งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต.7) รองปลัด อบต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต.7) รองปลัด อบต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต.7) รองปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต.6) สำนักปลัด ( นักบริหารงานทั่วไป 6) ส่วนการคลัง ( นักบริหารงานการคลัง 7) ส่วนโยธา ( นักบริหารงานช่าง 7) - ฝ่ายบริหารงานบุคคล - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ฝ่ายนโยบายและแผน - ฝ่ายกฎหมายและคดี - ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย - ฝ่ายสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน - ฝ่ายศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม - ฝ่ายสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ - ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ - ฝ่ายก่อสร้าง - ฝ่ายออกแบบและ ควบคุมอาคาร - ฝ่ายประสานงาน สาธารณูปโภค - ฝ่ายผังเมือง - 13 -

2 โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า สำนักปลัด ฝ่ายนโยบายและแผน - จนท. วิเคราะห์นโยบาย และแผน 5 (1) ฝ่ายบริหารงานบุคคล - บุคลากร 5 (1) ฝ่ายสวัสดิการสังคมและ พัฒนาชุมชน / ฝ่าย ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน 2 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชน (1) - ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (8) ระดั บ 7 7ว7ว 6 6ว6ว 54321 ลูกจ้างปร ะจำ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป จำน วน 1---2-21-2127 หัวหน้าสำนักปลัด. ( นักบริหารงานทั่วไป 6) - 16 - ฝ่ายป้องกันและ บรรเทา สา ธารณภัย - เจ้าพนักงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย 3 (1) ฝ่ายกฎหมาย และคดี - นิติกร 3 (1) - พนักงานขับรถยนต์ (1) - คนงานประจำรถขยะ (2) - คนงานทั่วไป (1) ฝ่ายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป - เจ้าหน้าที่ธุรการ (1) - นักการ (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ธุรการ (1) - พนักงานขับรถยนต์ (1) - ภารโรง (1) - ยาม (1) - คนงานทั่วไป (1) ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป - เจ้าหน้าที่ธุรการ (1) - นักการ (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ธุรการ (1) - พนักงานขับรถยนต์ (1) - ภารโรง (1) - ยาม (1) - คนงานทั่วไป (1)

3 โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ส่วนการคลัง ฝ่ายการเงิน / ฝ่าย บัญชี - นักวิชาการเงินและบัญชี (3-5/6 ว ) ( ว่าง ) - เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชี 3 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี (1) ฝ่ายทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ ระดั บ 7 7ว7ว 6 6ว6ว 54321 ลูกจ้างปร ะจำ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป จำน วน 1--- -211--2- หัวหน้าส่วนการคลัง ( นักบริหารงานการคลัง 7) ฝ่ายพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ (1) - 17 - - นักวิชาการพัสดุ 4 (1) - เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (1)

4 โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ส่วนโยธา ฝ่ายก่อสร้าง / ฝ่าย ออกแบบและควบคุม อาคาร - นายช่างโยธา 4 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) งานสาธารณูปโภค - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (1) ระดั บ 77ว7ว 6 6ว6ว 54321 ลูกจ้างปร ะจำ พนักงานจ้าง ตามภารกิจ พนักงาน จ้างทั่วไป จำน วน 1- ---1- - --3- หัวหน้าส่วนโยธา ( นักบริหารงานช่าง 7) ฝ่ายผังเมือง - ผู้ช่วยช่างโยธา (1) - 18 -


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. ( นักบริหารงาน อบต.7) รองปลัด อบต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google