งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้านเยาวชน จุดเน้นการดำเนินงาน พัฒนาเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ดี มี สุข และสร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ส่งเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้านเยาวชน จุดเน้นการดำเนินงาน พัฒนาเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ดี มี สุข และสร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ส่งเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้านเยาวชน จุดเน้นการดำเนินงาน พัฒนาเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ดี มี สุข และสร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ส่งเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อการ พัฒนาสังคม คุ้มครองป้องกันเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง เตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน สถานก ารณ์ เยาวช น อายุ 18 - 25 ปี จำนวน 7,5451 99 คน ร้อยละ 11.64 ของ ประชาก ร ทั้ง ประเทศ ( ทะเบียน ราษฎร์ ปี 2556, กรมการ ปกครอง ) พ. ร. บ. ส่งเสริมการ พัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ พ. ศ. 2550 - แผนพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ พ. ศ.2555-2559 กลไก : คณะกรรมการ ส่งเสริม การพัฒนาเด็กและ เยาวชนแห่งชาติ ( กดยช.) นายกรัฐมนตรี : ประธาน รมว. พม. : รอง ประธาน “ เยาว ชนมี ความ มั่นคง แข็งแ รง ดี มีสุข และ สร้างส รรค์ ” พ. ร. บ. หอพัก พ. ศ. 2507 กรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ - ASEAN - ASEAN+3 - อื่น ๆ กลไก : AMMY SOMY

2 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน - พัฒนา เยาวช นให้มี ความ มั่นคง แข็งแร ง ดี มี สุข และ สร้างส รรค์ - สนับส นุนให้มี พื้นที่ สร้างส รรค์ - พัฒนา เยาวช นให้มี ความ มั่นคง แข็งแร ง ดี มี สุข และ สร้างส รรค์ - สนับส นุนให้มี พื้นที่ สร้างส รรค์ พัฒนามาตรการ กลไก - จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย - พัฒนา หลักสูตร “ นักพัฒนาเด็กและเยาวชน ” - จัดทำ ขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ - จัดทำคู่มือ พัฒนาเยาวชนสู่อาเซียน - ร่วมมือกับ สสส. จัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายบนฐาน วิชาการ - สนับสนุนองค์กรเอกชน องค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา เยาวชน พัฒนาศักยภาพเยาวชนในประเทศ - สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคม / มี ส่วนร่วมป้องกันการทุจริต โดยสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ - ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีบทบาทในการพัฒนาเยาวชน - ผลักดันให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ - เชิดชู เยาวชนต้นแบบ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เยาวชน - เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าร่วมโครงการระหว่างประเทศเพื่อ การพัฒนาศักยภาพ - ขยายกรอบความร่วมมือและพัฒนาการดำเนินงานตามพันธ สัญญาระหว่างประเทศ

3 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน ส่งเสริม ศักยภา พ แกน นำ เยาวชน เพื่อการ พัฒนา สังคม เสริมสร้างความ เข้มแข็งสภาเด็กและ เยาวชนทุกระดับ ส่งเสริมการใช้ มาตรฐานสภาเด็กและ เยาวชนเพื่อพัฒนาและ ยกระดับสภาฯ สนับสนุนงบประมาณ

4 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน คุ้มครอ ง ป้องกัน เยาวชน จาก ปัจจัย เสี่ยง คุ้มครอ ง ป้องกัน เยาวชน จาก ปัจจัย เสี่ยง ส่งเสริมให้หอพักมี การดำเนินกิจการที่ ได้มาตรฐานและ เป็นไปตามกฎหมาย ส่งเสริมให้เยาวชน เห็นคุณค่าในตนเอง และรู้จักป้องกัน ตนเองจากการมี เพศสัมพันธ์ก่อนวัย จัดทำรูปแบบ แนว ทางการปกป้อง คุ้มครองเยาวชน

5 แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านเยาวชน เตรียม ความ พร้อม เยาวชน สู่ ประชาค ม อาเซียน กิจกรรมรวมพลังเยาวชน ไทยเพื่อพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนและ มหกรรมเยาวชนอาเซียน เน้นให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องประชาคม อาเซียน มีจิตอาสา พัฒนาความ เป็นผู้นำ สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ ส่งเสริมการจ้างงานและ พัฒนาการเป็น ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์


ดาวน์โหลด ppt ด้านเยาวชน จุดเน้นการดำเนินงาน พัฒนาเยาวชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง ดี มี สุข และสร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ส่งเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google