งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ความหมายและลักษณะของชุมชน ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน โครงสร้างทางสังคม ของชุมชน สาเหตุของการเกิด ชุมชน ประเภทของชุมชน หน้าที่ของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ความหมายและลักษณะของชุมชน ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน โครงสร้างทางสังคม ของชุมชน สาเหตุของการเกิด ชุมชน ประเภทของชุมชน หน้าที่ของชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ความหมายและลักษณะของชุมชน ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน โครงสร้างทางสังคม ของชุมชน สาเหตุของการเกิด ชุมชน ประเภทของชุมชน หน้าที่ของชุมชน

2 ความหมายของชุมชน “ชุมชน” เป็นคำที่ใช้ในภาษาอังกฤษว่า “Community” ความหมายของชุมชน อาจจำแนกได้ดังนี้ 1.ความหมายโดยสามัญสำนึก โดยสามัญสำนึกแล้ว ชุมชน หมายถึง ครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวมาอยู่ร่วมกัน ในบริเวณเดียวกัน มีลักษณะเป็นเพื่อน บ้านกัน ซึ่งอาจเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ ก็ได้

3 ความหมายของชุมชน 2. ความหมายโดยรูปศัพท์ ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็กอาศัยอยู่ใน บริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ กลุ่มย่อยที่มีลักษณะหลายประการเหมือนกับ ลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่า ความรู้สึกและทัศนคติทั้งมวลที่ผูกพันปัจเจก บุคคล ที่เข้ามาคบค้าสมาคมกัน

4 ความหมายของชุมชน 3. ความหมายทางวิชาการ มาร์วิน อี. โอลเซน ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคมประเภทหนึ่ง เออร์วิน ที. แซนเดอร์ส ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน เป็นกลุ่ม บุคคลหลาย ๆ กลุ่มมารวมกันในบริเวณเดียวกัน ภายใต้ กฎหมายหรือข้อบังคับอันเดียวกัน เดนนิส อี. พอพลิน ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่ม ที่มีการร่วมมือกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน

5 ความหมายของชุมชน ประสาท หลักศิลา ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนพวก หนึ่งซึ่งครอบครองอาณาบริเวณที่มีอาณาเขตแน่นอน มีความผูกพันและ ยึดเหนี่ยวกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์ ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน เป็นการมาอยู่รวมกัน เป็นกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็ก เช่น หมู่บ้าน ไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น เมือง ประเทศ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึงองค์การทาง สังคมอย่างหนึ่งที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง ที่ปวงสมาชิก สามารถบรรลุถึงความต้องการพื้นฐานส่วนใหญ่ และสามารถแก้ไขปัญหา ส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ ประเวศ วะสี ให้ความหมายไว้ว่า ชุมชน หมายถึงการที่คนจำนวนหนึ่งมี วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความพยายามทำอะไร ร่วมกัน มีการรับรู้ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกัน

6 โดยสรุป ความหมายของชุมชนแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ 1. ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคม 2. ชุมชน หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 3. ชุมชน หมายถึง องค์กรทางสังคม

7 ลักษณะของชุมชน 1.เป็นการอยู่รวมกันของกลุ่มคน (Group of People) 2.สมาชิกชุมชนมีลักษณะทางประกรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ เกิด ตาย และย้ายถิ่น 3.มีอาณาบริเวณ (Area) 4.มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) 5.สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) 6.สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ ดำเนินชีวิตร่วมกัน 7.สมาชิกได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกัน 8.สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ ร่วมกัน

8 โครงสร้างทางสังคมของชุมชน 1. องค์การทางสังคมในชุมชน องค์การทางสังคมในชุมชน เป็นกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของ สมาชิกในชุมชน และกลุ่มสมาชิกของชุมชนที่ได้จัดระเบียบทางสังคมแล้ว ดังนี้ กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชน โดยการสร้างความเชื่อ (Belief) ความรู้ (Wisdom) ค่านิยม (Value) อุดมการณ์ (Ideology) บรรทัดฐาน (Norm) คุณธรรม (Virtue) สถานภาพ (Status) บทบาท (Role) ผ่านกระบวนการ ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) กลุ่มสมาชิกของชุมชนที่ได้จัดระเบียบทางสังคมแล้ว เป็น กลุ่มสมาชิกที่ผ่านกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมมาด้วยกัน แต่ มีองค์ประกอบพื้นฐานต่างกันตามโครงสร้างที่ซับซ้อนของสังคม เช่น กลุ่มสังคม (Social Group) ครอบครัว (Family) ชนชั้น (Class) และสังคมมนุษย์ (Society)

9 โครงสร้างทางสังคมของชุมชน 2. สถาบันทางสังคมในชุมชน สถาบันทางสังคมในชุมชน เป็นแบบอย่างในการคิดของสมาชิก ในชุมชน ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ คุณธรรม และ แบบอย่างในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ของสมาชิก ที่เรียกว่า บรรทัดฐาน ทางสังคม สถาบันทางสังคม มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ตำแหน่ง ทางสังคม (Social Position) ของบุคคลซึ่งแตกต่างกันไป สถาบันทางสังคมในชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันศิลปะและ นันทนาการ สถาบันภาษาและการสื่อสาร สถาบัน คมนาคมขนส่ง สถาบันอนามัยและสาธารณสุข สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

10 โครงสร้างทางสังคมของชุมชน องค์กรทางสังคม สถาบันทางสังคม ครอบครัว กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มคนที่จัดระเบียบแล้วการศึกษา การสร้างกฎระเบียบ เช่นกลุ่มสังคมศาสนา ความเชื่อ ค่านิยมครอบครัวการเมือง บรรทัดฐานชุมชนเศรษฐกิจ สถานภาพ ชนชั้น ศิลปะนันทนาการ บทบาทสังคมมนุษย์ภาษา/การสื่อสาร คมนาคมขนส่ง อนามัยสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

11 สาเหตุของการเกิดชุมชน 1. ความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ 2. การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น ของมนุษย์ 3. การขยายตัวของอุตสาหกรรม 4. การขยายตัวของเมือง 5. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ้าน และที่ดิน 6. แนวนโยบายของรัฐ 7. การหนีภัยของมนุษย์ 8. สภาพทางภูมิศาสตร์และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 9. ความเจริญก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10. การขยายตัวของการคมนาคม ขนส่ง กระบวนการเกิดชุมชน บุคคล กลุ่มคน กลุ่มสังคม ละแวกบ้าน ชุมชนระดับต่าง ๆ

12 ประเภทของชุมชน 1. การแบ่งตามจำนวนประชากร หมู่บ้านเล็ก (Hamlet) เป็นชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 250 คน หมู่บ้าน (Village) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 250-1,000 คน เมือง (Town) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 1,000-5,000 คน นครเล็ก (Small City) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 5,000- 25,000 คน นครขนาดกลาง (Middle City) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 25,000-100,000 คน นครขนาดใหญ่ (Metropolis) เป็นชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 100,000-1,000,000 คน มหานคร (Great Metropolis) เป็นชุมชนที่มีประชากรมากกว่า 1,000,000 คน

13 ประเภทของชุมชน 3. การแบ่งตามลักษณะทางนิเวศวิทยา ชุมชนบริการขั้นต้น ชุมชนจำหน่ายหรือชุมชนการค้า ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนประเภทพิเศษ 2. การแบ่งตามลักษณะของกิจกรรมหลัก ชุมชนศูนย์การค้า (Trade Center) ชุมชนศูนย์การขนส่ง (Transportation Center) ชุมชนศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ (Service Center)

14 ประเภทของชุมชน 5. การแบ่งตามวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ ชุมชนล่าสัตว์ ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการค้าและบริการ 4. การแบ่งตามหน่วยการปกครอง การปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนท้องถิ่น

15 ประเภทของชุมชน 6. การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ชุมชนชนบท (Rural Community) มี 2 แบบ คือ 1. ชุมชนชนบทดั้งเดิมมีลักษณะโดดเดี่ยว มีความ คล้ายคลึงกันทางสังคม มีอาชีพเกษตรกรรม และเป็นเศรษฐกิจ แบบพอเลี้ยงตนเอง 2. ชุมชนชนบททั่วไปเป็นชุมชนที่เปลี่ยนแปลงจาก ชนบทดั้งเดิมเข้าสู่ลักษณะของชุมชนที่มีรายได้เพิ่ม-รายจ่าย เพิ่ม ดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ ต้องการเพิ่มผลผลิต สินเชื่อ และอื่น ๆ ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนที่มีความ หนาแน่นของประชากร มีลักษณะของการแบ่งแยก การบุกรุก การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง และการเดินทางเข้า- ออกประจำ และเป็นชุมชนที่มีพลวัตสูง

16 ประเภทของชุมชน 7. การแบ่งตามระดับของการพัฒนา ชุมชนด้อยพัฒนา เช่น ด้อยการศึกษา ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวังพึ่งธรรมชาติ ชุมชนพร้อมพัฒนา เช่น เริ่มมีการศึกษาสูงขึ้น ยอมรับในวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีผู้นำ มีกลุ่มและองค์กรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน มุ่ง ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ชุมชนกำลังพัฒนา เช่น เป็นชุมชนที่สมาชิกร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังกัน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคนิควิธีการและกระบวนการพัฒนาที่ เหมาะสม ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เช่น เป็นชุมชนที่ต่อเนื่องจากชุมชนกำลังพัฒนา ปัจจัยทางการพัฒนา ทั้งบุคคล ทรัพยากร ผู้นำ กลุ่มและองค์กร เทคนิค วิธีการ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานพัฒนาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ชุมชนพัฒนา เช่น เป็นชุมชนที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ สามารถดำรงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ความหมายและลักษณะของชุมชน ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน โครงสร้างทางสังคม ของชุมชน สาเหตุของการเกิด ชุมชน ประเภทของชุมชน หน้าที่ของชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google