งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาข้อมูลหลุม เจาะและข้อมูลน้ำ บาดาล บริเวณ ชายแดน ไทย - มาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาข้อมูลหลุม เจาะและข้อมูลน้ำ บาดาล บริเวณ ชายแดน ไทย - มาเลเซีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาข้อมูลหลุม เจาะและข้อมูลน้ำ บาดาล บริเวณ ชายแดน ไทย - มาเลเซีย

2 ที่มา : ข้อมูลอ้างอิงจากกรม ทรัพยากรที่ดิน

3

4 ที่มา : ข้อมูลหลุมเจาะอ้างอิงจาก ตารางแสดงข้อมูลหลุมเจาะ ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล

5 ที่มา : ข้อมูลหลุมเจาะอ้างอิงจาก ตารางแสดงข้อมูลหลุมเจาะ ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล

6 การศึกษาเรื่องการใช้ข้อมูลดินในการปรับปรุงสาธารณูประโภค จากการศึกษาระบบสาธารณูประโภค ณ บริเวณชายแดนไทย - มาเลเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำการปรับปรุงระบบสาธารณูประโภคให้มี ประสิทธิ์ภาพดีขึ้น ซึ่งมุ้งเน้นศึกษาถึงระบบเส้นทางคมนาคมระหว่างชายแดน ไทยไปมาเลเซีย โดยนำข้อมูลหลุมเจาะจากเว็บไซด์ มาใช้วิเคราะห์ดิน ณ บริเวณที่จะทำการก่อสร้างทางว่ามีความเหมาะสม เพียงใดในการก่อสร้างและจะต่องออกแบบโครงสร้างถนนอย่างไร ซึ่งใน พื้นที่ที่จะศึกษานั้นไม่มีข้อมูลหลุมเจาะฉะนั้นจึงใช้ข้อมูลหลุมเจาะตำบล ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูลซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงและคาดว่าน่าจะมีข้อมูลดิน ณ บริเวณ ดังกล่าวเป็นดินที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับบริเวณชายแดนไทย มาเลเซียซึ่งพื้นที่ตั้งอยู่ ละติจูด 6 องศา 51 ลิปดา ฟิลิปดา ลองติจูด 99 องศา 43 ลิปดา ฟิลิปดา มีพื้นที่โดยรอบ ไร่ และตั้งอยู่ ห่างจากบริเวณชายแดนไทยมาเลเซีย อ. วังประจัน ประมาณ 35 กม. โดยมี ข้อมูลหลุมเจาะดังนี้คือในระยะที่มีความลึกไม่มาก 1-5 เมตร จะเป็นชั้นดิน ปนทรายโดยวิเคราะห์ได้จาการนำตัวอย่างดิน ณ บริเวณนี้ไปร่อนผ่าน ตะแกรงเบอร์ 200 และเบอร์ 4 จากนั้นเมื่อขุดลึกลงไป 6 เมตรเป็นต้นไป จะ พบว่าส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวซึ่งวิเคราะห์ได้จาค่า PI และค่า LL และจา การศึกษาข้อมูลหลุมเจาะบริเวณนี้ในหลุมเจาะที่สองมีความลึก 16 เมตรยัง เป็นข้อมูลที่มีความผิดพลาดอยู่และเมื่อนำข้อมูลหลุมเจาะที่ตำบล ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล มาวิเคราะห์ถ้าจะสร้างถนนพบว่าบริเวณนี่สามารถสร้างถนนได้www.dpt.go.th/soil/

7 ลำดั บ เลข บ่อ สถานที่ เจาะ อำเ ภอ ตำบ ล ความลึก ( เมตร ) ระดับน้ำ ปกติ ( เมตร ) ระยะ น้ำ ลด ( เมต ร ) ปริมา ณน้ำ ( ลบ. ม / ชม.) เหล็ ก ( มก. / ลิตร ) คลอ ไรด์ ( มก./ ลิตร ) ความ กระด้า ง ( มก./ ลิตร ) สารล ะลาย ( มก. / ลิตร ) 1 AFD ตะโล๊ะใสละงู ปาก น้ำ DO H ท่ามาลัยละงู ปาก น้ำ.00 3 DO H ตะโล๊ะใสละงู ปาก น้ำ.00 4 DO H ท่ามาลัยละงู ปาก น้ำ.00 5 DO H ตะโล๊ะใสละงู ปาก น้ำ.00 6 DO H ท่ามาลัยละงู ปาก น้ำ.00 7 H29 8 โรงเรียน บ้านตะ โละไส ละงู ปาก น้ำ , , ME 30 โรงเรียน บ้านปาก บารา ละงู ปาก น้ำ MX 201 บ้านปาก บารา ละงู ปาก น้ำ ตารางแสดงข้อมูลน้ำบาดาล ที่มา : ข้อมลูอ้างอิงจาก

8 ลำ ดับ เลขบ่อ สถาน ที่เจาะ อำเภ อ ตำบล ความลึก ( เมตร ) ระดับ น้ำ ปกติ ( เมตร ) ระยะ น้ำ ลด ( เมต ร ) ปริมา ณน้ำ ( ลบ. ม / ชม.) เหล็ ก ( มก. / ลิตร ) คลอ ไรด์ ( มก./ ลิตร ) ความ กระด้า ง ( มก./ ลิตร ) สารล ะลาย ( มก. / ลิตร ) 1 AFD93 19 ห้วย ไทร ละงู AFD93 20 ห้วย มะพร้า ว ละงู AFD93 21 นา พญา ละงู AFD93 22 ใน เมือง ละงู AFD93 23 บากัน โต๊ะ ทิด ละงู AFD93 24 รร. ระงู วิทยา คม ละงู DCD ห้วย ไทร ละงู DCD ปากละ งู ละงู DCD ท่า ชะมว ละงู DOH ทุ่งละงู.00 ตารางแสดงข้อมูลน้ำบาดาล ที่มา : ข้อมลูอ้างอิงจาก

9 จากการศึกษาข้อมูลน้ำบาดาล ที่บริเวณ จังหวัด สตูล อำเภอ ละงู ซึ่งได้ทำการศึกษาทั้งหมด 2 ตำบล รวม 19 หลุมเจาะ ความลึกของระดับน้ำ บาดาลโดยประมาณแล้วอยู่ที่ระดับ เมตรซึ่ง บริเวณนี้ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินที่เพียงพอต่อการสร้าง ถนนและอุปโภคบริโภคสำหรับคนงานก่อสร้างดังนั้น เราจึงต้องเจาะดินลึกลงไปประมาณ เมตรเพื่อ ดูดน้ำบาดาลมาใช้ในการสร้างถนนและอุปโภคบริโภค จึงสามารถจะทำถนนเส้นนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาข้อมูลหลุม เจาะและข้อมูลน้ำ บาดาล บริเวณ ชายแดน ไทย - มาเลเซีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google