งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางบุษย มาศ หีบเพชร สพท. ระนอง. ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง วัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษ ของเรา ได้สร้างสมไว้ และ เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางบุษย มาศ หีบเพชร สพท. ระนอง. ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง วัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษ ของเรา ได้สร้างสมไว้ และ เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางบุษย มาศ หีบเพชร สพท. ระนอง

2 ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง วัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษ ของเรา ได้สร้างสมไว้ และ เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ ของ ชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรม ด้าน อื่นๆ สมควรที่เราจะ ภาคภูมิใจ และช่วยกัน ทะนุบำรุง ส่งเสริม และ รักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป ในเบื้องต้นนี้ เราควรจะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ดนตรีไทย อัน อาจจะก่อให้เกิดความรัก และ ความสนใจ ดนตรีไทย ขึ้นมาได้

3 คำว่า “ ดนตรี ” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “ ตันตริ ” แปลว่า สาย หรือ เครื่องสาย พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัญฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “ ดนตรี ” ว่า “ ลำดับ เสียงอันไพเราะ ” คำว่า “ ดนตรี ”

4 ไปดูกันเลยว่าเป็น อย่างไรกันบ้าง ไปดูกันเลยว่าเป็น อย่างไรกันบ้าง รอด้วยฉัน จะไปเล่น ดนตรีไทย !

5 เครื่องดนตรีที่เกิดเสียง ด้วยการใช้มือหรือสิ่งใด สิ่งหนึ่งดีดที่สาย เครื่องดนตรีที่เกิดเสียง ด้วยการใช้มือหรือสิ่งใด สิ่งหนึ่งดีดที่สาย

6 เป็นเครื่องสายที่ทำ ให้เกิดเสียงด้วยการ ใช้คันชักสีเข้า กับ สายในดนตรีไทย ฯลฯ เป็นเครื่องสายที่ทำ ให้เกิดเสียงด้วยการ ใช้คันชักสีเข้า กับ สายในดนตรีไทย ฯลฯ

7 เครื่องตี เป็นเครื่อง ดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการใช้ ของ สองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี ฯลฯ เครื่องตี เป็นเครื่อง ดนตรีที่ทำให้เกิด เสียงดนตรีด้วยการใช้ ของ สองสิ่งกระทบกัน ด้วยการตี ฯลฯ

8 เครื่องเป่า เป็นเครื่อง ดนตรีที่ทำให้เกิดเสียง จากลมเป่า อุปกรณ์ ดังเดิมได้จากพืช ได้แก่ หลอดไม้ต่าง ๆ ฯลฯ

9 เครื่องดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมไว้ และเป็น เครื่องหมาย อย่างหนึ่งที่แสดง ลักษณะเฉพาะของ ชาติไทย เช่นเดียวกับภาษา และ ศิลปวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ สมควรที่เราจะ ภาคภูมิใจและช่วยกันทะนุบำรุง ส่งเสริม และรักษาไว้ให้ดำรงคงอยู่สืบไปในเบื้องต้น นี้

10


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางบุษย มาศ หีบเพชร สพท. ระนอง. ดนตรีไทยเป็นมรดกทาง วัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษ ของเรา ได้สร้างสมไว้ และ เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่แสดงลักษณะเฉพาะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google