งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อีเมลล์: นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ อีเมลล์:

2 ปรัชญา และวิสัยทัศน์งานวิเทศสัมพันธ์
“แสวงหาความร่วมมือนานาชาติ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการต่างประเทศ มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนระดับนานาชาติ” เป้าหมายงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน และรับนักศึกษานานาชาติ 2. เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมนานาชาติในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Best Practice in International Relations Management) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (KPRU International Collaboration Center)

3 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานในการติดต่อ ประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษา บุคลากร การทำวิจัยร่วม และความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการให้บริการ คำปรึกษา และความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร และพนักงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้ง จะต้องเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลในด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนระดับนานาชาติ


ดาวน์โหลด ppt งานวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google