งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY) MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY) MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY) MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY)

2 What is Cohort ? Cohort: a group of people with a common characteristic or set of characteristics being followed up for a specified period of time to determine the incidence of some outcome. What is Cohort Study ? A cohort study or panel study is a form of longitudinal study (a type of observational study) used in medicine, social science, environmental science, and ecology. It is an analysis of risk factor and follows a group of people who do not have the disease, and uses correlations to determine the absolute risk of subject contraction B ACKGROUND OF C OHORT S TUDY

3 3 E XAMPLE OF C OHORT R ISK R ATIO (RR) A NALYSIS

4 MTP H EALTH D ATABASE (R AYONG C OHORT ) ที่มาและวัตถุประสงค์ Rayong Cohort Study ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรม ในการ เฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงสุขภาพของ ประชาชน และพนักงานโรงงานในจังหวัดระยอง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนและพนักงานโรงงาน ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ของการจัดทำ HIA ข้อมูลในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจต่อ มาตรการด้านสุขภาพ 4

5 Environmental Monitoring Data Health Monitoring Program Community Health Data Rayong Health Database Employee Health Data from Plants MTP H EALTH D ATABASE (R AYONG C OHORT )

6 Scope of Rayong Cohort Study ประชาชนในเขตควบคุมมลพิษ พนักงานโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

7 MTP H EALTH D ATABASE (R AYONG C OHORT ) Rayong Cohort Task Force ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน Rayong Cohort เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ขึ้น เพื่อ ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพประชาชน (ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานในโรงงาน) ในเขตพื้นที่มาบตาพุด และติดตาม เฝ้าระวังสุขภาพ คณะกรรมการและคณะทำงานฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย  คณะที่ปรึกษา  คณะกรรมการอำนวยการ  คณะทำงานวิชาการเพื่อจัดการข้อมูล  คณะทำงานสื่อสารข้อมูลสุขภาพ

8 Data Analysis Data Custodian Environmental Data Employee health data F LOW AND P ROTECTION OF D ATA Coded by sender Grouped into industry type Analysis by PTIT Analysis and result by industry group Monitoring/Mitigation /Prevention


ดาวน์โหลด ppt MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY) MAP TA PHUT HEALTH DATABASE (RAYONG COHORT STUDY)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google