กิจกรรม - พัฒนาโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ที่อยู่ใน กลุ่มเป้าหมาย

20 มาตรการ 6 การสร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็น เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน

21 กิจกรรมดำเนินงานตาม มาตรการที่ 6 กิจกรรม 1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทั้งระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติอย่างเป็น ระบบโดยคณะทำงานแบบบูรณาการและผ่าน ระบบ Online 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน

22 เราจะทำอย่างไร ? เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาและ ยกระดับสมรรถนะ ด้านต่าง ๆ ตามแนว PISA

23 ครู นักเรียน

24 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งจำเป็นในการทำ แบบทดสอบของ PISA 2015

25 ลักษณะการตอบคำถามโดยใช้ คอมพิวเตอร์ในการสอบ คลิกเลือก คำตอบ พิมพ์ คำตอบ ใช้เมาส์ลากและ วางคำตอบ คลิกเลือก คำตอบ ทักษะการ ใช้ คอมพิวเต อร์จึงเป็น สิ่งจำเป็น ในการทำ แบบทดส อบของ PISA 2015


ดาวน์โหลด ppt การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากการ เข้าร่วมโครงการ PISA ดร. อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google