งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ส่วนสัด  ความสมดุล  ความแตกต่าง  ลีลา  ความมีเอกภาพ  ความผสมกลมกลืน  การจัดวางรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ส่วนสัด  ความสมดุล  ความแตกต่าง  ลีลา  ความมีเอกภาพ  ความผสมกลมกลืน  การจัดวางรูปร่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ส่วนสัด  ความสมดุล  ความแตกต่าง  ลีลา  ความมีเอกภาพ  ความผสมกลมกลืน  การจัดวางรูปร่าง

3  การใช้ภาพตัดตกแต่ง  ขนาดของภาพ  การบังภาพ  การคัดเลือกภาพ / การจัดเรียงภาพ  การจัดภาพขนาดเล็กให้รวมเป็นกลุ่มให้รวมเป็นกลุ่ม  การเร้าความสนใจ / ทำให้ภาพมีความต่อเนื่อง  ทำให้ส่วนสำคัญของภาพเป็นที่น่าสนใจ / ใช้คำอธิบาย ประกอบภาพ

4  การใช้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ภาพสี่สีกับการพิมพ์ที่ สองพิพม์ขึ้น  การเลือกใช้สี  เทคนิคการใช้สีหลายสีโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย

5  โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ตามที่ได้ กล่าวมาแล้วในบทเรียนเรื่อง “ องค์ประกอบศิลป์ ” คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้าหนัก สี และพื้นผิว นามาจัด วางเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีหลักการ ดังนี้  1. ความเป็นหน่วย (Unity) - คานึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่ ในหน่วยงานเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน หรือมีความ สัมพันธ์ กัน ทั้งหมดของงานนั้นๆ

6  หลักการออกแบบ 2. ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) 1. ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน (Symmetry Balancing) ซ้าย - ขวา, บน - ล่าง 2 ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Non-symmetry Balancing) ความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกต่างกันได้ 3 จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) การทรงตัวของวัตถุสิ่งของ นั่นเอง

7  หลักการออกแบบ 3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ ( Relativity of Arts) 3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ ( Emphasis or Centre of Interest) 3.2 จุดสาคัญรอง ( Subordinate) 3.3 จังหวะ (Rhythm) 3.4 ความต่างกัน (Contrast) 3.5 ความกลมกลืน (Harmonies)

8  “ กราฟิกหมายถึงภาพลายเส้นหรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียนที่แสดงด้วยตารางหรือแผนภาพ การวาด เขียนหรือการระบายสี การสร้างงานศิลปะบนพื้นระนาบหรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ง ว่า งานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆในสิ่งที่เป็น วัสดุ 2 มิติ

9  1. รูปแบบที่สร้างสรรค์  2. มีความงามที่น่าสนใจ  3. สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย  4. เหมาะสมกับวัสดุ  5. สอดคล้องกับการผลิต

10  1. จุด (DOT)  2. เส้น (LINE)  3. รูปร่างและรูปทรง (SHAPE AND FORM)  4. มวลและปริมาตร (MASS AND VOLUME)  5. ลักษณะผิว (TEXTURE)  6. บริเวณว่าง (SPACE) 7 . สี (COLOR)  8. น้ำหนักสี (VALUES)

11  การออกแบบโลโก้หลักการพื้นฐานในการออกแบบโลโก้ มีดังนี้ * โลโก้ต้องสื่อตัวตนได้ * โลโก้ต้องเป็นที่จดจา * โลโก้ต้องสื่อได้แม้ไม่ได้ใช้สีสัน * โลโก้ต้องสื่อได้แม้ ขนาดเล็กๆ


ดาวน์โหลด ppt  ส่วนสัด  ความสมดุล  ความแตกต่าง  ลีลา  ความมีเอกภาพ  ความผสมกลมกลืน  การจัดวางรูปร่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google