งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อีเมลล์ : นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ อีเมลล์ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อีเมลล์ : นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ อีเมลล์ :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อีเมลล์ : nprakongchati@gmail.com นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ อีเมลล์ : chotirada@gmail.com งานวิเทศ สัมพันธ์

2 ปรัชญา และวิสัยทัศน์งานวิเทศสัมพันธ์ “ แสวงหาความร่วมมือนานาชาติ พัฒนาความเป็นเลิศ ทางวิชาการต่างประเทศ มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน ระดับนานาชาติ ” เป้าหมายงานวิเทศสัมพันธ์ 1. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างใน การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน และรับนักศึกษานานาชาติ 2. เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง 3. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Best Practice in International Relations Management) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับ ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU International Collaboration Center)

3 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน ในการติดต่อ ประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความ ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา บุคลากร การทำวิจัยร่วม และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการ คำปรึกษา และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การ ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร และพนักงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความพร้อม ในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้ง จะต้องเป็น หน่วยงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลใน ด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัย ของชุมชนระดับนานาชาติ


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. นิศากร ประคองชาติ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อีเมลล์ : นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานความร่วมมือกับ ต่างประเทศ อีเมลล์ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google