งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชน ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน แนวความคิดของการพัฒนา ชุมชน ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชน ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน แนวความคิดของการพัฒนา ชุมชน ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของการพัฒนาชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชน ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน แนวความคิดของการพัฒนา ชุมชน ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของการพัฒนาชุมชน องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน

2 คำว่า “การพัฒนาชุมชน” เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1948 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงแล้ว ประเทศที่เป็นเจ้าของอาณานิคม โดยเฉพาะ ประเทศอังกฤษได้พยายามแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมเพื่อนำมาใช้บริหารและปกครองดินแดน ในอาณานิคมของตน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศที่เป็นอาณานิคม เกิดความตื่นตัวเรื่องอิสรภาพในการปกครอง ตนเอง จึงเกิดประเทศเอกราชใหม่ ๆ ขึ้นเป็น จำนวนมาก ประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้นจึงนำ วิธีการพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน

3 หลังการแยกตัวเป็นเอกราชของ ประเทศอาณานิคมต่าง ๆ ทั่วโลก องค์การสหประชาชาติได้นำวิธีการ พัฒนาชุมชนไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศต่าง ๆ ในโลกแบ่งตามอุดมการณ์และลัทธิ ทางการเมืองและเศรษฐกิจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเสรีประชาธิปไตย กับ กลุ่มสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

4 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเกิดจากการผสมผสานหลักการหลาย อย่างเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต ของคน ดังนี้ บุคคลแต่ละคนมีความสำคัญ ถึงแม้บุคคลจะมีความแตกต่างกัน แต่ ทุกคนมิทธิที่จะพึงได้รับความยุติธรรมและอย่างมีเกียรติในฐานะ มนุษย์คนหนึ่ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิ เสรีภาพ ในการกำหนดวิถีการดำรงชีวิตตาม ความต้องการของตนโดยไม่ถูกบีบบังคับจากบุคคลอื่น บุคคลแต่ละคนมีศักยภาพหรือพลังความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เปิดเผยและแฝงเร้น ศักยภาพเหล่านี้มีประโยชน์ต่อบุคคลและ ชุมชนเป็นอย่างมาก ถ้ารู้จักนำมาใช้อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะพลังแฝง เร้นอยู่ในบุคคล ซึ่งไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากนัก การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน และสังคม ถ้ามีโอกาสบุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ หรือพลังความสามารถของตนได้

5 แนวความคิดของการพัฒนาชุมชน 1. คนเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากที่สุดของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การช่วยเหลือตนเองของชุมชน การใช้ทรัพยากรในชุมชน การริเริ่มของประชาชนในชุมชน ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ความสมดุลในการพัฒนา การศึกษาภาคชีวิต

6 กระบวนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการ (Process) คือ มีความ ต่อเนื่องของปฏิกิริยาโต้ตอบต่อกันของคนในชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการ (Method) ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายที่ วางไว้ จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการทำงานให้ชัดเจน มี ความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ความต้องการของ ประชาชนในชุมชน และความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของ ชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นโครงการ (Program) ประกอบด้วย เนื้อหา และแผนงาน ย่อยที่เน้นความริเริ่มของชุมชน การมี ส่วนร่วมของประชาชน การสนับสนุนจากรัฐบาลและการ ประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเป็นขบวนการทางสังคม (Social Process) ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดทางอารมณ์ อันก่อให้เกิด พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

7 ความหมายของการพัฒนาชุมชน 1. ที่ประชุมสัมมนาของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารและการปกครองของ ประเทศในแอฟริกา ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ให้ ความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” ไว้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1948 ว่า “การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้ดีขึ้นโดยอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของประชาชนและ เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชน” 2. องค์การสหประชาชาติ ได้ให้ความหมายไว้เป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ.1955 ว่า “การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการ สร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ ชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และการพึ่งตนเอง อย่างแท้จริงโดยความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน”

8 ความหมายของการพัฒนาชุมชน 3. กรมพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การ พัฒนาชุมชน คือการพัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่วยตนเอง เพื่อนบ้าน และชุมชน ให้ มีมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยการร่วมมือกันระหว่าง ประชาชนและรัฐบาล 4. นักวิชาการและนักพัฒนาชุมชนของประเทศไทย ได้ ให้ความหมายไว้ว่า “การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการที่ รัฐบาลและประชาชนในชุมชน ร่วมมือกันวางแผนเพื่อ ปรับปรุงสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ สิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยความคิดริเริ่มของประชาชนเป็นสำคัญ

9 ลักษณะของการพัฒนาชุมชน 1. เป็นการดำเนินงานโดยคนและใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นสำคัญ 2. เป็นการร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายและมีทิศทาง 4. เกิดจากความตั้งใจและการกระทำของมนุษย์ 5. เป็นการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน 6. เป็นกระบวนให้การศึกษา 7. เป็นกระบวนการจัดองค์กรหรือกลุ่ม 8. เป็นการนำกลวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ มาใช้ 9. มีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 10. เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

10 องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน 1. คนในชุมชน 2. สิ่งแวดล้อมในชุมชน 3. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 4. กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา 5. กระบวนการพัฒนา 6. การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลและเอกชน 7. การบริหารและการจัดการ 8. นักพัฒนาชุมชน 9. การประสานงาน 10. ผลงานที่เกิดขึ้น

11 เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 1. การพัฒนาคนให้มีความสุข การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม การพัฒนาคนให้มีความสุข

12 เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 2. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ และมีความสุข มีจิตสำนึกชุมชน (Community Consciousness) มีจิตวิญญาณชุมชน (Community Spirituality) เป็นชุมชนเรียนรู้ (Community Learning) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง (Community Strenge) มีการจัดการชุมชนที่ดี (Community Management) มีเครือข่ายชุมชน (Community Network) มีภาวะผู้นำชุมชน (Community Leadership) เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ เป็นชุมชนที่สงบสุข เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน

13 เปรียบเทียบข้อแตกต่าง ระหว่างการพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาสังคม 1. การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการพัฒนาชุมชน เพราะ สังคมมีขนาดใหญ่กว่าชุมชน การพัฒนาสังคมมักเป็นการพัฒนาใน ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศ 2. การพัฒนาสังคมมีเป้าหมายที่การพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยี ทางสังคมและเทคโนโลยีทางวัตถุ แต่การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นที่ตัวคน มากที่สุด การพัฒนาสังคมมุ่งระดมคนและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งจากภายในสังคม และจากภายนอกสังคมมาใช้ในการพัฒนา ส่วนการพัฒนาชุมชน มุ่งเน้นคนและทรัพยากรในชุมชนเป็นสำคัญ การพัฒนาสังคมเน้นการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่คน แต่การพัฒนา ชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของคนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ ตนเองโดยการช่วยตนเอง หรือการพึ่งตนเองของชุมชน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนาชุมชน ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน แนวความคิดของการพัฒนา ชุมชน ความหมายของการพัฒนาชุมชน ลักษณะของการพัฒนาชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google