งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Java Programming Java Structure and Datatype,Variable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Java Programming Java Structure and Datatype,Variable."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Java Programming Java Structure and Datatype,Variable

2 Java Structure import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() { // คำสั่งต่างๆ }

3 เป็นการ import package ที่เราต้องการจะใช้ งาน เข้ามาในโปรแกรม (Star ( * ) เป็นการระบุว่าเราจะ import เข้ามา ทั้ง package) import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() { // คำสั่งต่างๆ }

4 ประกาศคลาสชนิด public ( การตั้งชื่อคลาส ต้องเป็นชื่อเดียวกับที่เราตั้ง ตอนสร้างคลาส ) import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() { // คำสั่งต่างๆ }

5 เป็น “ การสืบทอดคลาส ” package acm จะมีการ extends อยู่ 3 คลาส หลักๆ คือ ConsoleProgram, DialogProgram และ GraphicsProgram import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() { // คำสั่งต่างๆ }

6 ขอบเขตของ class import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() { // คำสั่งต่างๆ }

7 เป็นการประกาศ method method นี้ จะเป็น method หลักในการ run program import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() { // คำสั่งต่างๆ }

8 ขอบเขตของ method import acm.program.*; public class ชื่อคลาส extends ConsoleProgram { public void run() { // คำสั่งต่างๆ }

9 คำสั่งที่ใช้เพื่อแสดงผล – print -> ใช้เพื่อแสดงผล โดยไม่ขึ้นบรรทัด ใหม่ หลังแสดงผลเสร็จ – println -> ใช้เพื่อแสดงผล โดยขึ้นบรรทัดใหม่ หลังแสดงผลเสร็จ

10 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ println("Hello,world !! ^^"); }

11 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ println("Hello,world !! ^^"); } Hello,world !! ^^

12 การต่อสตริง สามารถเอาข้อความมาต่อกันได้ โดยใช้ เครื่องหมาย + คั่น

13 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 2 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { println(“Hello,” + “World.”); }

14 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 2 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { println(“Hello,” + “World.”); } Hello, World.

15 Datatype, Variable int เก็บข้อมูลประเภทจำนวน เต็ม double เก็บข้อมูลประเภทจำนวนจริง เช่น ทศนิยม char เก็บข้อมูลประเภทอักขระ String เก็บข้อมูลประเภทข้อความ boolean เก็บ true or false

16 กฎการตั้งชื่อตัวแปร – ชื่อต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข $ หรือ _ – ชื่อห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข – สามารถตั้งชื่อยาว ๆ ได้ – ชื่อตัวอักษรตัวเล็กกับตัวใหญ่ถือว่า ต่างกัน – ต้องไม่ซ้ำกับคำสงวนของภาษาจา วา

17 คำสงวนใน ภาษา Java

18 รูปแบบการประกาศตัวแปร – แบบไม่กำหนดค่าเริ่มต้น datatype name; – แบบกำหนดค่าเริ่มต้น datatype name = initial value;

19 ตัวอย่างการประกาศตัวแปร int a = 4; double b = 3.5; char c = 'A'; String d = "Hello"; boolean e = true;

20 การแสดงผลตัวแปร –println( ชื่อตัวแปร ); ได้เลย โดยไม่ต้อง อยู่ใน double quote ตัวอย่างการแสดงผลตัวแปร int a = 4; println(a);

21 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); }

22 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = ?

23 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = ? y = 3.5

24 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } x = 10 y = 3.5

25 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } 3.5 x = 10 y = 3.5

26 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 3 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ int x; double y = 3.5; x = 10; print(y + ” ”); println(x); } 3.5 10 x = 10 y = 3.5

27 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello,"; String b = "world."; println(“Hello,” + “World.”); }

28 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello,"; String b = "world."; println(a+b); } a = “Hello,”

29 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello,"; String b = "world."; println(a+b); } a = “Hello,” b = "world."

30 ตัวอย่างโปรแกรมที่ 4 import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run() { String a = "Hello,"; String b = "world."; println(a+b); } Hello,world. a = “Hello,” b = "world."

31 ขอบเขตของตัวแปร – ตัวแปร จะมีอยู่แค่ในปีกกาที่มันถูกประกาศขึ้น ถ้าหลุดจากปีกกานั้นแล้ว ตัวแปรจะหายไป จาก memory ทำให้แบ่งได้เป็น 2 แบบ หลักๆ ดังนี้ –Global variable -> การประกาศตัวแปร ใน class แต่ นอก method ทำให้สามารถ เรียกใช้ตัวแปรได้จากทุกส่วนของโปรแกรม –Local variable -> การประกาศตัวแปรใน method ทำให้สามารถเรียกใช้ตัวแปรได้แค่ ภายในขอบเขตของ method นั้นๆ

32 ตัวอย่างโปรแกรมที่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; } println(x); }

33 ตัวอย่างโปรแกรมที่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; } println(x); } x = 10;

34 ตัวอย่างโปรแกรมที่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; } println(x); } error !!! ไม่พบตัว แปร x

35 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); }

36 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); } x = 10;

37 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); } 10 x = 10;

38 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); } 10 a = “end of program”

39 ตัวอย่างโปรแกรมที่ไม่ error import acm.program.*; public class Test extends ConsoleProgram { public void run(){ { int x = 10; println(x); } String a =“end of program”; println(a); } 10 end of program a = “end of program”

40 Thank You Template from DPU. ^^


ดาวน์โหลด ppt Java Programming Java Structure and Datatype,Variable.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google