งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิตติมา รักโสภา ประจักษ์ เหล็งบำรุง พีรพล ม่วงงาม สมทรง โชติชื่น Classification Genetic Diversity of Rice by Morphological Traits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิตติมา รักโสภา ประจักษ์ เหล็งบำรุง พีรพล ม่วงงาม สมทรง โชติชื่น Classification Genetic Diversity of Rice by Morphological Traits"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิตติมา รักโสภา ประจักษ์ เหล็งบำรุง พีรพล ม่วงงาม สมทรง โชติชื่น Classification Genetic Diversity of Rice by Morphological Traits http://factsanddetails.com/asian/cat62/sub408/item2611.html

2 การศึกษาความสัมพันธ์ทางสายเลือดและความหลากหลายของ เชื้อพันธุกรรมพืชสามารถทําได้ 3 แนวทาง 1)การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะที่ปรากฏ (phenotype) โดยการเก็บข้อมูลสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของพืชแล้วนําข้อมูล เหล่านั้นมาวิเคราะห์ความเหมือนหรือความแตกต่างของสายพันธุ์พืช 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ โดยใช้ข้อมูลการสืบประวัติพ่อแม่พันธุ์ย้อนหลังไปจนถึงบรรพบุรุษดั้งเดิม 3) การใช้เครื่องหมายทางโมเลกุล (molecular marker)

3 อุปกรณ์และวิธีการ 1.รวบรวมฐานข้อมูลทุติยภูมิของเชื้อพันธุกรรมข้าว (Secondary Data) โดยขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติปลูกและเก็บ ข้อมูล ฤดูนาปี 2542 จำนวน 211 พันธุ์ 2.การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป NTSYS pc 2.2 3.จำแนกโดยลักษณะสัณฐานวิทยา จำนวน 19 ลักษณะ คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนวิธี simple matching และ จัดกลุ่มโดยวิธี UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithemetic average) 4.จำแนกโดยลักษณะทางการเกษตร จำนวน 11 ลักษณะ ร่วมกับลักษณะ สัณฐานวิทยา ข้อมูลที่เป็นอันดับ (ordinal data) จำนวน 14 ลักษณะ คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนวิธี Euclidean Distance Coefficient และจัดกลุ่มโดยวิธี Ward’s Clustering

4 o การแตกระแง้ o ขนบนเปลือกเมล็ด o ชนิดข้าวสาร o มุมยอดแผ่นใบ o รูปร่างลิ้นใบ o ลักษณะใบธง o สีกลีบฐานรองดอก o สีกาบใบ o สีข้อต่อใบ o สีข้าวกล้อง o สีปล้อง o สีเปลือกเมล็ด o สีแผ่นใบ o สียอดเกสรตัวเมีย o สียอดดอก o สีลิ้นใบ o สีหางข้าว o สีหูใบ o หางข้าว ลักษณะสัณฐานวิทยา

5 o ความยาวของลิ้นใบ o เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น o อายุข้าวที่ออกดอก 50 % o ความยาวของลำต้น o ความยาวแผ่นใบ o ความกว้างของแผ่นใบ o จำนวนรวง o ความยาวรวง o น้ำหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก o ความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก o ความกว้างของเมล็ดข้าวเปลือก ลักษณะทางการเกษตร

6 ผลการทดลองและวิจารณ์ การจัดกลุ่มพันธุ์ข้าว ลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะทางการเกษตร จัดกลุ่มได้ทั้งหมด 33 กลุ่ม โดยกลุ่มหลักที่มีสมาชิกพันธุ์ข้าว 3 พันธุ์ขึ้นไป จำนวน 6 กลุ่มหลัก กลุ่มหลัก กลุ่มที่ 1กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 9 กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 15 จัดกลุ่มได้ทั้งหมด 25 กลุ่ม โดยกลุ่มหลักที่มีสมาชิกพันธุ์ข้าว 3 พันธุ์ขึ้นไป จำนวน 9 กลุ่มหลัก กลุ่มหลัก กลุ่มที่ 2กลุ่มที่ 6กลุ่มที่ 10 กลุ่มที่ 3กลุ่มที่ 8กลุ่มที่ 15 กลุ่มที่ 4กลุ่มที่ 9กลุ่มที่ 17

7 การจำแนกลักษณะสัณฐานวิทยา

8 การจำแนกลักษณะสัณฐานวิทยา กลุ่มที่ 1 มีสมาชิก 137 พันธุ์ ข้าวห้าร้อย ขาวเกษตร เจ๊กเชยเตี้ย ขาวตาแห้ง ขาวสมุทร ขาวราชินี ขาวคันนา สีสมนึก ขาวกอเดียว เปเล่ นางขาว ขาวตาก้อย สร้อยทอง พวงเงิน ข้าวเม็ดเล็ก พวงทอง นางมา สร้อยทอง เหรียญทอง ขาวตาแห้ง หลวงหนัก นอนทุ่ง ขาวสมุทร นางเหลือง นางพญา 12 ขาวหางม้า ไบเล่ ขาวประจวบ ขาวตาแห้ง ขาวกอหัก ขาวต้นแข็ง ขาวแก้ว หนัก ขาวตาเอ๊ก ขาวสมุทร ขาวพวง ขาวแก้ว รากแห้ง รวงทอง จุดมอญ ขาวเกษตร ขาวมะลิ พวงเงิน หย่องไท้ ภูเขียว ข้าวกลาง ขาวงาช้าง เหลืองประ ทิวเบา ขาวสมนึก จังวายปะ เดา เสมอพรหม ขาวหาง ดอก พญาหนอง เหลืองทอง ขาวตามี ขาวพวง ขาวบำรุง ขาวตาท้วม เหลืองอรัญ เจ๊กเชย ขาวกอ เหรียญทอง นางขาวเบา ขาวคันนา ขาวปากท่อ ขาวมะลิ รากแห้ง ขาวมะลิ ขาวประจวบ ขาวมะลิ ขาวอากาศ ขาวเกษตรเบา ขาวกอเดียว พันธุ์กล้วย เหลืองเกษตร สร้อยขิง ขาวชัยนาท เหลืองชัยภูมิ ขาวตาหนับ ขาวตาเนียน หอมนางนวล ขาวตาแห้งรังสี หลวงประทาน ขาวหลวง ขาวมะลิ เหลืองครก มะลิทอง ขาวพวง เกษตรกลางปี ขาวตาแห้ง ขาวเกษตร ขาวตาแห้ง เหลืองพันธุ์ทอง หอมดง ขาวเกษตร ขาวประกวด ขาวตาแห้งเบา ขาวรังสี ขาวเม็ดเล็ก เหลืองดง ขาวแตงโม นครชัยศรี เสมอใจ สาวน้อย ขาวสมนึก บางกอก ขาวตาถึก ลอยแพ ขาวสมุทร ขาวสนับ ขาวก้นแก้ว ขาวยายเบียบ ขาวลอดช่อง ภูเขา ก้นงอนหนัก ใบเหลือง ขาวพวง นกเขา ไต้หวัน นางงาม ขาวตาแห้งหนัก พวงเงิน นางมล ขาวหลวง ขาวคันนา ขาวตาแพ นางสาวไทย เขาก่อ ยายมอญ ขาวตาซะ ขาวหลวง ขาวตาเบา เหรียญทอง กอตะไคร้

9 เหลืองสวน ขาวลุงฉ่อย เหลือง เปลื้องหนี้ เหลืองไอ้ ด้วน เหลืองอ่อน หอมไชยา เหลืองประ ทิว เหลืองอ่อน เหลืองทอง เหลือง หลวง เหลืองอ่อน แข่วิง เหลืองเตี้ย เหลืองดง เหลือง ราชบุรี หอมดง การจำแนกลักษณะสัณฐานวิทยา กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 16 พันธุ์

10 การจำแนกลักษณะสัณฐานวิทยา กลุ่มที่ 3 เหลืองบิด เหลือง หอม พวงหาง หมู ข้าว เหลือง เหลือง เพชร พวง ลำดวน สาวลืม วาง ขาว ประจวบ พญาชม ขาวหลวง เหลือง เต่า มีสมาชิก 12 พันธุ์

11 การจำแนกลักษณะสัณฐานวิทยา กลุ่มที่ 6 มีสมาชิก 5 พันธุ์ เหลืองหอม ล้นยุ้ง เหลืองยายมี รวงสะแก เหลืองบังใบ ใบตก เหลืองทอง มะลิเลี้อย ผะวะพะ เขียวใบสี ก้นแก้ว ก้นจุด พวงทอง กลุ่มที่ 9 มีสมาชิก 3 พันธุ์ กลุ่มที่ 15 มีสมาชิก 6 พันธุ์

12 กลุ่มที่G1G2G3G6G9G15 สีแผ่นใบเขียว สีกาบใบ มุมยอดแผ่นใบตก ตั้งตรงตั้งตรง สีลิ้นใบขาว รูปร่างลิ้นใบมี 2 ยอด สีหูใบขาว เขียวอ่อน สีข้อต่อใบเขียวอ่อน สีปล้องเหลืองอ่อน เขียว สียอดเกสรตัวเมียขาว ม่วงดำ สียอดดอก ม่วง สีกลีบรองดอก หางข้าวไม่มี สีหางข้าว ลักษณะใบธงหักลง ตั้งตรง,ปาน กลาง,หักลง หักลง การแตกระแง้ระแง้ถี่ ขนบนเปลือกเมล็ดขนสั้น สีเปลือกเมล็ดฟางน้ำตาล น้ำตาลปานกลาง สีข้าวกล้องขาว ปนแดงปนแดง ชนิดข้าวสารข้าวเจ้า การจำแนกลักษณะสัณฐานวิทยา

13 การจำแนกลักษณะทางการเกษตร

14 ขาวกอหัก เหลืองพรรณงาม เหลืองเต่า เหลืองเตี้ย หลวงเบา สาวน้อย ขาวสมุทร พวงนาค สีสมนึก ขาวตาเบา ขาวตาถึก พญาชม ขาวตาซะ ขาวประจวบ เขาก่อ หอมดง การจำแนกลักษณะทางการเกษตร กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 16 พันธุ์

15 การจำแนกลักษณะทางการเกษตร กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก 126 พันธุ์ ภูเขา ขาวปากท่อ นางเกตุ เหนียวตีนผึ้ง หย่องไท้ ขาวเกษตรเบา สร้อยขิง ขาวอากาศ เจ๊กเชยแดง ขาวตามี เหลืองทอง เหรียญทอง สร้อยทอง เหลืองเปลื้องหนี้ เหลืองอรัญ เจ๊กเชย ขาวต้นแข็ง ขาวกอ ขาวสนับ พวงเงิน รวงทอง สร้อยทอง พญาหนอง พวงทอง พวงหางหมู เหลืองสวน ขาวคันนา เกษตรกลางปี ขาวแก้ว ขาวสมนึก ขาวพวง ขาวคันนา ขาวบำรุง ขาวหลวง ขาวคันนา พันธุ์กล้วย นางขาว ขาวตาท้วม ก้นงอนหนัก นางเหลือง เหลืองอ่อน ขาวหางดอก ขาวสมนึก เหรียญทอง ขาวพวง ขาวพวงแก้ว ขาวสมุทร ข้าวเหลือง ขาวตาแห้ง ขาวเกษตร เหลืองหอม ขาวสมุทร เหลืองเพชร ขาวงาช้าง เหลืองราชบุรี เหลืองดง เหลืองยายมี เหลืองใหญ่ สาวลืมวาง ขาวกอเดียว ลอยแพ กอตะไคร้ ขาวประจวบ เหลืองบิด ขาวตาก้อย เจ๊กเชยเตี้ย เหลืองหอม ขาวรังสี ขาวแตงโม ไบเล่ ขาวกอเดียว ขาวก้นแก้ว ขาวตาเอ๊ก ขาวยายเบียบ เหลืองพันธุ์ทอง จุดมอญ ก้นแก้ว มะลิเลี้อย ขาวสมนึก ขาวราชินี นางพญา 12 นอนทุ่ง หลวงหนัก เขียวใบสี เหลืองเกษตร ขาวชัยนาท พวงทอง หลวงประทาน ขาวหลวง เปเล่ พวงหางม้า สองรวง ขาวเกษตร ขาวตาแห้ง เหลืองครก พญาชม เสมอใจ ขาวตาแห้ง นครชัยศรี เหลืองหลวง เหลืองอ่อน ขาวตาแห้ง ภูเขียว ขาวเกษตร หอมนางนวล ขาวตาแห้งเบา เหลืองบังใบ ขาวตาเนียน ขาวประกวด ขาวตาแห้งหนัก เหลืองประทิว ข้าวกลาง รวงสะแก เหลืองดง เหลืองชัยภูมิ เหลืองประทิวเบา เสมอพรหม ขาวตาแห้งรังสี บางกอก

16 การจำแนกลักษณะทางการเกษตร กลุ่มที่ 4 มีสมาชิก 17 พันธุ์ ขาวลอดช่อง ขาวประจวบ ก้นแก้ว ก้นแก้ว 15 ก้นแก้ว ขาวลุงฉ่อย เหลืองทอง พวงเงิน ขาวหางม้า ขาวพวง ขาวเม็ดเล็ก พวงเงิน นางมา พวงลำดวน ข้าวเหลือง ข้าวเม็ดเล็ก ขาวปราจีน

17 การจำแนกลักษณะทางการเกษตร กลุ่มที่ 8 มีสมาชิก 11 พันธุ์ ขาวพวง รากแห้ง ยายมอญ นางมล ขาวแก้ว หอมดง รากแห้ง ขาวตาแพ นางสาวไทย เหลืองอ่อน ใบเหลือง

18 การจำแนกลักษณะทางการเกษตร กลุ่มที่ 6 มีสมาชิก 3 พันธุ์ ขาวมะลิ ล้นยุ้ง ขาวสมุทร น้ำสะกุย มาแขก หมากแขก เหลืองทอง กลุ่มที่ 9 มีสมาชิก 4 พันธุ์

19 เหนียวแดงน้อย เหนียวดำน้อย ขาวมะลิ การจำแนกลักษณะทางการเกษตร กลุ่มที่ 10 มีสมาชิก 5 พันธุ์ กลุ่มที่ 17 มีสมาชิก 3 พันธุ์ ข้าวแดงหนัก ข้าวแดงเบา เหลืองไว

20 กลุ่มที่ G2 G2 G3 G3 G4 G4 G6 G6 G8 G8 G9 G9 G10 G10 G15 G15 G17 G17 ความยาวลิ้นใบ20 21162419221820 เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น6.96.86.67.17.56.86.26.56.6 ตกกล้า-ออกดอก 50% 120125122113105919911883 ความยาวลำต้น172174171163166129146161132 ความยาวแผ่นใบ70.668.469.477.380.560.375.269.053.3 ความกว้างแผ่นใบ1.81.7 1.92.11.41.51.71.3 จำนวนรวง111011 1015 1316 ความยาวรวง27.827.125.930.327.726.527.426.324.0 นน. 100 เมล็ด 3.002.912.562.623.192.612.692.702.24 ความยาวเมล็ด10.410.29.210.210.510.110.59.59.3 ความกว้างเมล็ด2.7 2.8 2.6 3.0 2.7 การจำแนกลักษณะทางการเกษตร

21 สรุปผลการทดลอง การจัดกลุ่มลักษณะทางสัณฐานวิทยา การจัดกลุ่มลักษณะทางสัณฐานวิทยา สามารถแบ่งกลุ่มพันธุ์ข้าวได้ 6 กลุ่มหลัก โดยกลุ่มที่ 1 มีสมาชิกภายในกลุ่มพันธุ์ข้าวสูงสุด จำนวน 137 พันธุ์ เมื่อพิจารณาภายในแต่ละกลุ่มของลักษณะสัณฐานวิทยา ส่วนใหญ่สี แผ่นใบจะเป็นสีเขียว สีกาบใบสีเขียว สีลิ้นใบสีขาว รูปร่างของลิ้นใบมี สองยอด สีหูใบสีเขียวอ่อน สีข้อต่อใบสีเขียวอ่อน สียอดดอกสีขาว สี กลีบรองดอกสีขาว ข้าวไม่มีหาง ระแง้ถี่ ขนบนเปลือกเมล็ดสั้น และ ส่วนมากจะเป็นข้าวเจ้า

22 สรุปผลการทดลอง สำหรับลักษณะทางการเกษตร สำหรับลักษณะทางการเกษตร สามารถแบ่งกลุ่มพันธุ์ข้าวได้ 9 กลุ่มหลักโดย กลุ่มที่ 3 มีจำนวนสมาชิกภายในกลุ่มสูงสุด จำนวน 126 พันธุ์ สำหรับลักษณะทางการเกษตร กลุ่มพันธุ์ข้าวที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของลักษณะ เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ความยาวลำต้นจำนวนรวงต่อกอ น้ำหนัก 100 เมล็ด ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก และความกว้างเมล็ดข้าวเปลือก ได้แก่ กลุ่มพันธุ์ ข้าวที่ 8 3 17 8 8 และ 15 ตามลำดับ การจัดกลุ่มพันธุ์ข้าวนั้นสามารถใช้เป็น ข้อมูลพื้นฐานในการจำแนกพันธุ์ข้าว เพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และวางแผนการ ปรับปรุงพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น ลดการซ้ำซ้อนของพันธุ์ข้าว และจัดการเชื้อ พันธุกรรมข้าวให้เป็นระบบ


ดาวน์โหลด ppt กิตติมา รักโสภา ประจักษ์ เหล็งบำรุง พีรพล ม่วงงาม สมทรง โชติชื่น Classification Genetic Diversity of Rice by Morphological Traits

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google