งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย 2

3 ครูจงกล กลาง ชล 3 1. การค้า ภายในประเทศ 2. การค้าระหว่าง ประเทศ

4 ครูจงกล กลาง ชล 4 กิจกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการ ที่มนุษย์ต้องการโดยอาศัยแรงงานหรือ เครื่องจักร เพื่อประโยชน์ และมีคุณค่า ทางเศรษฐกิจ

5 ครูจงกล กลาง ชล เป็นการผลิตที่มีการนำ ทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาใช้ 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 6 การนำสิ่งที่มีอยู่ตาม ธรรมชาติมาสร้างให้ เกิดประโยชน์ มากขึ้น โดยผ่าน กระบวนการแปรรูป

7 ครูจงกล กลาง ชล 7 เป็นกิจกรรมที่ ให้บริการและ อำนวยความสะดวกใน การบริโภค

8 ครูจงกล กลาง ชล 8 กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยน

9 ครูจงกล กลาง ชล 3.1 การค้า ภายในประเทศ จำนวนประชากร ทรัพยากร มาตรฐานการครองชีพ การคมนาคมขนส่ง 9

10 ครูจงกล กลาง ชล 10

11 ครูจงกล กลาง ชล 3.2 การค้าระหว่างประเทศ 1 คือ การแลกเปลี่ยนสินค้าและ บริการระหว่างประเทศ เกิดจาก ความแตกต่างทางทรัพยากรและ ปัจจัยการผลิตของแต่ละประเทศ

12 ครูจงกล กลาง ชล 12 (1) ก่อให้เกิดประโยชน์ ในการผลิต (2) ประโยชน์ในการ บริโภค (3) ประโยชน์ในการ แลกเปลี่ยนทาง เทคโนโลยีและ วัฒนธรรม (4) ประโยชน์ในการ แบ่งงานกันทำ ระหว่างประเทศ

13 ครูจงกล กลาง ชล 1. ความก้าวหน้าของการ คมนาคมขนส่ง 1313

14 ครูจงกล กลาง ชล 14 2. ความแตกต่างของ ลักษณะ ปัจจัยการผลิตที่แต่ละ ประเทศมีอยู่ 3. ความแตกต่างของระดับ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี

15 ครูจงกล กลาง ชล 4. สภาพการเมืองของ แต่ละประเทศ ( ภาวะของสงครามทำ ให้เกิด ผลกระทบต่อการค้า และการลงทุน ) 1515

16 ครูจงกล กลาง ชล 1. ประชากรทั่วโลกได้ ใช้สินค้า เหมือนกัน 2. มีสินค้าบริโภค ตลอดปี 3. มีสินค้าให้เลือก หลายชนิด 4. สินค้ามีคุณภาพดี ขึ้น 1616

17 ครูจงกล กลาง ชล พบกันใหม่ เรื่อง เขตการค้าระหว่างประเทศ 17


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรม การผลิตที่ เกี่ยวข้องกับการ แลกเปลี่ยนหรือ ซื้อขาย 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google