งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อังคนา กรัณยาธิกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อังคนา กรัณยาธิกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อังคนา กรัณยาธิกุล

2 LOGO การผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน 1. สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ 3. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4. คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ 6. สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ 5. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น 7. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

3 LOGO สาระการเรียนรู้   ออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน   ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการทำโครงงาน   ผู้เรียนประเมินตนเองและผลงานที่สร้าง ขึ้น

4 LOGO การผลิตและพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วัด ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

5 LOGO วัตถุประสงค์การเรียนรู้ / ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง   ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย และ โปรแกรมสำเร็จรูปในการผลิตสื่อได้   ผู้เรียนสามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาที่เกิดจากการ ผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการปฏิบัติงานในกลุ่ม ได้   ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลิต คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างสร้างสรรค์   ผู้เรียนอธิบายการนำเสนอคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ กับนักเรียนพิการทางสายตาได้   ผู้เรียนสามารถประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

6 LOGO เราจะสร้างสื่อการเรียนอย่างไร ให้เหมาะสม กับความแตกต่าง ทางร่างกายของผู้เรียน คำถามประจำหน่วย มนุษย์ทุกคนที่เกิดทั้งที่มีร่างกาย ปกติและไม่ปกติ ควรมีสิทธิในการเรียนรู้ เท่ากันหรือไม่ คำถามสร้างพลังคิด การสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนที่พิการ ทางสายตามีหลักการ อย่างไรบ้าง คำถามประจำบท คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

7 LOGO การสืบค้นข้อมูลทั้งในเอกสาร อินเทอร์เน็ต และแหล่งปฐมภูมิ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การใช้โปรแกรมสร้าง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โครงงาน “ มองไม่เห็น ก็เรียนได้ ”

8 LOGO สื่อและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ สำหรับ หน่วยการเรียนรู้   แผ่นพับ แผ่นพับ   โปรแกรมสำเร็จรูป   โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอด   แบบการประเมินตนเอง แบบการประเมินตนเอง   แบบบันทึกการเตรียมโครงงาน แบบบันทึกการเตรียมโครงงาน

9 LOGO กิจกรรมก่อนเริ่ม โครงงาน ระหว่างทำโครงงาน เมื่อสิ้นสุดโครงงาน โครงงาน “ มองไม่เห็นก็เรียนได้ ” กิจกรรมการเรียนรู้

10 LOGO Subtitle Related Documents text1 text2 text3

11 LOGO example2 text2 example1 text1 example3 text3 Related Documents

12 LOGO text1 text2 text4 Subtitle Related Documents text3

13 LOGO Related Documents


ดาวน์โหลด ppt LOGO การผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อังคนา กรัณยาธิกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google