งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
- 13 - โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า 10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.7) รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.6) สำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) ส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) - ฝ่ายบริหารงานบุคคล - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - ฝ่ายนโยบายและแผน - ฝ่ายกฎหมายและคดี - ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน - ฝ่ายศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - ฝ่ายก่อสร้าง - ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร - ฝ่ายประสานงานสาธารณูปโภค - ฝ่ายผังเมือง

2 (นักบริหารงานทั่วไป 6)
- 16 - โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า หัวหน้าสำนักปลัด. (นักบริหารงานทั่วไป 6) สำนักปลัด ฝ่ายบริหารงานบุคคล - บุคลากร 5 (1) ฝ่ายกฎหมายและคดี - นิติกร 3 (1) ฝ่ายนโยบายและแผน - จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 (1) ฝ่ายป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - เจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย 3 (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - เจ้าหน้าที่ธุรการ (1) - นักการ (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) - พนักงานขับรถยนต์ (1) - ภารโรง (1) - ยาม (1) - คนงานทั่วไป (1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - พนักงานขับรถยนต์ (1) - คนงานประจำรถขยะ (2) - คนงานทั่วไป (1) ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/ฝ่ายศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน 2 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (1) - ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (8) - เจ้าหน้าที่ธุรการ (1) - นักการ (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) - พนักงานขับรถยนต์ (1) - ภารโรง (1) - ยาม (1) - คนงานทั่วไป (1) ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน - 12

3 โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
- 17 - โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - นักวิชาการเงินและบัญชี (3-5/6ว) (ว่าง) - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (1) - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (1) ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - นักวิชาการพัสดุ 4 (1) - เจ้าพนักงานพัสดุ 2 (1) ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน -

4 ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร พนักงานจ้างตามภารกิจ
- 18 - โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ส่วนโยธา หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ฝ่ายผังเมือง - ผู้ช่วยช่างโยธา (1) - นายช่างโยธา 4 (1) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (1) งานสาธารณูปโภค - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (1) ระดับ 7 7ว 6 6ว 5 4 3 2 1 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน -


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google