งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20 นางสาว ธนัญญา กิตติศัพท์ เลขที่ 24 นาย นราวิชญ์ พรมโส เลขที่ 25 นางสาว สุจิตรา วงศ์สุรินทร์ เลขที่ 26 นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20 นางสาว ธนัญญา กิตติศัพท์ เลขที่ 24 นาย นราวิชญ์ พรมโส เลขที่ 25 นางสาว สุจิตรา วงศ์สุรินทร์ เลขที่ 26 นางสาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20 นางสาว ธนัญญา กิตติศัพท์ เลขที่ 24 นาย นราวิชญ์ พรมโส เลขที่ 25 นางสาว สุจิตรา วงศ์สุรินทร์ เลขที่ 26 นางสาว อรนภัชชา เจตะชล เลขที่ 27 นางสาว ปิยะวรรณ เจริญสุข เลขที่ 28

2 เสนอครูนิตยา เอี่ยม แดง

3 ภาษาไทย เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกัน ภายในประเทศ และ ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวใน โลกที่มีภาษาราชการ คือภาษาไทย โดยมีไว้ ติดต่อราชการหรือติดต่อกับคนแปลก หน้าที่เป็นคนไทย ภาษาไทย จำแนกตามบทบาทการใช้ ออกเป็น 3 ประเภท คือ ภาษาไทยกลาง ภาษาไทย มาตรฐาน และภาษาไทยถิ่น ภาษาไทย มาตรฐานภาษาไทยถิ่น

4 ภาษาไทยกลาง เป็นภาษาของคนส่วน น้อย ทั่วทั้งประเทศไทยมี 60 กว่าล้านคน มีคนที่ใช้ภาษาไทยกลางในชีวิตประจำวัน แค่ประมาณ 10% เท่านั้นเอง ส่วนใหญ่ เขาจะพูดภาษาถิ่นกัน จะใช้ภาษาไทย กลางก็ต่อเมื่อมีการติดต่อราชการหรือใช้ สนทนากับคนไทยแปลกหน้าเท่านั้น สถานที่ติดต่อราชการบางแห่งบางจังหวัด ก็ใช้ภาษาถิ่น ภาษาไทยกลางก็แค่ใช้ใน ตัวเมืองกรุงเทพฯ กับปริมณฑล ดังนั้น ภาษาไทยกลาง จึงเป็นภาษาที่ประชากร ที่อยู่ในเขตเมืองใช้มากที่สุด

5 ภาษากลาง เป็นภาษาที่สำคัญของ ประเทศด้วย เพราะเป็นภาษาที่ทำให้คน ทั้งประเทศมีความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันได้ ในประเทศไทย ภาษาถิ่น กรุงเทพฯเป็นภาษากลาง ที่คนไทยไม่ ว่าจะเป็นคนเหนือ คนอีสาน คน ตะวันออก คนใต้ ชนต่างชาติ หรือชน กลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยต่าง ก็เรียนรู้ และใช้สื่อสารกันได้ภาษาถิ่น กรุงเทพฯ จึงเป็นภาษากลางของ ประเทศไทย

6 ภาษาไทยกลาง คนไทยในภาคต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเรียนรู้ ภาษาไทยกลางจากโรงเรียนและจาก สื่อสารมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุและ โทรทัศน์ ภาษาไทยถิ่นกลาง ได้แก่ภาษาไทย ที่พูดกันในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง รวมทั้ง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ อีก 34 จังหวัด ในบางจังหวัดอาจมีกลุ่มคนไทยที่ อพยพเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น เช่น อพยพจาก ภาคเหนือและภาคอีสานของไทย ก็จะใช้ภาษา ถิ่นสนทนากันภายในกลุ่มคนท้องถิ่นเดียวกัน ภาษาไทยกรุงเทพฯ เป็นภาษาไทยถิ่นหนึ่งใน ภาคกลาง แต่เนื่องจากกรุงเทพฯ มีฐานะเป็น เมืองหลวง ภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ จึงใช้เป็น ภาษากลางสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่ว ประเทศ

7 ตัวอย่าง ภาษาไทยกลาง ภาษาไทยกลาง ความหมาย ช่างเถอะ ไม่ เป็นไร โกหก การพูดปด มั่นใจ ความรู้สึกทางจิตใจ ถอดใจ ความรู้สึกท้อแท้ จริงแท้แน่นอน ความจริง ใช่ไหม คำถาม

8 ตัวอย่าง การเปรียบเทียบระหว่าง ภาษาไทยกลาง กับภาษาท้องถิ่น ต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ภาษาถิ่น กลาง นางสาว ชัชพร ใบผ่อง เลขที่ 20 นางสาว ธนัญญา กิตติศัพท์ เลขที่ 24 นาย นราวิชญ์ พรมโส เลขที่ 25 นางสาว สุจิตรา วงศ์สุรินทร์ เลขที่ 26 นางสาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google