งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อุปสรรคขจัดได้ ด้วย ความเชื่อ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่ง ด้วยพระวิญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อุปสรรคขจัดได้ ด้วย ความเชื่อ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่ง ด้วยพระวิญญาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อุปสรรคขจัดได้ ด้วย ความเชื่อ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่ง ด้วยพระวิญญาณ

2 จงยำเกรงพระเจ้า ความอนิจจังของชีวิต ( ไร้ ความหมาย ) มีวาระสำหรับทุกสิ่ง มนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์ เดียรัจฉาน พระเจ้าทรงพิพากษาการงานทุก อย่าง จงยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระ บัญชาของพระองค์ ปัญญาจารย์ 1-12 เที่ยงธรรม

3 ความหวังแห่งชีวิต “ จงไปให้ถึง ”

4 จากความตายไปสู่ ชีวิต “ ด้วยว่าซึ่งท่าน ทั้งหลายรอดนั้น ก็ รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และ มิใช่โดยตัวของท่าน ทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรง ประทานให้ ” ( อฟ.2:8) 4 ความเชื่อ + พระคุณ = ชีวิตใหม่

5 5 ความเชื่อและ พระคุณ ความเชื่อและ พระคุณ VS VS ความทุกข์ ยากลำบาก ความทุกข์ ยากลำบาก ยากอบ 1:2-7, 12 ยากอบ 1:2-7, 12

6 จงมีความเชื่อ 6 “ ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ด พืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น มันก็จะเลื่อน สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่ง ท่านทำไม่ได้ จะไม่มีเลย ” ( มธ. 17:20 )

7 1 ยน. 4:4

8 พระเจ้าทรงกระทำให้ สำเร็จได้ทุกสิ่ง มัทธิว 19:26 พระเยซู ทอดพระเนตรดูพวกสาวก และ ตรัสว่า “ ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือ กำลังที่จะทำได้ แต่พระ เจ้าทรงกระทำได้ทุกสิ่ง ” ไม่มีอะไรที่ยาก สำหรับพระเจ้า

9 จงเชื่อวางใจพระเจ้า มก 9:23 พระเยซูตรัสว่า “ ถ้าช่วยได้ นะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง ” บ่อยครั้ง เราจัดการกับปัญหาโดย ปราศจากพระเจ้า มนุษย์ – พระเจ้า = ความล้มเหลว ??? มนุษย์ + พระเจ้า = ความสำเร็จ ???

10 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzz เปลี่ยน ทุกสิ่งได้ !

11 11 มก บุคคลแห่งความเชื่อ โนอาห์รอดพ้นจากความตาย อับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้า นางซาร่าห์ตั้งครรภ์เมื่อชรามาก แล้ว อิสราเอลเดินข้ามทะเลแดง เหมือนกับเดินบนดินแห้ง โมเสส

12 ทนไฟ ชัดรัค เมชาค เอเบดเนโก ดนล. 3:17 “ ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาท ผู้ ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัติ พอพระทัยจะ ช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุก อยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้ พวกข้าพระบาทให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระ บาท ” ดนล. 3:18 “ พระองค์รับสั่งให้ทำเตาไฟให้ร้อน กว่าที่เคยอีกเจ็ดเท่า ” ดนล 3:24 ขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลัน พระองค์ตรัสกับองคมนตรีว่า “ เรามัดสามคน โยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือ ” เขาทูลตอบ พระราชาว่า “ ข้าแต่พระราชา จริงพระเจ้าข้า ” ดนล. 3:25 พระองค์ตรัสตอบว่า “ แต่เราเห็นสี่ คนปล่อยหลุด กำลังเดินอยู่กลางไฟ และเขา ทั้งหลายก็ไม่เป็นอันตราย รูปร่างของคนที่สื่ นั้นคล้ายคลึงกับองค์เทพบุตร ”

13 ผู้ฆ่ายักษ์ ดาวิด และ โกลิอัท ดาวิดเชื่อและวางใจในพระเจ้า. ดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย. กิจการ 13:22 ครั้นถอดซาอูลแล้ว พระองค์ ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขา และ ทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่า “ เราได้พบ ดาวิดบุตรของเจสซี เป็นคนที่เราชอบใจ เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเรา สำเร็จทุกประการ

14 14 ป้าแคล้วมี ความเชื่อ

15 ความเชื่อ + พระคุณ = ความ มหัศจรรย์ 15 เมย์ เล็มเก้ เลสลีย์ เล็มเก้

16 ความเชื่อ + พระคุณ = มหัศจรรย์ 16 Nita Edwards “ นิต้า เราจะ รักษาเจ้าให้ หายและเป็น พยาน ทั่วเอเซีย ” “ วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 1977 เวลา 15.30 น.”

17 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzz เปลี่ยน ทุกสิ่งได้ !

18 18 ฤทธิ์เดชของพระ วิญญาณ ความสามารถของ พระเจ้า สิ่งที่ทรง สง่าราศี ความโปรดปรานที่ ไม่สมควรได้รับ รับพระคุณโดย ความเชื่อ พระคุ ณ

19 19 เศคาริ ยาห์ 4:6 “ มิใช่ ด้วย กำลัง มิใช่ ด้วย ฤทธานุ ภาพ แต่ ด้วย พระ วิญญ าณ ของ เรา ” ไม่มีอะไรที่ ยาก สำหรับพระ เจ้า ฤทธิ์ เดช แห่ง พระคุ ณ

20 ทรงฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้น มีสิทธิ อำนาจ สูงสุด เหนือทุก สิ่งและ เหนือ สิ่งมีชีวิต ทั้งปวง บางกรณี ให้ อำนาจ ผ่านทาง ประชากร ของ พระองค์ ทรงมี ฤทธิ์ อำนา จที่จะ ทำลา ย บาป ทั้ง ปวง พลัง แห่งชีวิต

21 ทรงอยู่เหนือ สรรพสิ่ง ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ทรง สร้างอย่างไม่ สามารถเปรียบเทียบได้ ทรงบริสุทธิ์เหนือสิ่งใดๆ ที่ทรงสร้าง ทรงแตกต่างและทรง เป็นอิสระ จากสิ่งที่ พระองค์ทรงสร้าง

22 22 ความเชื่อและ ความวางใจ ความเชื่อและความ ไว้วางใจต่อพระเจ้าจะนำ เราผ่านความทุกข์ยากที่ ต้องเผชิญ เพื่อรอให้ พระคุณของพระเจ้าทำการ ช่วยกู้เราไว้ด้วยฤทธิ์เดช ซึ่งอยู่ในรูปของพระคุณ

23 ความเชื่อและความ วางใจ ความเชื่อและความ วางใจ 23 อย่าพึงพอใจเพียงแต่การได้รับ พระคุณเพื่อจะรอดจากความ พินาศเป็นนิตย์เท่านั้น แต่ รับ เอา พระคุณ พระคุณ และ พระคุณเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อให้คุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัย ชนะ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระ เยซูในชีวิตประจำวันของคุณ

24 อุปสรรคขจัด ได้ด้วยความ เชื่อ จงไปให้ ถึง !


ดาวน์โหลด ppt 1 อุปสรรคขจัดได้ ด้วย ความเชื่อ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่ง ด้วยพระวิญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google